REKLAMA
WAŻNE

SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 00:02
publikacja
2021-11-26 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z umów z klientami 1 280 787 1 035 518 280 967 233 120
II. Zysk z działalności operacyjnej 84 719 110 241 18 585 24 818
III. Zysk brutto 87 137 97 177 19 115 21 877
IV. Zysk netto 70 942 76 877 15 563 17 307
V. Zysk netto przypadający udziałom kontrolującym 70 919 76 725 15 558 17 273
VI. Całkowite dochody 74 432 64 037 16 328 14 416
VII. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 74 344 63 856 16 309 14 375
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -78 988 64 131 -17 328 14 437
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 541 -20 180 -5 384 -4 543
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 90 765 -46 068 19 911 -10 371
XI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 3,11 3,36 0,68 0,76
30 września 2021 31 grudnia 2020 30 września 2020 31 grudnia 2020
XIII. Suma aktywów 1 236 698 936 762 266 938 202 991
XIV. Zobowiązania długoterminowe 82 160 49 425 17 734 10 710
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 548 178 355 400 118 323 77 013
XVI. Kapitał własny 606 360 531 937 130 881 115 268
XVII. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 246 247
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z umów z klientami 747 728 576 295 164 029 129 738
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 044 54 875 3 958 12 354
XX. Zysk (strata) brutto 27 662 57 968 6 068 13 050
XXI. Zysk (strata) netto 29 438 53 141 6 458 11 963
XXII. Całkowite dochody 29 438 53 141 6 458 11 963
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -105 614 10 922 -23 169 2 459
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 023 27 492 2 418 6 189
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 90 148 -19 202 19 776 -4 323
XXVI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) 1,29 2,33 0,28 0,52
30 września 2021 31 grudnia 2020 30 września 2020 31 grudnia 2020
XXVIII. Suma aktywów 760 266 605 117 164 102 131 125
XXIX. Zobowiązania 302 798 177 087 65 358 38 374
XXX. Kapitał własny 457 468 428 030 98 743 92 752
XXXI. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 246 247


Wybrane dane finansowe ze skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2021 r. pochodzą:-
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych za okres I - IX 2021 oraz I - IX 2020-
ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 30.09.2021 oraz na
31.12.2020Przeliczenie
przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad:-
pozycje I - X oraz XVIII - XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN:
4,5585 (za okres I - IX 2021) i 4,4420 (za okres I - IX 2020)-
pozycje XIII - XVII oraz XXVIII - XXXI przeliczone zostały wg kursów
EUR/PLN: 4,6329 (kurs na dzień 30.09.2021) i 4,6148 (kurs na dzień
31.12.2020)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny 3Q2021.pdfRaport kwartalny 3Q2021.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena za III kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-11-26 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki