REKLAMA

35 najczęstszych pytań o PIT-y, które zadajemy w internecie

2021-02-08 06:00, akt.2022-04-22 09:01
publikacja
2021-02-08 06:00
aktualizacja
2022-04-22 09:01
35 najczęstszych pytań o PIT-y, które zadajemy w internecie
35 najczęstszych pytań o PIT-y, które zadajemy w internecie
fot. Africa Studio / / Shutterstock

Jak najlepiej rozliczyć podatek online, co zrobić, gdy nie mam PIT-11, gdzie znaleźć adres właściwego urzędu skarbowego, jaka jest kwota wolna w 2022 roku? Odpowiadamy na 35 pytań o podatkowe rozliczenia roczne najczęściej zadawanych w internecie.

PIT-11, PIT-37, PIT-36 a PIT-36L... – klika pierwszych miesięcy roku upływa pod znakiem rozliczeń podatkowych. Redaktorzy Bankier.pl i PIT.pl odpowiadają na najczęściej zadawane pytania przez internautów.  

1. Do kiedy i kto rozlicza PIT-11?

Formularz PIT-11 jest jedną z najbardziej popularnych deklaracji podatkowych. Osoby zatrudnione na umowie o pracę oraz umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) otrzymują druk PIT-11 od swojego pracodawcy. Mają oni czas do końca lutego każdego roku na przesłanie pracownikowi wypełnionego PIT-11.

2. PIT-37 – dla kogo i do kiedy?

Formularz PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli dochody za pośrednictwem płatnika. Deklaracja podatkowa nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców. Druk PIT-37 należy wypełnić i wysłać do 30 kwietnia, jednak w tym roku ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę w zwiazku z tym podatnicy maja czas do 2 maja 2022 r. 

Deklarację PIT-37 składają osoby, które otrzymały wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, służbowego, umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, obowiązków społecznych i sportowych, pracy nakładczej, stypendiów naukowych, należności wynikających z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, zasiłków pieniężnych, otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia społecznego,świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przychodów z praw autorskich, praw majątkowych oraz pracy wykonywanej jako osoba aresztowana lub skazana.

3. Do kiedy rozliczyć PIT-16A?

Deklarację PIT-16A składają przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową. W formularzu PIT-16A osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone w ciągu ubiegłego roku. Aby skorzystać z karty podatkowej przedsiębiorca musi złożyć PIT-16 do 20 stycznia każdego roku do naczelnika urzędu skarbowego.

4. PIT-36 i PIT-36L – do kiedy złożyć?

Druk PIT-36 wypełniają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych korzystając ze skali podatkowej (17 proc., po przekroczeniu progu 32 proc.). Formularz PIT-36 wypełniają także podatnicy, którzy uzyskali przychody za granicą lub mają przychody z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, które nie są objęte obowiązkiem odprowadzania zaliczek. Druk PIT-36 wypełniają osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, korzystają z kredytu podatkowego oraz uzyskują przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów. PIT-36 trzeba rozliczyć do 2 maja 2022 r.

Z rozliczenia PIT-36L korzystają przedsiębiorcy oraz podatnicy prowadzący specjalne działy produkcji rolnej, którzy wybrali podatek liniowy jako sposób rozliczenia się z państwem. Termin na rozliczenie PIT-36L mija 2 maja 2022 r.

5. Kto i w jakim terminie rozlicza PIT-28?

Deklarację PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) wypełniają osoby, które otrzymują dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze – pod warunkiem, że nie są one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Duchowni również mają możliwość skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Termin składania PIT-28 mija 28 lutego 2022 r.

6. Do kiedy PIT-4R?

Formularz PIT-4R przygotowuje płatnik do 1 lutego 2022 r. Deklaracja przesyłana jest przez pracodawcę wyłącznie do właściwego urzędu skarbowego. PIT-4R zawiera wykaz zaliczek pobranych i wpłaconych przez płatnika w danym roku podatkowym.

7. PIT-38 – do kiedy rozliczyć?

Deklaracja PIT-38 umożliwia rozliczenie odpłatnego zbycia: udziałów w spółkach mających osobowość prawną, innych papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (czyli rozliczania przychodu z tzw. sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Dodatkowo formularz PIT-38 wypełniają osoby, które objęły udziały (akcje) w spółkach mających osobowość prawną lub wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Druk PIT-38 wypełniają tylko osoby, które prywatnie dokonały wymienionych wyżej czynności.

8. Jak jest termin wysłania PIT-39?

Osoby, które sprzedały dom, mieszkanie, działkę lub inną nieruchomość rozliczają się formularzem PIT-39. Sprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem ryczałtowym w wysokości 19 proc. Opodatkowaniu podlega dochód ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych prywatnie w okresie do 5 lat od momentu kupna działki, na której zostanie postawiony dom lub kupiona nieruchomości. Formularz PIT-39 należy rozliczyć do 2 maja 2022 r.

9. Do kiedy PIT-40A?

PIT-40A otrzymują osoby uzyskujące dochody z emerytur, rent ,rent socjalnych, rent strukturalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. PIT-40A wystawiany jest przez ZUS lub KRUS automatycznie do końca lutego każdego roku. Emeryci oraz renciści, którzy nie posiadają dodatkowych źródeł dochodu nie składają doklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

10. PIT-19A dla duchownych – termin?

Osoby duchowne rozliczające się ryczałtem muszą wysłać druk PIT-19A do 31 stycznia. Deklaracja zawiera łączną wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od podatku w ciągu ubiegłego roku.

11. PIT-6 do kiedy?

Formularz PIT-6 składają osoby prowadzące specjalne działy produkcji rolnej. Deklaracje PIT-6 stanowi podstawę do obliczenia wysokości zaliczek podatku dochodowego przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.

12. Do kiedy zakład pracy musi wystawić PIT-11?

PIT-11 musi zostać przekazany do końca stycznia, natomiast płatnik składek PIT-11 musi swojemu pracownikowi, zleceniobiorcy przekazać do końca lutego. W 2021 r. terminy te są wydłużone z uwagi na fakt, że ostatni dzień stycznia i lutego przypadają w niedzielę. I tak płatnicy składek PIT-11 musieli przekazać do US do 1.02.2022 r. Natomiast PIT-11 pracownikowi pracodawcy muszą przekazać w 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

13. Co zrobić, gdy pracodawca nie wysłał PIT-11? Jak odzyskać PIT-11?

Pracodawca jest jako płatnik obowiązany do końca lutego przekazać swojemu pracownikowi PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Jeśli podatnik  nie otrzymał PIT-11 nie powinien bezczynnie czekać. Brak deklaracji PIT-11 nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia podatku. W przypadku, kiedy w pierwszych dniach marca okazuje się, że PIT-11 do nas nie dotarł najlepszym rozwiązaniem jest interwencja u pracodawcy. Najlepiej wysłać ponaglenie listem poleconym. W sytuacji kiedy to nie przyniesie efektu i dalej podatnik nie posiada PIT-11 powinien złożyć roczne zeznanie na podstawie posiadanych dokumentów, np. przelewów. Najważniejsze, żeby podatnik dokonał rocznego rozliczenia w terminie. Później będzie miał czas na ewentualną korektę zeznania.

Podatnik może też zgłosić brak PIT-11 do urzędu skarbowego. W przypadku kiedy organ podatkowy posiada deklarację oraz informację o zaliczkach będzie można dokonać rozliczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w urzędzie. Jeżeli jednak okaże się, że z dokumentów urzędu skarbowego nic nie wynika, i płatnik, nierzetelny pracodawca zaniedbał wszystkie obowiązki i nie płacił zaliczek na podatek za pracownika, wówczas to podatnik będzie musiał zapłacić podatek.

14. Jak rozliczyć PIT-37 i PIT-11?

PIT-37 można rozliczyć korzystając z rządowej platformy “Twój e-PIT”, przez internet korzystając z dostępnych programów do rozliczania PIT-ów oraz wysyłając druk Pocztą Polską do właściwego urzędu skarbowego. Rozliczenie odbywa się na podstawie otrzymanych od pracodawcy PIT-11.
Natomiast zeznania podatkowe PIT-28, PIT-16A można złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie lub rozliczając się elektronicznie.

Osoby poniżej 26 r.ż. rozliczają PIT roczny wskazując łączną wartość podatku zwolnionego z podatku. Po przekroczeniu limitu (85 528 zł rocznie) należy zapłacić podatek od nadwyżki. Kwotę należy wpisać w deklaracji w pozycji podlegającej opodatkowaniu. Z kolei PIT-11 z dwóch miejsc pracy należy rozliczyć sumując wartość według poszczególnych źródeł przychodów oraz kosztów.

15. Co daje kwota wolna od podatku? Ile wynosi?

Kwota wolna od podatku to suma obniżająca wysokość podatku za dany rok. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się formularzem PIT-37 oraz przedsiębiorcy korzystający z rozliczenia PIT-36. Z podatku zwolnione są osoby, które w 2021 r. zarobiły mniej niż 8 tys. zł (podatek do 1360 zł). W ubiegłym roku kwota wolna została zmniejszona o 80 zł (wcześniej 1440 zł) z powodu obniżki stawki podatku z 18 na 17 proc.

16. Gdzie jest mój (właściwy) urząd skarbowy?

Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, jeżeli podatnik nie posiada na terenie Polski miejsca zamieszkania. W rubryce urząd skarbowy należy wpisać miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2020 r. Nawet jeżeli w kolejnych miesiącach podatnik się przeprowadził. Podatnicy mogą skorzystać z wyszukiwarek urzędów skarbowych dostępnych online.

17. Co jeśli urząd skarbowy nie zwrócił nadpłaty podatku?

Urząd skarbowy ma 90 dni na zwrot podatku rozliczonego w wersji papierowej. Krócej – 45 dni – poczekają osoby, które rozliczyły się w formie elektronicznej. Natomiast osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny powinny otrzymać pieniądze w ciągu 30 dni. Jeżeli w podanych terminach podatnik nie otrzymał zwrotu nadpłaconego podatku warto skontaktować się z urzędem skarbowym.

Zwrot podatku mógł zostać zatrzymany na poczet zaległości podatkowych z wcześniejszych lat lub też niezapłaconych mandatów. Warto sprawdzić również numer konta bankowego w deklaracji, aby upewnić się, że jest poprawny. Jeżeli powodem braku zwrotu podatku nie są niezapłacone mandaty lub błędny numer konta bankowego urząd skarbowy zwróci podatek z odsetkami w wysokości 8 proc. w skali roku.

18. Do kiedy ZUS wysyła PIT?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas na wysłanie PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11 do 1 marca 2021 r. Deklaracje podatkowe trafią m.in. do emerytów, rencistów oraz wszystkich osób, które pobierały (nawet jednorazowo) świadczenia z ZUS-u w 2020 roku.

19. Do kiedy jest zwrot podatku PIT? Jak sprawdzić zwrot podatku? Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku?

Jeśli podatnicy już teraz złożą deklaracje muszą uzbroić się w cierpliwość, termin na zwrot podatku będzie liczony od 15 lutego 2021 r., tego dnia bowiem Krajowa Administracja Skarbowa udostępni podatnikom ich zeznania podatkowe w rządowej aplikacji Twój e-PIT.

Zwrot podatku będzie uzależniony o tego w jakiej formie zostało złożone zeznanie podatkowe oraz tego, czy nie zawierało ono błędów. Na to kiedy podatnik może liczyć na zwrot podatku ma wpływ data złożenia deklaracji za 2020 r. oraz forma w jakiej została złożona deklaracja. Co do zasady, im szybciej podatnik się rozliczy tym szybciej uzyska zwrot nadpłaconego podatku.

Z uwagi na fakt, że KAS udostępni zeznania 15 lutego 2021 r. w aplikacji Twój e-PIT, to od tego dnia będzie liczony termin na dokonanie zwrotu podatników, którzy złożyli swoje deklaracje przed tym dniem. Są trzy terminy, których musi dotrzymać fiskus w przypadku zwrotu nadpłaconego podatku. I tak:

  • podatnicy, którzy złożyli deklaracje  za rok 2020 r. drogą elektroniczną otrzymają zwrot podatku dochodowego w ciągu maksymalnie 45 dni, licząc od dnia następującego po złożeniu deklaracji,
  • podatnicy rozliczający się poprzez papierowy formularz na zwrot nadpłaty PIT będą czekać maksymalnie 3 miesiące,
  • podatnicy, którzy posiadają kartę dużej rodziny, oni otrzymają zwrot podatku po 30 dniach.

Zwroty zostaną dokonane we wskazanym powyżej czasie pod warunkiem, że zeznanie nie zawierało błędów, a podatnik nie posiadał żadnych zaległości na które mogłaby zostać zaliczona nadpłata podatku. W przypadku korekty zeznania terminy wskazane powyżej biegną na nowo. Natomiast, w przypadku posiadania zaległości w urzędzie skarbowym w zakresie np. innych podatków, mandatów czy zajęć komorniczych nadpłata podatku w pierwszej kolejności zaliczana jest na istniejące zobowiązania.

20. Do kiedy można składać korektę PIT?

Korektę PIT warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.  

21. Co można odliczyć w PIT?

Podatek dochodowy do zapłaty można zmniejszyć – stosując jedną lub więcej ulg. Ustawodawca przewidział szereg odliczeń od podatku oraz dochodu podatnika. Do pierwszej grupy należy ulga na dziecko (prorodzinna), składki ZUS oraz ulga za pracę zagranicą (abolicyjna). Natomiast od dochodu można odliczyć:

Cześć odliczeń uzależniona jest od rodzaju opodatkowania, jakie wybrał podatnik. Przykładowo z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać osoby rozliczające się według formularza PIT-37.

22. Do kiedy można wysłać PIT przez internet?

Deklarację podatkową przygotowywać i wysłać w 2022 r. będzie można elektronicznie w okresie rozliczeń rocznych, natomiast z usługi Twój e-PIT udostępnianej przez Ministerstwo Finansów (KAS) korzystać będzie można w okresie 15 luty – 2 maja 2022 r..

23. Co sprawdza urząd skarbowy podczas kontroli? Do ilu lat wstecz?

Dokumenty dotyczące urzędu skarbowego należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego (w związku z czym termin przedłuża się w praktyce do 6 lat). W związku z powyższym w 2022 r. dokumenty, które można co do zasady wyrzucić obejmują dokumentację do 2015 r. Jak długo urząd skarbowy przechowuje dokumenty? Maksymalnie do 10 lat.

Urząd skarbowy w zawiadomieniu o kontroli określa to co będzie przedmiotem kontroli. Celem przeprowadzenia kontroli skarbowej jest sprawdzenie czy podatnik wywiązuje się z obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego. Kontrola skarbowa może okazać się pozytywna lub negatywna. Negatywna kontrola nie nakłada na podatnika żadnych obowiązków i oznacza, że kontrolowany dopełnił wszystkich obowiązków. Natomiast pozytywna kontrola skarbowa, powoduje , że kontrolowany jest zobowiązany do podjęcia określonych działań. Działania kontrolne mają na celu poprawę wskazanych nieprawidłowości.

24. Jaki urząd skarbowy sprawdza dochody z zagranicy?

W przypadku dochodów z zagranicy urząd skarbowy sprawdza rezydencję podatkową.
Jeżeli podatnik nie ujawnił dochodów jest zobligowany do zapłaty podwyższonego podatku w wysokości 75 proc. oraz odsetek ustawowych w wysokości 8 proc. w skali roku.

25. Jak urząd skarbowy ściąga długi?

Urząd skarbowy posiada szeroki zestaw narzędzi do ściągania długów. Instytucja posiada zarówno informacje o podatnikach, którzy mają własne zobowiązania podatkowe (z tytułu niezapłaconego VAT, PIT, CIT, PIT-R), jak i osobach, które zalegają z innymi zobowiązaniami (niezapłacone mandaty, opłaty na abonament oraz inne podatki lokalne).

W pierwszej kolejności urząd skarbowy wysyła upomnienia z wskazaniem zapłaty (wysokością kwoty, datą płatności). Następnie, jeżeli upomnienie nie przyniosło skutku, urząd pisze zawiadomienie do dłużnika, że zostanie wpisany do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP) w przypadku nieuregulowania zobowiązania. Do RNP można zgłosić tylko dłużników, którzy zalegają z płatnościami powyżej 5 tys. zł.

W przypadku gdy wymienione czynności nie poskutkują uregulowaniem zobowiązania, urząd skarbowy może przejąć zwrot nadpłaty podatku, zająć rachunek bankowy, wysłać komornika, poborcę skarbowego lub przygotować licytację skarbową.

26. Jak urząd skarbowy sprawdza darowizny, najem, dochody?

Urząd skarbowy, co do zasady, opiera się na na deklaracjach podatkowych i na ich podstawie bada informacje o podatnikach. Natomiast w przypadku najmu oraz darowizn urzędnicy sprawdzają podatników na podstawie donosów. Nawet anonimowe zawiadomienie musi zostać zweryfikowane.

27. Jak obliczyć dochód na osobę netto z PIT-11?

Dochód netto to kwota wynagrodzenia pomniejszona o składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

28. Jak obliczyć zwrot PIT-11?

Osoby, które otrzymały PIT-11 mogą obliczyć wysokość zwrotu za dany rok podatkowy korzystając z kalkulatora Ministerstwa Finansów. Natomiast w usłudze “Twój e-PIT” zwrot zostanie wyliczony automatycznie po wprowadzeniu wszystkich dochodów, ulg, odliczeń oraz pozostałych czynników wpływających na wysokość podatku.

29. Jak wypełnić PIT online?

Cześć deklaracji PIT można wypełnić online. W 2021 roku będzie możliwe przesłanie przez internet bez korzystania z e-podpisu m.in poniższych zeznań podatkowych:

  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39.

Wysyłka PIT online może odbyć się za pośrednictwem programu do rozliczeń rocznych, e-deklaracji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów a także usługi Twój e-PIT dostępnej na portalu podatkowym.

29. Do kiedy można zapłacić podatek PIT-37?

Podatnicy mają czas na uregulowanie niedopłaty podatku rozliczanego według deklaracji PIT-37 do 30 kwietnia 2021 r. Po tej dacie urząd skarbowy naliczy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie (8 proc. w skali roku).

30. Do kiedy PIT 11 do urzędu skarbowego?

Płatnicy mają czas do 1 lutego na przesłanie formularza PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego. Dłużej na rozliczenie PIT-11 poczekają pracownicy. Pracodawca ma czas na przekazanie deklaracji PIT-11 do 28 lutego 2022 r.

31. Jak wysłać PIT pocztą?

Roczne formularze podatkowe można wysłać do urzędu skarbowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, czyli Poczty Polskiej. W celu rozliczenia PIT 2021 nie należy wysyłać deklaracji za pośrednictwem innych firm kurierskich lub doręczycieli. Na kopercie należy wpisać adres właściwego urzędu skarbowego. Druk PIT musi być wysłany listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

32. Jak obliczyć zwrot podatku?

Najprościej można obliczyć zwrot podatku korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. "Kalkulator jest pomocny w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego. W pierwszej kolejności należy wybrać sposób rozliczenia podatku dochodowego oraz rok podatkowy, którego dotyczą obliczenia. Na podstawie wprowadzonych danych można uzyskać informacje dotyczące uzyskanego dochodu bądź poniesionej straty oraz kwoty podatku należnego, kwotę do zapłaty lub podlegającą zwrotowi. Kalkulator umożliwia również uwzględnienie odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania (dochód) oraz kwoty zmniejszającej podatek" - czytamy na stronie resortu.

33. Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go użyć, podkreśla Ministerstwo Finansów.

Profil zaufany to także podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Można wykorzystać go m.in. podczas rozliczania rocznego zeznania podatkowego.

34. Jak założyć i gdzie potwierdzić profil zaufany?

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu przez internet. Mogą zrobić to osoby, które posiadają konto osobiste w PKO Banku Polskim, Santander BAnku Polska, Inteligo, ING Banku Śląskim, Envelo Banku, Banku Millennium, Alior Banku, Bankach Spółdzielczych/Grupie BPS, mBanku oraz Banku Pekao. Pozostałe osoby mogą założyć profil zaufany korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Punktami potwierdzającymi są urzędy oraz część banków. Wniosek o założenie profilu zaufanego należy wysłać online, natomiast dane należy potwierdzić osobiście. Punkty dostępne są również za granica Polski. Osoby zakładające profil zaufany za pośrednictwem banku nie muszą go osobiście potwierdzać w urzędzie.

35. Jak odnowić profil zaufany?

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata od momentu założenia lub potwierdzenia w punkcie. Po tym okresie można go przedłużyć o kolejne 3 lata.

Bieżące informacje o rozliczeniach podatkowych, terminach składania oraz poszczególnych odliczeniach od dochodu i podatku można znaleźć na stronie PIT.pl oraz w sekcji "Rozliczenia podatkowe - PIT 2020" na Bankier.pl. Zachęcamy do codziennej lektury nowości.

Dominika Florek/Bankier.pl, Ewelina Czechowicz/PIT.pl

Źródło:
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (2)

dodaj komentarz
welcome_stranger
Mam jedno pytanie:
Mieszkam za granicą na stałe, w 2020r nie było mnie w kraju. Jestem rezydentem podatkowym innego kraju. Czy musze wypełnić PIT z kwotą zarobku 0zł czy po prostu nie musze nic wypełniać?

Z gory dzieki!

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki