REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

2021-09-21 17:17
publikacja
2021-09-21 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_POLROCZNY_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_PMPG_30.6.2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_30.6.2020_PMPG_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 13.032 17.257 2.866 3.886
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2.997 -7 659 -2
III. ZYSK (STRATA) NETTO 4.521 638 994 144
IV. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ 4.361 591 959 133
V. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
VI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) 0,42 0,06 0,09 0,01
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1.253 3.065 -275 690
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 2.186 891 481 201
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1 042 1.219 -229 274
X. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -109 5.175 -23 1.165
XI. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE 30 CZERWCA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R. 30 CZERWCA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R.
XII. AKTYWA, RAZEM 38.891 40.430 8.603 8.761
XIII. AKTYWA OBROTOWE 19.671 19.983 4.351 4.330
XIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 9.865 14.501 2.182 3.142
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.968 4.170 435 904
XVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 7.897 10.331 1.747 2.239
XVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 29.026 25.929 6.421 5.619
XVIII. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 27.057 24.120 5.985 5.227
XIX. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,61 2,32 0,58 0,50
XXI. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE półrocze /2021 półrocze /2020 półrocze /2021 półrocze /2020
XXII. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 7.020 12.747 1.544 2.870
XXIII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.326 -993 292 -224
XXIV. ZYSK (STRATA) NETTO 2.834 -4 623 -1
XXV. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXVI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) 0,27 0,00 0,06 0,00
XXVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.200 1.146 264 258
XXVIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -106 891 -23 201
XXIX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1.953 111 -429 25
XXX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -859 2.148 -189 484
XXXI. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 30 CZERWCA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R. 30 CZERWCA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R.
XXXII. AKTYWA, RAZEM 31.618 34.783 6.994 7.537
XXXIII. AKTYWA OBROTOWE 4.749 7.070 1.050 1.532
XXXIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 12.276 16.851 2.715 3.651
XXXV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.654 4.758 366 1.031
XXXVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 10.622 12.093 2.350 2.620
XXXVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 19.342 17.932 4.278 3.886
XXXVIII. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXXIX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( W ZŁ/EUR) 1,86 1,73 0,41 0,37
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">Wybrane
dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego przeliczonego na euro<br style="line-height: 150%">w
następujący sposób:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:</font></span><br/><span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">na
30 czerwca 2021 r.:</font></span><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 150%">1 euro = <a name="OLE_LINK7">4,</a>5208
zł, </span></font><span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">na
31 grudnia 2020 r.:</font></span><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 150%">1 euro = 4,6148 zł.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 88.8pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">kurs
średni w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.: 1 euro = <a name="OLE_LINK6">4,</a>5472
zł,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 88.8pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">kurs
średni w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.: 1 euro = 4,4413 zł.</font></span>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY_H1_2021.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY_H1_2021.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU_1H_2021.pdfSPRAWOZDANIE_ZARZĄDU_1H_2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
Sprawozdanie z badania SSF PMPG 30.6.2021 signed.pdfSprawozdanie z badania SSF PMPG 30.6.2021 signed.pdf Raport Audytora z Przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Grupy PMPG Polskie Media
Sprawozdanie z badania JSF 30.6.2020 PMPG signed.pdfSprawozdanie z badania JSF 30.6.2020 PMPG signed.pdf Raport Audytora z Przeglądu Śródrocznego Sprawozdania PMPG Polskie Media S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu
2021-09-21 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu
2021-09-21 Agnieszka Jabłońska Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki