REKLAMA

PIT-11. Kończy się czas na dostarczenie deklaracji pracownikom

2021-02-17 14:30
publikacja
2021-02-17 14:30
fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Pracodawcy mają czas do 1 marca na przekazanie deklaracji PIT-11 zatrudnionym osobom. Formularz otrzymają m.in. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, cywilnoprawną (o dzieło i zlecenie) oraz osoby, które otrzymały świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Darmowy program do rozliczania
PIT 2020/2021
Pobierz e-pity 2020 Uruchom on-line

Niektórzy pracownicy otrzymali już zeznanie podatkowe PIT-11 od swojego pracodawcy. Część zatrudnionych osób wciąż jeszcze czeka na deklaracje. W tym roku w związku z pandemią COVID-19 odbiór PIT-ów może się wydłużyć.

35 najczęstszych pytań o PIT-y, które zadajemy w internecie

Jak najlepiej rozliczyć podatek online, co zrobić, gdy nie mam PIT-11, gdzie znaleźć adres właściwego urzędu skarbowego, jaka jest kwota wolna w 2021 roku? Odpowiadamy na 35 pytań o podatkowe rozliczenia roczne najczęściej zadawanych w internecie.

Pracodawca miał czas na wysłanie druku PIT-11 do 1 lutego 2021 r. W związku z tym w usłudze "Twój e-PIT" osoby zatrudnione znajdą już wypełnioną deklarację. Natomiast na przekazanie PIT-11 w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) pracodawca ma czas do 1 marca 2021 roku.

PIT-11 – jak rozliczyć?

Formularze podatkowe PIT-11 są jedną z najbardziej popularnych deklaracji, ponieważ obejmują podstawowy katalog dochodów podatników. PIT-11 otrzymują osoby, które otrzymują przychody z następujących źródeł:

 1. z zakładu pracy – ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 2. od zleceniodawcy – dla przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 3. od nabywcy praw autorskich – dla przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw,
 4. od korzystający z działalności wykonywanej osobiście – dla przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 5. od organu arbitrażowego – dla przychodów z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 6. od odpowiednich organów i urzędów – dla przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do PIT-11 należy wypełnić załącznik PIT-R),
 7. od osób prawnych – dla przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 8. od podmiotów zatrudniających – dla przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 9. od rolniczych spółdzielni produkcyjnych, innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną – dla przychodów z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 10. od organów rentowych – od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent strukturalnych oraz rent socjalnych – informacja PIT-11A (lub PIT-40A),
 11. od osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 12. od jednostek organizacyjnych uczelni, placówek naukowych, zakładów pracy oraz innych jednostek organizacyjnych – od wypłacanych przez nie stypendiów,
 13. od biur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 14. od aresztów śledczych oraz zakładów karnych – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 15. od spółdzielni – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 16.  od oddziałów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 17. od centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
 18. od podmiotów przyjmujących na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 19. od komornika sądowego lub podmiotu niebędącego następcą prawnym zakładu pracy, przejmującego zobowiązania – dla przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy.

Masz pytania odnośnie PIT-11? Więcej na temat rozliczenia deklaracji podatkowej PIT-11 przeczytasz na Pit.pl w artykułach: "PIT-11", "PIT-11 z błędami" oraz w artykule Pawła Łaniewskiego "PIT-11 - czym jest i jak go rozliczyć? PIT-11 dla pracownika".

Chcesz rozliczyć PIT za 2020 rok?
Uruchom on-line

DF

Źródło:
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki