REKLAMA
PIT 2023

PROCHEM: wyniki finansowe

2023-09-29 17:21
publikacja
2023-09-29 17:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_Prochem_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_Prochem_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Grupa_Kapitalowa__Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 180994 102851 39235 22153
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -12801 6507 -2775 1402
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14626 -3720 -3171 -801
IV. Zysk (strata) do opodatkowania -17627 1336 -3821 288
V. Zysk (strata) netto z tego przypisany: -14615 457 -3168 98
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominującej -14670 97 -3180 21
VII. Udziałom niekontrolującym 55 360 12 78
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -7,32 0,04 -1,59 0,01
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -8068 -11725 -1749 -2525
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -925 45740 -201 9852
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -302 -2553 -65 -550
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -9295 31462 -2015 6777
XIII. STAN NA DZIEŃ 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIV. Suma Aktywów 210220 205395 47237 43795
XV. Aktywa trwałe, razem 64388 61768 14468 13170
XVI. Aktywa obrotowe, razem 145832 143627 32769 30625
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 75443 90060 16952 19203
XVIII. Udziały niekontrolujące 2106 2334 473 498
XIX. Kapitał własny, ogółem 77549 92394 17426 19701
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 36343 40476 8166 8630
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 96328 72525 21645 15464
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 37,63 44,92 8,46 9,58
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2005000 2005000 2005000 2005000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XXIV. Przychody ze sprzedaży 151724 71428 32890 15385
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -17652 2460 -3827 530
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16291 -5016 -3532 -1080
XXVII. Zysk (strata) do opodatkowania -12106 24559 -2624 5290
XXVIII. Zysk (strata) netto -8872 23923 -1923 5153
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) -4,42 10,16 -0,96 2,19
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10295 -12920 -2232 -2783
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5987 47027 1298 10127
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finnsowej 1490 -2056 323 -443
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2818 32051 -611 6904
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXXV. Suma Aktywów 146521 135257 32924 28840
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 54278 51302 12196 10939
XXXVII. Aktywa obrotowe, razem 92243 83955 20727 17901
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 48870 57742 10981 12312
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 25139 24855 5649 5300
XL. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 72512 52660 16294 11228
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 24,37 28,8 5,48 6,14
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2005000 2005000 2005000 2005000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK Prochem 30.06.2023.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK Prochem 30.06.2023.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_Prochem 30.06.2023.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_Prochem 30.06.2023.pdf
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig-sig.pdfSkrocone_sprawozdanie_finansowe_Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie_Zarzadu_GK_Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig.pdf
SSF_Grupa_Kapitalowa_ Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig-sig.pdfSSF_Grupa_Kapitalowa_ Prochem_SA_30062023-sig-sig-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Marek Kiersznicki Prezes Zarządu
2023-09-29 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu
2023-09-29 Michał Dąbrowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki