REKLAMA

PEPEES: wyniki finansowe

2020-11-16 07:22
publikacja
2020-11-16 07:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEPEES-QSr_3_2020-Skonsolidowany_raport_kwartalny-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 163 656 180 383 36 842 41 866
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 4 443 21 048 1 000 4 885
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 4 396 21 030 990 4 881
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 44 135 77 825 9 936 18 063
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (15 509) (33 198) (3 491) (7 705)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały (62 946) (78 342) (14 171) (18 183)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały (34 320) (33 715) (7 726) (7 825)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r. 313 577 363 622 69 271 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r. 172 383 178 781 38 081 41 982
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,05 0,22 0,01 0,05
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r. (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,81 1,88 0,40 0,44


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w
kolumnach „2020 r.” i „2019 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2020
roku i 31 grudnia 2019 roku.Do przeliczenia
wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy
ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:


-       wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5268 PLN,


-       wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,


-       wybrane
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września
2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3
kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN,


-        wybrane
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września
2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3
kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEPEES-QSr 3 2020-Skonsolidowany raport kwartalny-sig-sig-sig.pdfPEPEES-QSr 3 2020-Skonsolidowany raport kwartalny-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartały 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-11-13 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki