REKLAMA

RADPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-03-18 20:34
publikacja
2021-03-18 20:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Radpol_S.A..xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Radpol_S.A..xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-12-31_Sprawozdanie_Finansowe_RADPOL_S.A..xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-12-31_Sprawozdanie_Finansowe_RADPOL_S.A..xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_RADPOL_S.A..xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-12-31_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_RADPOL_S.A..xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_badania_Radpol_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_badania_Radpol_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswidczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdania_finasowego_i_sprawozdania_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswidczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdania_finasowego_i_sprawozdania_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_oceny_sprawozdania_finansowego_oraz_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży (*) 132 600,00 146 629,00 29 637,00 34 086,00
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (*) 10 415,00 9 386,00 2 328,00 2 182,00
III. Zysk/(strata) brutto (*) 8 868,00 7 154,00 1 982,00 1 663,00
IV. Zysk/(strata) netto (*) 6 853,00 5 657,00 1 532,00 1 315,00
V. Liczba akcji (**) 37 975 995,00 37 975 395,00 37 975 995,00 37 975 395,00
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (*) 0,18 0,15 0,04 0,03
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 293,00 19 683,00 3 195,00 4 576,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 500,00 -3 555,00 -1 006,00 -826,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 599,00 -7 782,00 -1 475,00 -1 809,00
X. Przepływy pieniężne netto, razem 3 194,00 8 346,00 714,00 1 940,00
XI. Aktywa trwałe 96 340,00 108 520,00 20 876,00 25 483,00
XII. Aktywa obrotowe 65 134,00 68 008,00 14 114,00 15 970,00
XIII. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 11 500,00 0,00 2 492,00 0,00
XIV. Aktywa razem 172 974,00 176 528,00 37 482,00 41 453,00
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 662,00 79 258,00 14 879,00 18 612,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 36 753,00 32 411,00 7 964,00 7 611,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 909,00 46 847,00 6 914,00 11 001,00
XVIII. Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży 1 479,00 0,00 320,00 0,00
XIX. Kapitał własny 102 833,00 97 270,00 22 283,00 22 841,00
XX. Kapitał zakładowy 1 148,00 1 148,00 249,00 270,00
(*) Dane dotyczą działalności kontynuowanej.
(**) Liczba akcji w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
1. Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN;
- w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN.
2. Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN;
- kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu Radpol S.A..xhtmlList Prezesa Zarzadu Radpol S.A..xhtml List Prezesa Zarządu Radpol S.A.
List Prezesa Zarzadu Radpol S.A..xhtml.XAdESList Prezesa Zarzadu Radpol S.A..xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..xhtml2020-12-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..xhtml Sprawozdanie finansowe Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..xhtml.XAdES2020-12-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..xhtml.XAdES Sprawozdanie finansowe Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci RADPOL S.A..xhtml2020-12-31 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci RADPOL S.A..xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci RADPOL S.A..xhtml.XAdES2020-12-31 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci RADPOL S.A..xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Radpol S.A.
Spraw z badania Radpol 2020.xhtmlSpraw z badania Radpol 2020.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Spraw z badania Radpol 2020.xhtml.XAdESSpraw z badania Radpol 2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Oswidczenie Zarzadu dotyczace sprawozdania finasowego i sprawozdania Zarzadu.xhtmlOswidczenie Zarzadu dotyczace sprawozdania finasowego i sprawozdania Zarzadu.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oswidczenie Zarzadu dotyczace sprawozdania finasowego i sprawozdania Zarzadu.xhtml.XAdESOswidczenie Zarzadu dotyczace sprawozdania finasowego i sprawozdania Zarzadu.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Informacja Zarzadu dotyczaca firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarzadu dotyczaca firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
Informacja Zarzadu dotyczaca firmy audytorskiej.xhtml.XAdESInformacja Zarzadu dotyczaca firmy audytorskiej.xhtml.XAdES Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
Oswiadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci.xhtmlOswiadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace Komitetu Audytu.xhtmlOswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace Komitetu Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki