REKLAMA

POLENERGIA: wyniki finansowe

2021-03-30 18:23
publikacja
2021-03-30 18:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 20 239 29 069 4 524 6 757
II. Zysk z działalności operacyjnej -14 551 -10 186 -3 252 -2 368
III. Zysk (strata) brutto 49 642 46 745 11 095 10 866
IV. Zysk (strata) netto 56 102 43 541 12 539 10 122
V. Całkowity dochód za okres 56 102 43 541 12 539 10 122
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 453 17 030 -1 889 3 959
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -102 074 13 132 -22 814 3 053
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 919 -1 615 -429 -375
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -112 446 28 547 -25 132 6 636
X. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XI. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,23 0,96 0,28 0,22
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,23 0,96 0,28 0,22
XIV. Stan na 2020-12-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-12-31 Stan na 2019-12-31
XV. Aktywa, razem 1 205 847 1 146 185 261 300 269 152
XVI. Zobowiązania 32 065 28 505 6 948 6 694
XVII. Zobowiązania długoterminowe 7 072 15 397 1 532 3 616
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 993 13 108 5 416 3 078
XIX. Kapitał własny 1 173 782 1 117 680 254 352 262 459
XX. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 695 21 342
XXI. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,83 24,59 5,60 5,78
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,83 24,59 5,60 5,78

Wybrane
pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:


1_pozycje
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z
sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy okresu
zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku -
odpowiednio 1EUR = 4,4742 PLN oraz 1EUR = 4,3018 PLN


2_
pozycje z bilansu - kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku - 1EUR
= 4,6148 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 r.: = 4,2585 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtmlEY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml Sprawozdanie Jednostkowe
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml.xadesEY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml.xades Sprawozdanie Jednostkowe.xades
EY_20_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtmlEY_20_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml Sprawozdanie Zarządu
EY_20_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml.xadesEY_20_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu.xades
Polenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlPolenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml Sprawozdanie z Badania
Polenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESPolenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie z Badania.xades
EY_20_POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlEY_20_POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml Oświadczenie Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Michał Michalski Prezes Zarządu
2021-03-30 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2021-03-30 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
2021-03-30 Piotr Maciołek Członek Zarządu
2021-03-30 Jarosław Bogacz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Agnieszka Grzeszczak Dyrektor Działu Księgowości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki