REKLAMA

PunkPirates S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2021-08-27 14:15
publikacja
2021-08-27 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_PunkPirates_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
PunkPirates S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zarejestrowaniu w dniu 26 sierpnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, tj. zmiany §6 ust. 1 pkt 4, §8[1], §22 ust. 3, §24 ust. 1 pkt 3, §24 ust. 2, §26 ust. 3, §28 ust. 1, §28 ust. 3, §28 ust. 4, §28 ust. 5 Statutu Spółki oraz w §24 skreślenia ust. 9, uchwalonych Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Poniżej Spółka wskazuje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:
1. dotychczasowy §6 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„4. pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,”;
2. dotychczasowy §8 [1] Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”;
3. dotychczasowy §22 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„3. Kryterium niezależności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej określone jest w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przesłankach wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym odnoszących się do wymogów wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).”;
4. dotychczasowy §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„3. większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”;
5. dotychczasowy §24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i opiniowanie oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 22 Statutu.”;
6. w §24 Statutu Spółki skreśla się ust. 9;
7. dotychczasowy §26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenia mogą być także rozsyłane członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.”;
8. dotychczasowy §28 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków.”;
9. dotychczasowy §28 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”;
10. dotychczasowy §28 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała tak podjęta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;
11. dotychczasowy §28 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

Spółka w załączeniu przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu PunkPirates S.A..pdfTekst jednolity Statutu PunkPirates S.A..pdf Tekst jednolity Statutu PunkPirates S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Leszek Krajewski Prezes Zarządu Leszek Krajewski
2021-08-27 Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki