REKLAMA

PEPEES: wyniki finansowe

2021-05-17 07:15
publikacja
2021-05-17 07:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEPEES-QSr_1_2021-SKONSOLIDOWANY_RAPORT_KWARTALNY-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 46 369 56 917 10 142 12 947
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 1 kwartał 1 982 3 538 433 805
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 27 012 25 757 5 908 5 859
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał 2 575 (2 666) 563 (606)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (30 853) (37 376) (6 748) (8 502)
VI. Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał, razem (1 266) (14 285) (277) (3 249)
VII. Aktywa razem na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r. 318 692 364 838 68 384 79 058
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r. 175 608 173 769 37 682 37 655
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał, razem 0,02 0,04 0,00 0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r. 1,85 1,83 0,40 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2020"
dotyczą stanu na dzień 31.12.2020 roku.Do przeliczenia
wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy
ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2021 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6603 PLN,-
wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020
r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=
4,6148 PLN,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021
r.-31.03.2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca 2021 roku - 1 EUR= 4,5721 PLN,- wybrane pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 01.01.2020 r.-31.03.2020 r. według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR=
4,3963 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEPEES-QSr 1 2021-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY-sig-sig-sig.pdfPEPEES-QSr 1 2021-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny GK PEPEES za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-05-17 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki