Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r., który nie przewiduje deficytu

Projekt budżetu na 2020 r., przyjęty we wtorek przez rząd nie zakłada deficytu, dochody i wydatki mają wynieść po 429,5 mld zł - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

(fot. Krystian Maj / KPRM / Flickr)

"Mam zaszczyt przedstawić budżet na rok 2020 r., który opracowaliśmy, przedyskutowaliśmy dzisiaj podczas Rady Ministrów. (...) Ten budżet jest po raz pierwszy (...) od czasów transformacji bez deficytu, jest zrównoważony" - powiedział.

Dodał, że dochody i wydatki budżetu wyniosą po 429,5 mld zł.

Wpływy z tytułu podatku VAT do budżetu w 2020 wyniosą 200,2 mld zł, a dochody z tytułu CIT w budżecie na 2020 r. wyniosą 41,8 mld zł - podano w prezentacji KPRM.

Premier poinformował ponadto, że dochody z VAT w 2019 r. wyniosą 184-186 mld zł vs planowane 179,5 mld zł.

Morawiecki, ocenił, że budżet na 2020 r. jest "realistyczny", ale jednocześnie "uzależniony od szeregu działań po stronie przede wszystkim uszczelniającej".

W osobnym komunikacie Ministerstwo Finansów podało, że w 2020 r. rząd przewiduje deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Rząd zakłada, że w 2020 r. poziom zadłużenia spadnie w 2020 r. poniżej 47 proc. PKB - poinformował premier.

"Redukujemy zadłużenie do PKB, w tym roku to będzie poniżej 48,5 proc., w kolejnym zamierzamy, żeby to spadło poniżej 47 proc. do PKB" - powiedział premier.

Zdaniem premiera, rządowa prognoza 4-proc. wzrostu PKB w 2019 r. "bardzo konserwatywna".

W ustawie budżetowej na 2019 r. zapisano deficyt nie większy niż 28,5 mld zł, przy dochodach 387,6 mld zł i wydatkach 416,1 mld zł.

W kwietniowej Aktualizacji Programu Konwergencji założono nadwyżkę sektora finansów publicznych na poziomie 0,2 proc. PKB, a z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych saldo sektora gg miało wynieść -0,9 proc. PKB.

Morawiecki: Projekt budżetu jest realistyczny

Po raz pierwszy od początku transformacji budżet ma być bez deficytu, zrównoważony - oświadczył Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Jak dodał, wydatki na służbę zdrowia przekroczą 5 proc. PKB. Natomiast wydatki na cele społeczne mają wynieść ponad 66 mld zł. Programy społeczne będą kontynuowane, a założony konserwatywny wzrost gospodarczy na przyszły rok daje - jego zdaniem - podstawy do ostrożnego optymizmu.

Jak zaznaczył szef rządu, "naszą intencją jest skierowanie do Sejmu projektu w tym zrównoważonym kształcie, który przedstawiamy". Dochody z VAT w 2020 r. zaplanowano na 200,2 mld zł, z CIT - na 41,1 mld zł. Dług publiczny w relacji do PKB ma spaść poniżej 47 proc. - zaznaczył szef rządu.

Morawiecki poinformował, że na 2020 r. rząd planuje ok. 8 proc. wzrost dochodów z VAT, ale - jak wskazał - należy wziąć pod uwagę efekt zwiększonej bazy. Podkreślił, że w tym roku budżet uzyska z VAT od 184 do 185 mld przy prognozie 179,5 mld. "A więc trzeba liczyć ten przyrost od tej zwiększonej bazy i w tym kontekście staje się to dużo bardziej realne, realistyczne" - tłumaczył premier.

Dodał, że projekt jest "jak najbardziej realistyczny i jest uzależniony od szeregu działań po stronie przede wszystkim uszczelniającym". Wymienił tu m.in. split payment, czyli podzieloną płatność w VAT, która będzie w określonych branżach obligatoryjna, czy weryfikację przepływów na rachunkach bankowych (STIR) oraz inne działania zmierzające do odzyskiwania środków od świata przestępczego, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

"Nie twierdzimy, że walka z oszustami podatkowymi jest zakończona.(...) Rzucam jeszcze poważniejsze wyzwanie Ministerstwu Finansów przy okazji odzyskiwania podatków" - zaznaczył.

"Trudne makroekonomicznie czasy"

Morawiecki oświadczył też, że panują "trudne makroekonomicznie czasy", ale projekt zrównoważonego budżetu "pozwoli mieć pewność, że Polska jest na dobrym kursie gospodarczym, że państwo polskie prowadzi odpowiedzialną politykę gospodarczą, politykę nastawioną na rozwój gospodarczy".

Według premiera projekt budżetu jest "bezpieczny" i zawiera "nasze polityki społeczne i zobowiązania godnościowe". W ramach budżetu państwa zaproponowanego na rok 2020 są utrzymane środki na cele społeczne, a także politykę obronną i inne kwestie, które są bardzo ważne dla polityki gospodarczej państwa - podkreślił.

Jak stwierdził "jest nasze zobowiązanie na kolejne lata", aby ponoszone były wydatki jak 500 plus od pierwszego dziecka, czy Emerytura plus. "To wreszcie 500 zł również dla osób niepełnosprawnych, którym nie przysługują renty, czy emerytury. (...) Będzie co najmniej 600, 700 tys., (...) a może nawet 800 tys. lub 900 tys. osób objętych ta ustawą. Tu również są środki z funduszu solidarnościowego zagwarantowane na te cele społeczne" - zapewnił Morawiecki.

Zaznaczył, że dzieje się to w sytuacji, kiedy rząd obniża podatki. "CIT obniżyliśmy z 19 na 15 a potem z 15 na 9 proc. (...), wprowadziliśmy również mały ZUS, małą działalność gospodarczą dla tych, którzy osiągają niższe przychody. Ale obniżamy również PIT z 18 na 17 proc." - podkreślił.

Oto szczegóły budżetu 2020

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne projektu budżetu na 2020 r., jak poinformowało MF, są następujące:

- wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5 proc. (zgodnie z przedstawionymi w czerwcu założeniami do budżetu na 2020 r.);

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3 proc. oraz wzrost spożycia prywatnego o 6,4 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2020 rok zakłada:

- dochody budżetu środków europejskich: 71,4 mld zł,

- wydatki budżetu środków europejskich: 88,4 mld zł,

- deficyt budżetu środków europejskich: 17,0 mld zł.

Według MF, na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie mieć wpływ m. in. wzrost gospodarczy czy przewidywany wzrost inflacji, a także wdrożone i przygotowywane zmiany systemowe, które służą uszczelnieniu systemu podatkowego.

W budżecie założono obniżki podatków już przyjęte przez rząd, m.in. PIT 0 proc. dla młodych, powszechną obniżkę podatku PIT do 17 proc. wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, a także obowiązującą obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw do 9 proc. z 19 proc.

Od strony wydatkowej, budżet zakłada m.in.:

- finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego,

- finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

- realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), - - podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,

- wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,

- realizację rządowego programu „Dobry start” – wsparcie finansowe w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,

- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.,

- zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową,

- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

- dalszy wzrost wydatków na zdrowie,

- finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,

- zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,

- realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,

- realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Projekt budżetu do końca sierpnia trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Następnie ponownie zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu. 

Morawiecki: Nie planujemy wprowadzenia "testu przedsiębiorcy"

Projekt budżetu nie zakłada wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy - poinformował we wtorek po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Odpowiadając na pytanie, jakie wpływy w kolejnych latach po 2020 r. zastąpią planowaną na przyszły rok tzw. opłatę przekształceniową przy likwidacji OFE, szef rządu stwierdził, że "mamy pewne rezerwy i zakładki". "Rzucam jeszcze poważniejsze wyzwanie ministerstwu finansów przy okazji odzyskiwania podatków" - dodał.

Rząd planuje likwidację OFE i w razie przekazania oszczędności na Indywidualne Konta Emerytalne, obciążenie ich 15 proc. "opłatą przekształceniową". Zaplanował z niej niemal 20 mld zł. Morawiecki podkreślił, że pieniądze z IKE po pobraniu 15 proc. nie będą przy wypłatach opodatkowane, tymczasem świadczenia wypłacane przez ZUS - będą.

Co przewidywał projekt?

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne projektu budżetu na 2020 r. są wg portalu wpolityce następujące:

- wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5 proc. (zgodnie z przedstawionymi w czerwcu założeniami do budżetu na 2020 r.);

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3 proc. oraz wzrost spożycia prywatnego o 6,4 proc.

Od strony dochodowej, jak podał portal wpolityce, prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m. in. wzrostem gospodarczym, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

W budżecie założono obniżki podatków już przyjęte przez rząd, m.in. PIT 0 proc. dla młodych, powszechną obniżkę podatku PIT do 17 proc. wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, a także obowiązującą obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw do 9 proc. z 19 proc.

Od strony wydatkowej, budżet obejmuje także - według portalu - finansowanie programu Rodzina 500+, dodatku dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie wraz z wyższą kwotą zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego.

W budżecie przewidziano także środki na wypłatę tzw. matczynych emerytur dla mam, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a także program „Dobry start” – wyprawkę dla dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 300 zł.

Wydatki na ochronę zdrowie w 2020 roku wg projektu budżetu mają przekroczyć 5 proc. PKB, a na obronę narodową 2 proc. PKB. (PAP Biznes)

Wskazano też, że najistotniejszym składnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy.

Zaplanowano, m.in. indeksację stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie; wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich; modyfikację przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR); opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego państwa; opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych; wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i przebudowanie modelu funkcjonowania OFE.

Zapowiedziano także "zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe".

autor: Longina Grzegórska-Szpyt, Łukasz Pawłowski, Małgorzata Werner-Woś

pif/ mww/ aop/ wkr/ mmu/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
7 5 marcin721

No i to jest naoczny dowód na to że idziemy w dobrą stronę! Brawo Panie Premierze!

! Odpowiedz
9 5 konik_garbusek

To jest coś potwornego jak rozrasta się rak państwa - niedawno, pare lat temu (?) dochody i wydatki oscylowaly w okolicach 300 mld, teraz juz ponad 400. To znaczy ze panstwo zabiera i wydaje o 1/3 wiecej, w ciagu kilku lat. Marzy mi sie budzet w wysokosci 30 mld - 10 mld wojsko, 10 mld policja, 10 mld sady i administracja, reszta w rekach ludzi. Ech, pomarzyć...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 6 cyganoitaliano

Mi ostatnio urząd skarbowy kazał zrobić inwentaryzację w środku roku i naliczyli podatek od zwiększonych stanów magazynowych. Wyszło dziesięć 500+ z tego :)

! Odpowiedz
19 20 prezes_jan

Czyli kolejne nowe podatki już niebawem.

! Odpowiedz
14 28 kzabor

Zakłada wzrost dochodów z 387 do 429 mld, czyli około 10% w rok. Wzrost PKB 4%, czyli 6% więcej podatków.

! Odpowiedz
42 60 artur17

To pokazuje jak wielkich nieudaczników mieliśmy wcześniej. Nie było żadnej pomocy państwa na dzieci, niepełnosprawnych, a było 450 mld nowych długów pomimo wyprzedaży majątku państwoewgo.

! Odpowiedz
26 32 fakty

Podaj mi adres jednej inwestycji którą PIS zrealizował w te 4 lata w 100 %, JEDEN ADRES.

! Odpowiedz
28 24 psokal

Za tych "nieudaczników" Polska osiągnęła najwyższy wzrost gospodarczy w Europie. Żadne kłamstwa hejterów tego nie zmienią.

! Odpowiedz
15 11 glos_rozsadku

PIS = PO

! Odpowiedz
6 9 andrzejwaskez odpowiada fakty

1. Musisz nam "ekonomisto" wytłumaczyć co rozumiesz przez inwestycję.
2. A także co oznacza w 100%.
3. Podaj adres, JEDEN ADRES, sugeruje, że nie do końca rozumiesz co to znaczy "inwestycja".

Pozdrawiam

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil