REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2022-09-16 09:39
publikacja
2022-09-16 09:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_Redan_1H_2022-sigDM-sigBK.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Redan_S.A._30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_Redan_1H_2022-sigMSz-sigDM-sigBK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Redan_1H_2022-sigDM-sigBK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży 45 630 42 770 9 828 9 406
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 252) (2 582) (485) (568)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 717) (3 626) (3 385) (797)
IV. Zysk (strata) netto (15 717) (3 626) (3 385) (797)
V. Całkowity dochód (strata) (15 717) (3 626) (3 385) (797)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 131 2 319 459 510
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (345) 14 (74) 3
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 950) (2 475) (420) (544)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (164) (142) (35) (31)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,44) (0,10) (0,09) (0,02)
XI. wg stanu na dzień 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XII. Aktywa razem 53 790 63 054 11 492 13 709
XIII. Aktywa obrotowe 40 273 41 375 8 604 8 996
XIV. Aktywa trwałe 13 517 21 679 2 888 4 713
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 782 59 329 14 054 12 899
XVI. Zobowiazania długoterminowe 9 169 8 640 1 959 1 879
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 56 613 50 689 12 095 11 021
XVIII. Kapitał własny (11 992) 3 725 (2 562) 810
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 629 7 764
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,34) 0,10 (0,07) 0,02


Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze 2022 oraz 2021 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4,6806 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022
roku) – 4,6427 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku) –
4,5472 PLN / EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 2022-09-16 o treści:


Zarząd Redan SA S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości
korektę raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 roku,
opublikowanego przez Emitenta w dniu 15 września 2022 r. Korekta wynika
z omyłkowego przesłania w raporcie okresowym niewłaściwego pliku
Sprawozdania z działalności Redan SA.


Prawidłowy plik Sprawozdania z działalności, który powinien zostać
wysłany jako załącznik do raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
stanowi załączniki do niniejszego raportu.


Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu Redan 1H 2022-sigDM-sigBK.pdfSprawozdanie Zarządu Redan 1H 2022-sigDM-sigBK.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport z przeglądu Redan S.A. 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu Redan S.A. 30.06.2022.pdf
SF Redan 1H 2022-sigMSz-sigDM-sigBK.pdfSF Redan 1H 2022-sigMSz-sigDM-sigBK.pdf
Sprawozdanie Zarządu Redan 1H 2022-sigDM-sigBK.pdfSprawozdanie Zarządu Redan 1H 2022-sigDM-sigBK.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2022-09-16 Dariusz Młodziński Członek Zarządu Dariusz Młodziński
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki