OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE (dalej Spółka )
Z DNIA 18 MARCA 2021 ROKU
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:
1. W Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewiedziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hubert Gębala – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Grzegorz Łajca – Sekretarz Rady Nadzorczej
Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej
Andrii Komarov – Członek Rady Nadzorczej