PZU SA: wyniki finansowe

2019-08-29 06:58
publikacja
2019-08-29 06:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_2019_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_jedn._spr_fin_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skons._spr_fin_GK_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln euro mln euro
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 11 839 11 881 2 761 2 802
III. Składki zarobione netto 11 334 11 054 2 643 2 607
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 993 2 030 465 479
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 5 645 4 813 1 316 1 135
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (7 929) (7 345) (1 849) (1 733)
VII. Zysk brutto 3 100 3 056 723 721
VIII. Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej 1 481 1 410 345 333
IX. Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 717 875 167 206
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 268 725 863 442 942 863 268 725 863 442 942
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,72 1,63 0,40 0,39
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 (4 836) 35 (1 141)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 642) 6 951 (1 316) 1 640
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (608) 1 098 (142) 259
XV. Przepływy pieniężne netto, razem (6 101) 3 213 (1 423) 758
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
XVI. Aktywa 340 079 328 554 79 981 76 408
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 20
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 14 311 14 925 3 366 3 471
XIX. Udziały niekontrolujące 21 962 22 482 5 165 5 228
XX. Kapitały, razem 36 273 37 407 8 531 8 699
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 313 581 863 248 013 863 313 581 863 248 013
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,58 17,29 3,90 4,02
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 712 6 955 1 565 1 641
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 629 754 147 178
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 646 1 527 384 360
XXVI. Zysk netto 1 827 1 728 426 408
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,12 2,00 0,49 0,47
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
XXIX. Aktywa 42 176 43 567 9 919 10 132
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 20
XXXI. Kapitały, razem 13 183 13 925 3 100 3 238
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 15,27 16,13 3,59 3,75
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny 2019 Grupy Kapitałowej PZU SA.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny 2019 Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf Wybrane dane finansowe.
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2019.pdfSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2019.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2019 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2019.PDFSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2019.PDF Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za okres zakończony 30.06.2019 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU za I półrocze 2019 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU za I półrocze 2019 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA za I półrocze 2019 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jedn. spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019.PDFRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jedn. spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skons. spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019.PDFRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skons. spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2019-08-29 Adam Brzozowski Członek Zarządu Adam Brzozowski
2019-08-29 Marcin Eckert Członek Zarządu Marcin Eckert
2019-08-29 Elżbieta Häuser – Schöneich Członek Zarządu Elżbieta Häuser – Schöneich
2019-08-29 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2019-08-29 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2019-08-29 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki