REKLAMA
PIT 2023

Pieniądze na wymianę okien i pieca. Sprawdź opcję odliczenia w PIT

2021-02-01 06:00, akt.2023-01-09 12:12
publikacja
2021-02-01 06:00
aktualizacja
2023-01-09 12:12

Ulga termomodernizacyjna to nawet 106 tys. zł, o które można pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione m.in. na zakup fotowoltaiki, kotła gazowego oraz materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas montażu. Przeanalizowaliśmy, jakie koszty można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pieniądze na wymianę okien i pieca. Sprawdź opcję odliczenia w PIT
Pieniądze na wymianę okien i pieca. Sprawdź opcję odliczenia w PIT
fot. Bilanol / / Shutterstock

Sposoby na zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła w trakcie zbliżającego się sezonu grzewczego mogą spędzać sen z powiek. Właściciele domów mogą liczyć na dodatkowe pieniądze do wykorzystania m.in. na ocieplenie domu, wymianę drzwi i okien, zakup fotowoltaiki oraz materiałów budowalnych. Jedną z opcji jest ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym. W rocznym rozliczeniu PIT odliczyć  można wydatki na ulepszenie domu, które przyczyniły się do spadku zużycia energii elektrycznej. Podatnik może maksymalnie odliczyć maksymalnie 53 tys. zł od podatku.

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący, budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać właściciele mieszkań w blokach, kamienicach oraz osoby posiadające lokale przemysłowe w budynkach wielorodzinnych. Dodatkowo z odliczenia w PIT nie mogą skorzystać także właściciele budynków, które jeszcze nie zostały oddane do użytkowania

Warto pamiętać, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod warunkiem że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

53 tys. zł na termomodernizację – kto może skorzystać?

Odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Skorzystać mogą z niej podatnicy rozliczający się z fiskusem według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), podatku liniowego (19-proc.) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.  

W praktyce oznacza to, że można odliczyć w rocznym zeznaniu PIT do 53 tys. zł na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, mogą osoby rozliczające się na następujących drukach podatkowych: PIT-37, PIT-36 (skala podatkowa tzw. zasady ogólne), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany). Poniesione wydatki należy wykazać w załączniku PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna do 106 tys. zł na małżeństwo

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z rodzajów dofinansowania do ocieplenia domu lub dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła z najwyższą kwotą do wykorzystania. W ramach odliczenia w rocznym zeznaniu PIT  właściciel budynku jednorodzinnego może maksymalnie odliczyć koszty do sumy 53 tys. zł brutto w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Na wyższą kwotę mogą liczyć osoby w sformalizowanych związkach. W przypadku gdy właścicielami domu są małżonkowie, to mają oni prawo do zmniejszenia podatku dochodowego o kwotę 106 tys. zł (53 tys. zł na osobę). Limit ulgi uwzględnia VAT.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba korzystająca go odlicza. W tym przypadku maksymalna kwota odliczenia jest ujmowana w wartości netto.  "W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług" – podaje resort finansów.

Maksymalna kwota odliczenia przy niskim dochodzie

Co w sytuacji, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika? Ustawodawca przygotował rozwiązanie – pozostałą część do odliczenia można rozłożyć. Maksymalnie na okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za datę tę uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT. W przypadku braku informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada wtedy, kiedy wystawiono fakturę

Jednocześnie warto pamiętać, że podatnik nie może dowolnie podzielić wysokości ulgi termomodernizacyjnej na kolejne lata. Wyłącznie w sytuacji gdy, kwota dochodu (pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne) nie pozwala na odliczenie ulgi jest możliwość odliczenia pozostałej sumy w kolejnych latach. 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Zgodnie z definicją resortu finansów "ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym". Czym są "przedsięwzięcia termomodernizacyjnego". W wyjaśnieniach możemy przeczytać, że zalicza się do nich:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Na tej podstawie określone zostały również rodzaje wydatków, które można odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym. 

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć w PIT?

Nie wszystkie koszty poniesione na ocieplenie domu lub inne działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii lub kosztów pozyskania ciepła można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Szczegółowe rodzaje przedsięwzięć określa załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). W dokumencie wymienione zostały następujące materiały budowlane oraz urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju oprócz materiałów budowlanych oraz urządzeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnicy mogą odliczyć szereg usług. Beneficjenci mogą skorzystać z ulgi na:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego lub olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Odliczeniu w PIT nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Poniesione koszty można odliczać od dochodu w ciągu 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać w przypadku budynków będących w budowie.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Beneficjenci korzystający z ulgi termomodernizacyjnej muszą odpowiednio udokumentować. Należy to zrobić przedstawiając fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku zakupu.

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają tylko te koszty, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Utrata prawa do ulgi termomodernizacyjnej

Ustawodawca określił sytuację, w której podatnik traci prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi. W praktyce oznacza to doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Ulga termomodernizacyjna w PIT

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać w trakcie rozliczania zeznania PIT za miniony rok podatkowy. W praktyce należy w odpowiednim druku podatkowym (uzależnionym od formy rozliczania się z fiskusem) wskazać kwotę odliczenia. Skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą także osoby, które korzystają z dofinansowania, np. z programu „Czyste powietrze”. Otrzymanie dotacji z innych źródeł nie wyklucza możliwości połączenia z ulgą.

DF

Źródło:
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (10)

dodaj komentarz
jendreka
Kolejny gniot niekonstytucyjny, który nierówno traktuje obywateli, preferują bogatych właścicieli domów i ponizajace biednych w blokowiskach.
sterl
Co to znaczy nie zrealizuje, w jakimś zakresie opisanym na fakturach zawsze zrealizuje a następne faktury to poprawią jak kupi materiał to jest kupiony jak zamontuje część to jest zamontowane. NP wymieni dziesięć okien to są wymienione , a następnie drugie dziesięć jak ma kasę a jak nie ma to zostaną stare?,.czy też pani z pisu napisze Co to znaczy nie zrealizuje, w jakimś zakresie opisanym na fakturach zawsze zrealizuje a następne faktury to poprawią jak kupi materiał to jest kupiony jak zamontuje część to jest zamontowane. NP wymieni dziesięć okien to są wymienione , a następnie drugie dziesięć jak ma kasę a jak nie ma to zostaną stare?,.czy też pani z pisu napisze że nie wykonał w całości? a może resztę chce zamurować?
dawid_zyskind
Czyli ludzie, którzy nie składają zeznań podatkowych takich ulg nie przytulą? To bardzo niesprawiedliwe!
zzibi2
teraz "prawie" każdy składa nawet jak nie składa, tj. PIT jest wyliczany przez administracje skarbową (w Twój e-PIT) i możesz ją skorygować, jeśli tego nie zrobisz to złoży się sam
zoomek
Najlepiej zlikwidować piec na węgiel-drewno i zalożyć na gaz albo pompę ciepła. Będzie fajnie - blackouty, po 2000kWh 3 zł za 1kWh. Warto!
dawid_zyskind
Czy blackouty to wyłączenia?
zoomek odpowiada dawid_zyskind
Przerwy w ostawach prądu spowodowane załamaniem wydolności i sieci energetycznej na znaczym obszarze lub w całym kraju. To nie jakaś mała lokalna awaria bo gałęzie na druty spadły.
eunuchy_z_ue
głosowałem na trzaskowskiego i hołownię A teraz chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przeprosić. oni obiecywali że będę mógł mieć prąd z paneli fotowoltaicznych - jakoś dziwnym trafem one już po 16:00 nie działają !! za kredyty z jest unii europejskiej zrobili w mojej wiosce piękną ścieżkę rowerową - od listopada do marca nie głosowałem na trzaskowskiego i hołownię A teraz chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przeprosić. oni obiecywali że będę mógł mieć prąd z paneli fotowoltaicznych - jakoś dziwnym trafem one już po 16:00 nie działają !! za kredyty z jest unii europejskiej zrobili w mojej wiosce piękną ścieżkę rowerową - od listopada do marca nie korzysta z niej nikt. Ładowanie samochodu elektrycznego dzięki polityce klimatycznej którą wspierają staje się droższy niż jeżdżenie starym dieslem. kiedy rozliczymy tych szkodników ?
endes
To jest polityka grabienia ludzi a nie polityka „klimatyczna”

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki