REKLAMA

REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2020-09-29 20:08
publikacja
2020-09-29 20:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
reino_rnc_raport_1H2020_SSF_2020-09-29-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_raport_polroczny_2020_szd_gk_2020-09-29-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_REINO_Capital_PSSF_2020_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
REINO_Capital_PSF_2020_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2020 - 30.06.2020 1.01.2019 - 30.06.2019 1.01.2020 - 30.06.2020 1.01.2019 - 30.06.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży 1135 1583 255 369
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 885 -1 146 -424 -267
IV. Zysk (strata) brutto -2 640 -915 -595 -213
V. Podatek dochodowy -155 -110 -35 -26
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 486 -863 -560 -201
VII. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 59 0 14
VIII. Zysk (strata) netto -2 486 -804 -560 -188
IX. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -1 230 -577 -277 -135
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 073 -813 -467 -190
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 709 109 -385 25
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 906 -156 654 -36
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -876 -861 -197 -201
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,0585 -0,0207 -0,0131 -0,0049
XV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa trwałe 64 520 63 784 14 447 14 978
XVII. Wartość firmy 48 401 48 401 10 838 11 366
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 377 2 450 532 575
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 816 1 647 1 078 387
XX. Kapitał własny 62 404 64 340 13 973 15 109
XXI. Kapitał podstawowy 33 982 31 077 7 609 7 298
XXII. Liczba akcji w szt. 42 478 050 38 846 800 42 478 050 38 846 800
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,47 1,66 0,33 0,39
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
XXV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2020 - 30.06.2020 1.01.2019 - 30.06.2019 1.01.2020 - 30.06.2020 1.01.2019 - 30.06.2019
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży 277 0 62 0
XXVII. Strata z działalności operacyjnej -1 152 -298 -259 -70
XXVIII. Strata brutto -1 190 -302 -268 -70
XXIX. Zysk (strata) netto -1 096 -294 -247 -69
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 599 -350 -360 -82
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 265 -52 -285 -12
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 350 403 529 94
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -514 1 -116 0
XXXIV. zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,028 -0,008 -0,006 -0,002
XXXV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXVI. Aktywa razem 70 330 67 559 15 748 15 865
XXXVII. Inwestycje długoterminowe 63 855 63 086 14 298 14 814
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 112 1 273 473 299
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 636 659 814 155
XL. Kapitał własny 64 445 65 541 14 430 15 391
XLI. Kapitał podstawowy 33 982 31 077 7 609 7 298
XLII. Liczba akcji w szt. 42 478 050 38 846 800 42 478 050 38 846 800
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,52 1,69 0,34 0,40
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
przeliczenia </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">danych
sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">arytmetyczną
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięcy
danego okresu. Kurs </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR/PLN
- </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dla
danych bilansowych w okresie 1.01.2020-30.06.2020</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
4,4414 PLN; w okresie 1.01.2019-30.06.2019- 4,2880 PLN.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">D<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">la
danych rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pieniężnych
- na dzień 30.06.2020 - 4,4660 PLN; na dzień 31.12.2019- 4,2585</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
reino_rnc_raport 1H2020 SSF_2020-09-29-sig.pdfreino_rnc_raport 1H2020 SSF_2020-09-29-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REINO Capital S.A. rozszerzone za I H 2020
reino_rnc_raport polroczny 2020_szd gk_2020-09-29-sig.pdfreino_rnc_raport polroczny 2020_szd gk_2020-09-29-sig.pdf Sprawozdanie z działalności GK REINO Capital
GK REINO Capital_PSSF 2020_raport z przeglądu.pdfGK REINO Capital_PSSF 2020_raport z przeglądu.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK REINO Capital za I H 2020
REINO Capital_PSF 2020_raport z przeglądu.pdfREINO Capital_PSF 2020_raport z przeglądu.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego REINO Capital za I H 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki