REKLAMA
WAŻNE

PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

2021-08-20 06:07
publikacja
2021-08-20 06:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_GK_PKP_CARGO_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO
I. Przychody z działalności operacyjnej 2 067,8 2 024,0 454,7 455,7
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (128,3) (182,0) (28,2) (41,0)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (155,0) (231,0) (34,1) (52,0)
IV. Zysk / (strata) netto (130,0) (191,9) (28,6) (43,2)
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (76,0) (264,9) (16,7) (59,6)
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) (2,90) (4,28) (0,64) (0,96)
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) (2,90) (4,28) (0,64) (0,96)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 190,7 218,0 41,9 49,1
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (371,7) (351,0) (81,7) (79,0)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16,7) 9,9 (3,7) 2,2
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (197,7) (123,1) (43,5) (27,7)
XIV. 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XV. Aktywa trwałe 6 471,1 6 397,4 1 431,4 1 386,3
XVI. Aktywa obrotowe 993,2 1 149,3 219,7 249,1
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 14,3 12,7 3,2 2,7
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 495,3 485,2
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 067,8 3 143,8 678,6 681,2
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 787,9 3 029,5 616,7 656,5
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 622,9 1 386,1 359,0 300,4
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 1 497,4 1 466,3 329,3 330,2
XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (144,3) (180,4) (31,7) (40,6)
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (151,4) (158,0) (33,3) (35,6)
XXV. Zysk / (strata) netto (122,9) (120,9) (27,0) (27,2)
XXVI. Całkowite dochody (81,4) (187,4) (17,9) (42,2)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) (2,74) (2,70) (0,60) (0,61)
XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) (2,74) (2,70) (0,60) (0,61)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 92,8 211,5 20,4 47,6
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (334,4) (272,4) (73,5) (61,3)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77,3 35,0 17,0 7,9
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (164,3) (25,9) (36,1) (5,8)
XXXV. 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XXXVI. Aktywa trwałe 6 065,6 5 948,9 1 341,7 1 289,1
XXXVII. Aktywa obrotowe 575,4 705,4 127,3 152,9
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 14,3 12,7 3,2 2,7
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 495,3 485,2
XL. Kapitał własny 2 877,4 2 958,8 636,5 641,2
XLI. Zobowiązania długoterminowe 2 410,7 2 646,7 533,3 573,5
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 367,2 1 061,5 302,4 230,0


Dane
finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln.


W
okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO 
oraz Śródrocznym Skróconym
Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. za okres 6 miesięcy
zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku
do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:


30.06.2021
– 4,5208 PLN/EUR,31.12.2020
- 4,6148 PLN/EUR,-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:


01.01
- 30.06.2021 – 4,5472 PLN/EUR,01.01
- 30.06.2020 - 4,4413 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport GK PKP CARGO za I półrocze 2021.pdfSkonsolidowany Raport GK PKP CARGO za I półrocze 2021.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-20 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu
2021-08-20 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych
2021-08-20 Witold Bawor Członek Zarządu ds. Operacyjnych
2021-08-20 Piotr Wasaty Członek Zarządu ds. Handlowych
2021-08-20 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki