REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2022-11-10 07:39
publikacja
2022-11-10 07:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_kwartal_2022_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 63 552 60 202 13 556 13 207
II. Koszt własny sprzedaży 37 709 35 250 8 044 7 733
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 257) (111) (481) (24)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 166) 267 (1 102) 59
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (5 408) 92 (1 154) 20
VI. EBITDA* 1 150 3 148 245 691
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 750) (362) (1 653) (79)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 576 (4 739) 1 616 (1 040)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (843) (440) (180) (97)
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut (1 017) (5 541) (217) (1 216)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,063) 0,001 (0,013) 0,000
XII. Aktywa razem 100 703 99 687 20 679 21 674
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 364 4 412 896 959
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 31 395 29 924 6 447 6 506
XV. Kapitał własny 64 944 65 351 13 336 14 209
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 17 291 18 308
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,78 0,16 0,17
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody ze sprzedaży 37 814 36 275 8 066 7 958
XX. Koszt własny sprzedaży 25 970 23 368 5 540 5 126
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 317) (310) (494) (68)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 467) (907) (313) (199)
XXIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (1 467) (907) (313) (199)
XXIV. EBITDA* 264 2 319 56 509
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 719) (1 769) (793) (388)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (321) (1 919) (68) (421)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 194 (394) 681 (86)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (846) (4 082) (180) (895)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,017) (0,011) (0,004) (0,002)
XXX. Aktywa razem 105 457 103 124 21 655 22 421
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 3 623 18 054 744 3 925
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 796 17 022 7 145 3 701
XXXIII. Kapitał własny 67 038 68 048 13 766 14 795
XXXIV. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 17 291 18 308
XXXV. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,81 0,16 0,18


* EBITDA został zdefiniowany jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okresDane
bilansowe zaprezentowane zostały na dzień 30 września marca 2022 r., a
porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_III kwartał 2022_GK CORMAY_PZ CORMAY S.pdfRaport_III kwartał 2022_GK CORMAY_PZ CORMAY S.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Flavio Finotello Wiceprezes Zarządu
2022-11-10 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki