REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2021-03-26 06:42
publikacja
2021-03-26 06:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 976 070,00 1 052 229,00 218 157,00 244 604,00
II. Zysk operacyjny 44 079,00 32 189,00 9 852,00 7 483,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 36 563,00 31 895,00 8 172,00 7 414,00
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 36 217,00 51 463,00 8 095,00 11 963,00
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 153 235,00 84 502,00 34 249,00 19 644,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -109 341,00 -62 357,00 -24 438,00 -14 496,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 664,00 -28 941,00 -3 054,00 -6 728,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 30 280,00 -6 798,00 6 768,00 -1 580,00
IX. Liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00
XII. Zysk na jedną akcję 1,35 1,91 0,30 0,45
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,32 1,87 0,29 0,43
XIV. Aktywa razem 1 004 181,00 954 664,00 217 600,00 224 178,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 143 457,00 234 928,00 31 086,00 55 167,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 362 672,00 248 728,00 78 589,00 58 407,00
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 498 052,00 471 008,00 107 925,00 110 604,00
XVIII. Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 165,00 1 262,00
List Prezesa Zarządu oraz oswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostały przekazane w raporcie rocznym Spółki Sanok RC S.A. za 2020 rok, w dniu 26 marca 2021 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zipESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zip sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Sanok RC
ESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zip.xadesESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zip.xades podpisy do sprawozdania finansowego
20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtml20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtml sprawozdanie Zarządu z działalności GK Sanok RC
20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtml.xades20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtml.xades podpisy do sprawozdania z działalności
oswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmloswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml oświadczenie Zarządu
informacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmlinformacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml informacja Zarządu
Oswiadczenie_RN.xhtmlOswiadczenie_RN.xhtml oświadczenie Rady Nadzorczej
RN_ocena.xhtmlRN_ocena.xhtml ocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtml.XAdES podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki