RADPOL S.A.
ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów I Telefon +48 59 834 22 71 I Fax +48 59 834 25 51 I e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 I REGON 770807479 I KRS 0000057155 S ą d Rejonowy Gda ń sk Północ w Gda ń sku, VIII Wydział Gospodarczy KRS wysoko ść kapitału zakładowego: 1.147.818,15 zł I wysoko ść kapitału wpłaconego: 1.147.818,15 zł
Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu i wszystkich Pracowników Radpol S.A. mam przyjemność przekazać w Państwa ręce sprawozdanie roczne z wypracowanym wynikiem netto z działalności kontynuowanej na poziomie 6.853 tysięcy złotych, wyższym niż w roku ubiegłym o 21%.
Zasiadam w Zarządzie Radpol od 2016 roku, jest to więc już piąte sprawozdanie finansowe, pod którym się podpisuję. Konsekwentnie jest to kolejne sprawozdanie potwierdzające pozytywne zmiany zachodzące zarówno w obszarze sytuacji finansowej Spółki, która jak Państwo wiedzą, kilka lat temu była bardzo trudna, jak również w obszarach efektywności działań operacyjnych, elastyczności reakcji na zmiany otoczenia oraz w konsekwencji coraz wyższej rentowności.
Ostatni rok był rokiem pełnym wyzwań oraz trudnych decyzji, ale jak widać, również rokiem pozytywnych wyników. Już pierwsze tygodnie roku 2020 przyniosły w Radpol duże zmiany, została podjęta decyzja o zamknięciu zakładu w Ostrowie Wielkopolskim, którego sytuacja od kilkunastu miesięcy sukcesywnie się pogarszała.
W lutym zaczęliśmy zmagać się z pierwszymi ograniczeniami związanymi z szerzącą się pandemią. Na początku ograniczenia dotyczyły realizacji zamówień eksportowych, z czasem dotknęły również sprzedaży krajowej. W swojej początkowej fazie sytuacja pandemiczna wywołała na rynku duże zawirowania, sprzedaż w miesiącach kwiecień i maj była dla Radpol najniższa od pięciu lat. Istniały obawy, że nie uda się odbudować portfela zamówień na kolejne miesiące, ze względu na fakt, że początek roku to czas kiedy Radpol zabezpiecza zamówienia na kolejne okresy w segmencie Systemów Rurowych. Pomimo dwóch trudnych miesięcy, które odbiły się negatywnie na sprzedaży całego roku, duża elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki pozwoliły nam na zrealizowanie wyników wyższych niż w poprzednim roku. Ogromne zaangażowanie po stronie Pracowników, wprowadzenie rygorów sanitarnych w zakładach oraz utrzymanie konsekwentnie ścisłej i spójnej komunikacji zarówno z klientami, jak również dostawcami, pozwoliły na zapewnienie ciągłości funkcjonowania zakładów. Nawet w okresach z mniejszą ilością zleceń nie podjęliśmy działań mających na celu ograniczanie zatrudnienia, obniżek wynagrodzeń czy redukcji czasu pracy. Priorytetem w tym okresie była bieżąca realizacja zamówień i dbałość o naszych Pracowników.
Przedstawione wyniki potwierdzają, że Spółka jest przygotowana na to, żeby reagować w prawidłowy sposób na wszelkie nietypowe sytuacje. Niewątpliwie rok 2020 doświadczył nas wszystkich, postawił przed nami wyzwania jakich się nie spodziewaliśmy i na które trzeba było błyskawicznie reagować. Zespół Radpol niezmiennie pokazuje, że Spółka jest w stanie skutecznie funkcjonować na rynku, konkurować z liderami poszczególnych obszarów działalności, dostarczać najwyższą jakość produktów, pojawiać się wśród dostawców zaopatrujących największe światowe koncerny, ponownie nie zawiódł, stanął na wysokości zadania i pokazał, że również w tak trudnych warunkach jesteśmy w stanie realizować kolejne wzrosty wyników.
Z roku na rok pokazujemy też, że nasi partnerzy mają do nas coraz większe zaufanie. W roku 2020, podczas gdy wiele firm borykało się z pozyskaniem finansowania, podpisaliśmy umowę na finansowanie obrotowe na kolejne dwa lata, o ile wcześniej umowy zawierane były jedynie na okresy kolejnych 12 miesięcy. Wskaźniki zdefiniowane w umowie kredytowej raportujemy w tym roku na najbardziej korzystnych od wielu lat poziomach: wskaźnik EBITDA do długu na poziomie 0,88,
RADPOL S.A.
ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów I Telefon +48 59 834 22 71 I Fax +48 59 834 25 51 I e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 I REGON 770807479 I KRS 0000057155 S ą d Rejonowy Gda ń sk Północ w Gda ń sku, VIII Wydział Gospodarczy KRS wysoko ść kapitału zakładowego: 1.147.818,15 zł I wysoko ść kapitału wpłaconego: 1.147.818,15 zł
wskaźnik DSCR na poziomie 3,89 oraz wskaźnik zadłużenia finansowego do kapitałów własnych na poziomie 29%.
Wymiar finansowy i operacyjny to nie wszystko. W ostatnim czasie koncentrujemy się na budowaniu oferty produktów, które mają pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Ich stosowanie pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Jest to obszar naszej działalności, który aktywnie promujemy i na nim chcemy opierać nasze kolejne działania rozwojowe. Uważamy, że aktywne zaangażowanie w kwestie środowiskowe jest niezbędne i przyniesie wszystkim korzyści. W roku 2020 byliśmy dostawcą pierwszego kompletnego systemu rur ciepłowniczych z barierą dyfuzyjną. Inwestycja była realizowana zagranicą, ale intensywnie pracujemy również z partnerami w Polsce, aby również w naszych miastach takie nowoczesne rozwiązania były stosowane. Ponadto wprowadziliśmy na rynek wiele niestandardowych rozwiązań technologicznych, które mają zastosowanie w przemyśle wydobywczym, paliwowo-energetycznym, przetwórczym, instalacyjnym oraz chemicznym.
Rok 2021 jest rokiem, który definiuje na nowo naszą przyszłość. Początek roku przyniósł nowe wyzwania związane z istotnym wzrostem cen surowców, które nadal utrzymują się na wysokich poziomach. W Radpol jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania, realizujemy nowe projekty, wprowadzamy do oferty nowe produkty, nie zwalniamy, cały czas dbając o naszych klientów, o otoczenie, o Pracowników i dobry wizerunek Spółki. Kolejne wyzwania, kolejne rozwiązania i jestem przekonana, kolejne sukcesy przed nami.
W imieniu Zarządu Radpol oraz jej Pracowników pragnę podziękować za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez naszych Interesariuszy. Dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom zapewniając jednocześnie Państwa, że będziemy dążyć do tego, aby Spółka była wiarygodnym, niezawodnym partnerem biznesowym, realizującym swoje zadania z najwyższą jakością i zwiększającym wartość dla Akcjonariuszy. Jestem przekonana, że dowodem na to będzie rekomendowana przez Zarząd wypłata dywidendy, poprzednio dywidendę wypłacono z wyników za rok 2014, odzwierciedlająca konsekwentnie rosnącą wartość Spółki.
Dziękuję również Radzie Nadzorczej za wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji.
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich Pracowników Radpol. Bez Waszego codziennego zaangażowania i determinacji Szanowni Państwo, osiągnięcia ostatniego roku nie byłyby możliwe.
Zapraszam Państwa do zapoznania się raportem Radpol za 2020 rok.
Z wyrazami szacunku
__________________________
Anna Kułach – Prezes Zarządu