INFORMACJA ZARZĄDU RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE (DALEJ SPÓŁKA)
Z DNIA 18 MARCA 2021 ROKU
SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z DNIA 18 MARCA 2021 ROKU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROAWDZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWIZDANIA FINANSOWEGO
Sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Spółki po zapoznaniu się z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 marca 2021 roku dotyczącym wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz, że:
1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. w Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
_______________________ _______________________
Anna Kułach Marek Biczysko Prezes Zarządu Członek Zarządu