Image should be here
Image should be here
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA
31 GRUDNIA 2020 ROKU
CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2021 ROKU
Image should be here
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2020 roku (w tysiącach PLN )
2
Sprawozdanie z całkowitych dochodów ........................................................................................................ 5
Sprawozdanie z sytuacji finansowej .............................................................................................................. 6
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ..................................................................................................... 8
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................................................................................. 9
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające ......................................................... 10
1. Informacje ogólne ................................................................................................................................. 10
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ............................................................................................. 10
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ........................................................................................... 11
4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ............................................................................. 11
4.1. Oświadczenie o zgodności ......................................................................................................... 11
4.2. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdania finansowego ........................................................ 11
5. Istotne zasady rachunkowości ............................................................................................................... 11
5.1. Wycena do wartości godziwej ................................................................................................... 11
5.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej .................................................................... 12
5.3. Rzeczowe aktywa trwałe ........................................................................................................... 13
5.4. Wartości niematerialne .............................................................................................................. 13
5.5. Wartość firmy ............................................................................................................................ 14
5.6. Leasing ....................................................................................................................................... 15
5.7. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych .................................................................. 15
5.8. Aktywa finansowe ..................................................................................................................... 16
5.9. Utrata wartości aktywów finansowych ...................................................................................... 16
5.10. Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia ................................................................... 16
5.11. Zapasy ........................................................................................................................................ 17
5.12. Aktywa z tytułu umów z klientami, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności ................................................................................................................................... 17
5.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych .............................................................. 18
5.14. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne .................................................. 18
5.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ......................................... 18
5.16. Zobowiązania z tytułu umów z klientami .................................................................................. 19
5.17. Rezerwy ..................................................................................................................................... 19
5.18. Świadczenia pracownicze .......................................................................................................... 19
5.19. Przychody .................................................................................................................................. 20
5.20. Podatki ....................................................................................................................................... 21
5.21. Zysk netto na akcję .................................................................................................................... 22
6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ......................................................... 22
6.1. Profesjonalny osąd ..................................................................................................................... 22
6.2. Niepewność szacunków i założeń .............................................................................................. 22
7. Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ............................ 24
8. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie ................ 24
9. Segmenty operacyjne ............................................................................................................................ 25
10. Przychody i koszty ................................................................................................................................ 27
10.1. Przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody ......................................................................... 27
10.2. Pozostałe przychody operacyjne ................................................................................................ 27
10.3. Pozostałe koszty operacyjne ...................................................................................................... 28
10.4. Koszty według rodzajów ........................................................................................................... 28
10.5. Przychody finansowe ................................................................................................................. 28
10.6. Koszty finansowe ....................................................................................................................... 28
10.7. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej ............................................................................. 29
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2020 roku (w tysiącach PLN )
3
10.8. Odroczony podatek dochodowy ................................................................................................ 29
11. Działalność zaniechana ......................................................................................................................... 29
12. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS .......................................................................................... 31
13. Zysk / strata przypadająca na jedną akcję ............................................................................................. 31
14. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i aktywa z tytułu prawa do użytkowania, wartość
firmy oraz aktywa trwałe i zobowiązania sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ............... 33
15. Test na utratę wartości aktywów ........................................................................................................... 38
16. Świadczenia pracownicze ..................................................................................................................... 39
16.1. Programy akcji pracowniczych .................................................................................................. 39
16.2. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia .................................. 39
17. Zapasy ................................................................................................................................................... 41
18. Aktywa z tytułu zwrotów ...................................................................................................................... 42
19. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności .............................................................. 42
20. Aktywa z tytułu umów .......................................................................................................................... 42
21. Rozliczenia międzyokresowe ................................................................................................................ 43
22. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ...................................................................................................... 43
23. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe / rezerwowe ......................................................................... 43
23.1. Kapitał podstawowy .................................................................................................................. 43
23.2. Kapitał zapasowy ....................................................................................................................... 44
23.3. Pozostałe kapitały rezerwowe .................................................................................................... 44
23.4. Niepodzielony zysk/strata i ograniczenia w wypłacie dywidendy ............................................ 45
24. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki ....................................................................................... 45
25. Pozostałe rezerwy .................................................................................................................................. 46
26. Zobowiązania z tytułu leasingu, inne zobowiązania finansowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe ........................................................................ 46
26.1. Zobowiązania z tytułu leasingu i inne zobowiązania finansowe ............................................... 46
26.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania finansowe ............................... 47
26.3. Zobowiązania z tytułu umów i zobowiązania inwestycyjne ..................................................... 47
26.4. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ....................................................................................... 48
27. Przychody przyszłych okresów ............................................................................................................. 48
28. Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi ze sprawozdania z sytuacji
finansowej / bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi ze
sprawozdania z przepływów pieniężnych/ rachunku przepływów pieniężnych ................................... 48
29. Udzielone oraz otrzymane gwarancje i inne zobowiązania oraz należności warunkowe ..................... 49
29.1. Sprawy sądowe .......................................................................................................................... 50
29.2. Rozliczenia podatkowe .............................................................................................................. 50
30. Informacje o podmiotach powiązanych ................................................................................................ 50
30.1. Podmiot o znaczącym wpływie na Spółkę ................................................................................ 50
30.2. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki ............................................................................... 50
31. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych .......................................................................................................................................... 51
32. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ................................................................................. 51
32.1. Ryzyko stopy procentowej ......................................................................................................... 51
32.2. Ryzyko walutowe ...................................................................................................................... 52
32.3. Ryzyko kredytowe ..................................................................................................................... 52
32.4. Ryzyko związane z płynnością .................................................................................................. 52
33. Instrumenty finansowe .......................................................................................................................... 52
33.1. Klasy i kategorie instrumentów finansowych ............................................................................ 52
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2020 roku (w tysiącach PLN )
4
33.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów dotyczące
instrumentów finansowych ........................................................................................................ 54
33.3. Klasy instrumentów finansowych narażonych na ryzyko stopy procentowej ........................... 54
33.4. Pozycje walutowe ...................................................................................................................... 55
33.5. Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania Spółki według daty zapadalności ............ 55
33.6. Zabezpieczenia na majątku ........................................................................................................ 55
34. Zarządzanie kapitałem .......................................................................................................................... 55
35. Struktura zatrudnienia ........................................................................................................................... 56
36. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym ......................................................................................... 56
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2020 roku (w tysiącach PLN )
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 56 stanowią jego integralną część.
5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi
Rok zakończony
Rok zakończony
Numer noty
31 grudnia 2020 roku
31 grudnia 2019 roku
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
9
,
10.1
132 600
146 629
Pozostałe przychody
9
,
10.1
2 644
486
Koszt własny sprzedaży
10.4
(102 484)
(114 993)
Zysk brutto ze sprzedaży
9
32 760
32 122
Pozostałe przychody operacyjne
10.2
467
829
Koszty sprzedaży
10.4
(11 498)
(12 610)
Koszty ogólnego zarządu
10.4
(9 357)
(9 648)
Pozostałe koszty operacyjne
10.3
(1 957)
(1 307)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
10 415
9 386
Przychody finansowe
10.5
25
16
Koszty finansowe
10.6
(1 572)
(2 248)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
8 868
7 154
Podatek dochodowy
10.7
(2 015)
(1 497)
I. Część bieżąca
(38)
-
I. Część odroczona
(1 977)
(1 497)
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
6 853
5 657
Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej
11
(1 262)
(1 069)
ZYSK/(STRATA) NETTO
5 591
4 588
Pozycje, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Zyski / straty aktuarialne
(35)
(75)
Podatek dochodowy dotyczący składników, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach
7
14
Inne całkowite dochody netto nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych
(28)
(61)
Inne całkowite dochody netto
(28)
(61)
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY
5 563
4 527
Zysk/(strata) na jedną akcję
– podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN)
13
0,15
0,12
– rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN)
13
0,15
0,12
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2020 roku (w tysiącach PLN )
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 56 stanowią jego integralną część.
6
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi
AKTYWA
Numer noty
31 grudnia 2020 roku
31 grudnia 2019 roku
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
14
83 087
93 966
Wartości niematerialne
14
5 558
5 032
Wartość firmy
14
59
59
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
14
6 643