1
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE (dalej Spółka )
Z DNIA 18 MARCA 2021 ROKU
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku; oraz
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
Uzasadnienie
Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 477 (dalej Audytor ).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej Komitet Audytu ) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:
1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
2) treści sporządzonego przez Audytora sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
3) roli Komitetu Audytu w procesie badania.
W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z przedstawicielami Audytora przebieg badania.
Zgodnie z przedstawionym przez Audytora sprawozdaniem z badania, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku:
przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757, z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.), MSSF UE, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki,
2
zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku jest opinią bez zastrzeżeń.
Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hubert Gębala – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Grzegorz Łajca – Sekretarz Rady Nadzorczej
Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej
Andrii Komarov – Członek Rady Nadzorczej