1,1100 zł
-0,89% -0,0100 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGO_SA_Skonsolidowany_Skrocony_Raport_Srodroczny_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGO_SA_Jednostkowy_Skrocony_Raport_Srodroczny_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PGO_SA_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży 216 566 218 830 50 505 51 618
II. Zysk z działalności operacyjnej 21 612 25 656 5 040 6 052
III. Zysk netto za okres sprawozdawczy 18 118 18 055 4 225 4 259
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 913 24 884 5 577 5 870
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 763) (8 973) (6 008) (2 117)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 863 (14 991) 2 067 (3 536)
VII. Przepływy pieniężne netto razem 7 013 920 1 635 217
VIII. Średnio ważona liczba akcji w okresie w szt. 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR 0,19 0,19 0,04 0,04
X. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,19 0,19 0,04 0,04
XI. Aktywa razem * 457 416 408 112 107 577 94 910
XII. Zobowiązania długoterminowe * 33 529 19 747 7 885 4 592
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe * 148 024 130 794 34 813 30 417
XIV. Kapitał własny * 275 863 257 571 64 878 59 900
XV. Kapitał zakładowy * 96 300 96 300 22 648 22 395
XVI. Liczba akcji na koniec okresu w szt. * 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję * 2,86 2,67 0,67 0,62
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * 2,86 2,67 0,67 0,62
DANE JEDNOSTKOWE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 138 320 133 353 32 257 31 455
XX. Zysk z działalności operacyjnej 17 955 20 922 4 187 4 935
XXI. Zysk netto za okres sprawozdawczy 13 876 14 543 3 236 3 430
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 110 (289) 4 457 (68)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 924) (6 043) (3 714) (1 425)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 160 6 712 970 1 583
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 7 346 380 1 713 90
XXVI. Średnio ważona liczba akcji w okresie w szt. 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR 0,14 0,15 0,03 0,04
XXVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,14 0,15 0,03 0,04
XXIX. Aktywa razem * 374 132 339 182 87 990 78 880
XXX. Zobowiązania długoterminowe * 14 351 5 221 3 375 1 214
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe * 153 854 141 927 36 184 33 006
XXXII. Kapitał własny * 205 927 192 034 48 431 44 659
XXXIII. Kapitał zakładowy * 96 300 96 300 22 648 22 395
XXXIV. Liczba akcji na koniec okresu w szt. * 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję * 2,14 1,99 0,50 0,46
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * 2,14 1,99 0,50 0,46


Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujacy
sposób:- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący (odpowiednio okres
porównywalny) przeliczono wedłług kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 6 miesięcy 2019 roku wyniósł
1 euro = 4,2880 zł i odpowiednio za 6 miesięcy 2018 roku wyniósł 1 euro
= 4,2395 zł- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 30.06.2019 roku 1 euro =
4,2520 zł; na 31.12.2018 roku 1 euro = 4,3000 zł* -
wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PGO SA Skonsolidowany Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2019.pdfPGO SA Skonsolidowany Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2019.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy PGO za I półrocze 2019 r.
PGO SA Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2019.pdfPGO SA Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2019.pdf Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe PGO S.A. za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu PGO SA I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarządu PGO SA I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PGO S.A. oraz Grupy PGO za I półrocze 2019 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy PGO za I półrocze 2019 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019.pdf Raport z przeglądu jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PGO S.A. za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
2019-09-30 Lucjan Augustyn Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Andrzej Bulanowski Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Ireneusz Kazimierski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.