Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Polskiego_SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalowej_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_sprawozdania_finansowego_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalowej_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_sprawozdania_finansowego_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w mln. zł w mln. zł w mln. EUR w mln. EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 4 993 4 499 1 164 1 061
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 506 1 482 351 350
IV. Wynik z działalności operacyjnej 2 949 2 301 688 543
V. Zysk brutto 2 963 2 315 691 546
VI. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 2 079 1 689 485 398
VII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 2 079 1 690 485 399
VIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,66 1,35 0,39 0,32
IX. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,66 1,35 0,39 0,32
X. Dochody całkowite netto 2 296 1 855 535 438
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 212) (7 541) (1 449) (1 779)
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 885) (1 991) (1 372) (470)
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 340) 1 438 (546) 339
XIV. Przepływy pieniężne netto (14 437) (8 094) (3 367) (1 909)
XV. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVI. Suma aktywów 328 992 324 255 77 373 75 408
XVII. Kapitał własny ogółem 39 624 39 101 9 319 9 093
XVIII. Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 634 39 111 9 321 9 096
XIX. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 294 291
XX. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,70 31,28 7,46 7,27
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,70 31,28 7,46 7,27
XXIV. Łączny współczynnik kapitałowy 18,57% 18,88% 18,57% 18,88%
XXV. Kapitał Tier 1 35 643 35 150 8 383 8 174
XXVI. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 635 628
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXVII. Wynik z tytułu odsetek 4 533 4 129 1 057 974
XXVIII. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 219 1 230 284 290
XXIX. Wynik z działalności operacyjnej 2 843 2 045 663 482
XXX. Zysk brutto 2 843 2 045 663 482
XXXI. Zysk netto 2 075 1 510 484 356
XXXII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,66 1,21 0,39 0,28
XXXIII. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,66 1,21 0,39 0,28
XXXIV. Dochody całkowite netto 2 157 1 655 503 390
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 154) (4 297) (1 202) (1 014)
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 344) (1 819) (1 246) (429)
XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 908) (1 866) (911) (440)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto (14 406) (7 982) (3 360) (1 883)
XXXIX. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XL. Suma aktywów 301 339 300 413 70 870 69 863
XLI. Kapitał własny ogółem 38 744 38 360 9 112 8 921
XLII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 294 291
XLIII. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,00 30,69 7,29 7,14
XLV. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,00 30,69 7,29 7,14
XLVII. Łączny współczynnik kapitałowy 20,82% 21,33% 20,82% 21,33%
XLVIII. Kapitał Tier 1 34 995 35 070 8 230 8 156
XLIX. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 635 628


WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHPRZELICZONO NA EUR WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCHKURSÓW:30.06.2019 31.12.2018
30.06.2018średnia kursów na koniec miesięcznych okresów(pozycje
rachunku zysków i strat, sprawozdaniaz całkowitych dochodów i
sprawozdaniaz przepływów pieniężnych) 4,2880 4,2669 4,2395kurs
średni NBP na dzień (pozycje sprawozdaniaz sytuacji
finansowej) 4,2520 4,3000 4,3616W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitałowejPKO Banku Polskiego SA
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej .pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej .pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitałowejPKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej - wersja angielska.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej - wersja angielska.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu
2019-08-12 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.