OŚWIADCZENIE ZARZĄDU RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE (DALEJ SPÓŁKA)
Z DNIA 18 MARCA 2021 ROKU
DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 6 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim , Zarząd Spółki w składzie:
Anna Kułach – Prezes Zarządu,
Marek Biczysko – Członek Zarządu,
niniejszym oświadcza, że:
- wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
____________________ ____________________
Anna Kułach Marek Biczysko Prezes Zarządu Członek Zarządu