44,10 zł
-1,56% -0,70 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2017r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-28
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO
I. Przychody z działalności operacyjnej 3 460 299 3 213 774 812 926 734 812
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 102 474 (186 264) 24 074 (42 588)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 74 205 (229 871) 17 433 (52 559)
IV. Zysk / (strata) netto 51 741 (201 244) 12 155 (46 013)
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 48 374 (187 423) 11 364 (42 853)
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję 1,16 (4,49) 0,27 (1,03)
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,16 (4,49) 0,27 (1,03)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 458 224 132 211 107 650 30 229
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (607 039) (426 740) (142 611) (97 572)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (219 416) 183 726 (51 547) 42 008
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (368 231) (110 803) (86 508) (25 335)
XIV. 2017-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2016-12-31
XV. Aktywa trwałe 4 888 963 4 960 270 1 134 567 1 121 218
XVI. Aktywa obrotowe 1 511 976 1 547 936 350 880 349 895
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 519 678 506 181
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 308 652 3 260 278 767 829 736 953
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 889 291 2 076 081 438 442 469 277
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 202 996 1 171 847 279 176 264 884
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 2 633 497 2 353 457 618 686 538 105
XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 89 122 (81 728) 20 937 (18 687)
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 71 925 (98 739) 16 897 (22 576)
XXV. Zysk / (strata) netto 54 613 (87 892) 12 830 (20 096)
XXVI. Całkowite dochody 42 276 (84 688) 9 932 (19 363)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk / (strata) na akcję 1,22 (1,96) 0,29 (0,45)
XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,22 (1,96) 0,29 (0,45)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 356 668 37 038 83 792 8 469
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (529 191) (347 282) (124 322) (79 404)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (270 459) 244 116 (63 539) 55 816
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (442 982) (66 128) (104 069) (15 120)
XXXV. 2017-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2016-12-31
XXXVI. Aktywa trwałe 4 489 330 4 441 320 1 041 825 1 003 915
XXXVII. Aktywa obrotowe 1 015 028 1 106 405 235 555 250 092
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 6 000 - 1 356
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 519 678 506 181
XL. Kapitał własny 3 060 716 3 018 440 710 291 682 288
XLI. Zobowiązania długoterminowe 1 508 494 1 697 385 350 072 383 677
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 935 148 837 900 217 017 189 399
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem
Finansowym i Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony
dnia 30 września 2017 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN<br style="line-height: 115%">w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:</font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">30.09.2017
- 4,3091 PLN/EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">31.12.2016
- 4,4240 PLN/EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01
- 30.09.2017 - 4,2566 PLN/EUR, </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01
- 30.09.2016 - 4,3736 PLN/EUR.</font></span>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-28 Krzysztof Mamiński p.o. Prezesa Zarządu
2017-11-28 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds Handlowych
2017-11-28 Witold Bawor Członek Zarządu ds Operacyjnych
2017-11-28 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl