REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2021-05-28 06:45
publikacja
2021-05-28 06:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC_-_Raport_srodroczny_I_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 303 079 259 808 66 289 59 097
II. Zysk operacyjny 21 598 11 892 4 724 2 705
III. Zysk przed opodatkowaniem 21 245 7 452 4 647 1 695
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 16 422 8 900 3 592 2 024
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 39 983 28 512 8 745 6 486
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 28 860 -28 040 6 312 -6 378
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 828 576 -3 024 131
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 55 026 1 049 12 035 239
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 0,61 0,33 0,13 0,08
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,60 0,32 0,13 0,07
XIV. Aktywa razem (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 1 056 328 1 004 181 226 665 217 600
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 143 392 143 457 30 769 31 086
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 399 050 362 672 85 628 78 589
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 513 886 498 052 110 269 107 925
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 5 376 5 376 1 154 1 165
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 215 350 187 334 47 101 42 612
XX. Zysk operacyjny 25 636 15 483 5 607 3 522
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 25 737 13 164 5 629 2 994
XXII. Zysk netto 20 978 14 713 4 588 3 347
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 34 108 24 940 7 460 5 673
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 29 627 -25 878 6 480 -5 886
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -11 221 -1 599 -2 454 -364
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 52 526 -2 549 11 488 -580
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 0,78 0,55 0,17 0,12
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,76 0,53 0,17 0,12
XXXII. Aktywa razem (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 977 056 933 177 209 655 202 214
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 119 422 118 168 25 625 25 606
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 303 476 281 043 65 119 60 900
XXXV. Kapitał własny (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 554 158 533 966 118 910 115 707
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2021 oraz 31.12.2020) 5 376 5 376 1 154 1 165
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sanok RC - Raport śródroczny I kw 2021.pdfSanok RC - Raport śródroczny I kw 2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok RC z informacją dotyczacą Sanok RC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2021-05-28 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki