PEPEES: wyniki finansowe

2019-09-13 07:33
publikacja
2019-09-13 07:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PEPEES-PSr_2019-Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES_PSr_2019_polroczne_sprawozdanie_jednostkowe-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_Pepees_30.06.2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Pepees_30.06.2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_polrocze_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 127 087 116 757 29 638 27 541
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za I półrocze 16 227 7 487 3 784 1 766
III. Całkowite dochocy netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze 16 209 7 633 3 780 1 800
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 56 749 38 310 13 234 9 037
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (13 090) (11 067) (3 053) (2 610)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (54 934) (48 749) (12 811) (11 499)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (11 275) (21 506) (2 629) (5 073)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.06.2019 r. i 31.12.2018 r. 311 007 333 925 73 144 77 657
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2019r. i 31.12.2018r. 170 622 165 399 40 127 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze 0,18 0,08 0,04 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2019 r. i 31.12.2018 r. 1,80 1,74 0,42 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w
kolumnach „2019 r.” i „2018 r.” dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2019
roku i 31 grudnia 2018 roku.Do przeliczenia wybranych danych
finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez
Narodowy Bank Polski:


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
30.06.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1
EUR =  4,2520  PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy
 1 EUR =  4,3000 PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2018 roku - 1 EUR = 4,2395 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK PEPEES-PSr 2019-Półroczne skonsolidowane sprawozdanie-sig-sig-sig.pdfGK PEPEES-PSr 2019-Półroczne skonsolidowane sprawozdanie-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2019
PEPEES_PSr 2019_półroczne sprawozdanie jednostkowe-sig-sig-sig.pdfPEPEES_PSr 2019_półroczne sprawozdanie jednostkowe-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2019
Raport GK Pepees 30.06.2019-sig.pdfRaport GK Pepees 30.06.2019-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Raport Pepees 30.06.2019-sig.pdfRaport Pepees 30.06.2019-sig.pdf Raport bieglego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego
Sprawozdanie z działalności_półrocze 2019-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności_półrocze 2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności grupy za półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-09-13 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki