REKLAMA

POWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2016-11-10 06:07
publikacja
2016-11-10 06:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2016.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2016.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
data przekazania: 2016-11-10
POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-234 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grabiszyńska 241B
(ulica) (numer)
071 341 06 96 071 321 00 16
(telefon) (fax)
office@power.com.pl www.power.com.pl
(e-mail) (www)
898-16-47-572 931082394
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 206 7 956 2 107 1 913
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 244 312 285 75
III. Zysk (strata) brutto 1 302 326 298 78
IV. Zysk (strata) netto 1 041 266 238 64
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 065 823 244 198
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -542 -798 -124 -192
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -183 -497 -42 -120
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 340 -472 78 -114
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 784 7 101 1 805 1 666
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 768 1 419 410 333
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 538 1 218 357 286
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 016 5 682 1 395 1 333
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 148 150
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,11 0,04 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,11 0,04 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,89 0,22 0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,89 0,22 0,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,03 0,08 0,01 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje uzupelniajace III KW 2016.pdfInformacje uzupelniajace III KW 2016.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-10 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2016-11-10 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
2016-11-10 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 1 133 1 071 1 123 1 210
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 510 441 517 563
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 494 539 520 561
3. Należności długoterminowe 25 25 25 25
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 25 25 25 25
4. Inwestycje długoterminowe 30 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 30 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 30 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74 66 61 61
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 65 63 58 55
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 3 3 5
II. Aktywa obrotowe 6 651 6 197 5 455 5 411
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 1 128 888 631 837
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 128 888 631 837
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 313 5 149 4 720 4 471
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 313 5 149 4 720 4 471
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 510 4 285 3 261 2 853
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 803 864 1 459 1 618
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 210 161 104 102
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 524 524
A k t y w a r a z e m 7 784 7 269 7 101 7 145
PASYWA
I. Kapitał własny 6 016 5 603 5 682 5 647
1. Kapitał zakładowy 640 640 640 640
2. Kapitał zapasowy 4 025 4 025 3 915 3 915
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 311 311 825 825
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 1 041 628 302 266
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 768 1 666 1 419 1 498
1. Rezerwy na zobowiązania 191 194 193 180
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 26 24 25
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 168 168 168 155
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 168 168 168 155
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 538 1 400 1 218 1 269
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 1 527 1 385 1 197 1 244
3.4. Fundusze specjalne 11 15 21 25
4. Rozliczenia międzyokresowe 39 71 8 49
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39 71 8 49
a) długoterminowe 0 0 0 1
b) krótkoterminowe 39 71 8 48
P a s y w a r a z e m 7 784 7 269 7 101 7 145
Wartość księgowa 6 016 5 603 5 682 5 647
Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,88 0,89 0,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,88 0,89 0,88
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 215 9 206 2 792 7 956
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 215 9 206 2 792 7 956
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 999 5 878 1 820 5 415
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 999 5 878 1 820 5 415
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 215 3 328 971 2 542
IV. Koszty sprzedaży 276 832 234 810
V. Koszty ogólnego zarządu 412 1 256 425 1 418
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 527 1 240 312 314
VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 39 6 32
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 2 0 1
2. Dotacje 1 3 5 16
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 4 34 1 14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 31 35 9 34
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 1 0 0
3. Inne koszty operacyjne 31 34 9 34
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 502 1 244 310 312
X. Przychody finansowe 20 60 15 47
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 20 58 14 47
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 1 1 0
XI. Koszty finansowe 14 2 0 34
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 14 2 0 34
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 508 1 302 325 326
XIV. Podatek dochodowy 95 261 58 59
a) część bieżąca 101 270 59 69
b) część odroczona -6 -9 -1 -10
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 413 1 041 268 266
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 076 1 076 686 686
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 0,11 0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 0,11 0,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 603 5 682 6 318 6 318
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 603 5 682 6 318 6 318
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 025 3 915 3 557 3 557
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 110 358 358
a) zwiększenia (z tytułu) 0 110 358 358
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 110 358 358
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 025 4 025 3 915 3 915
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 311 825 1 258 1 258
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -515 -433 -433
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 515 433 433
- wartość sprzedanych akcji 0 515 433 433
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 311 311 825 825
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 628 302 863 863
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 628 302 863 863
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 628 302 863 863
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 302 863 863
- przeniesienia WF na kapitał zapasowy 0 110 358 358
- przeniesienia zysku na wypłatę dywidendy 0 192 505 505
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 628 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 628 0 0 0
6. Wynik netto 413 1 041 302 266
a) zysk netto 413 1 041 302 266
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 016 6 016 5 682 5 647
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Sprzedaż 0 0 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
(metoda pośrednia) 0 0 0 0
I. Zysk (strata) netto 413 1 041 268 266
II. Korekty razem -105 25 124 557
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 97 356 142 414
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 -4 -5 -14
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -19 -58 -9 -27
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -1 0 -1
6. Zmiana stanu rezerw -4 -2 -1 -7
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności -240 -497 -109 259
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 138 320 122 -45
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -90 -88 -16 -22
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 308 1 065 392 823
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 826 3 310 9 2 351
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 2 0 2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 20 54 9 27
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 20 54 9 27
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 20 54 9 27
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 804 3 255 0 2 322
- lokaty powyżej 3 m-cy 804 3 255 0 2 322
- pożyczki krótkoterminowe 0 0 0 0
I. Wydatki 181 3 853 1 158 3 149
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121 323 12 299
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 30 30 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 30 30 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 30 30 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 30 3 500 1 146 2 850
- lokaty powyżej 3 m-cy 0 3 470 1 146 2 850
- pożyczki krótkoterminowe 30 30 0 0
I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 645 -542 -1 149 -798
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 9 0 8
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 9 0 8
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 192 0 505
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 192 0 505
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -183 0 -497
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 953 340 -757 -472
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 939 344 -752 -458
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14 4 5 14
F. Środki pieniężne na początek okresu 842 1 455 2 373 2 088
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 794 1 794 1 616 1 616
- o ograniczonej możliwości dysponowania -11 6 12 12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje dodatkowe III KW 2016.pdfInformacje dodatkowe III KW 2016.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki