REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

Obligacje korporacyjne - zabezpieczenie zmniejszy ryzyko

2015-09-16 11:00
publikacja
2015-09-16 11:00
Obligacje korporacyjne - zabezpieczenie zmniejszy ryzyko
Obligacje korporacyjne - zabezpieczenie zmniejszy ryzyko
fot. gunnar3000 / / YAY Foto

Obligacje korporacyjne mogą być atrakcyjną formą inwestowania środków finansowych. Jak każdy instrument finansowy, także obligacje narażają jednak właściciela na ryzyko utraty wszystkich środków w nie zainwestowanych. Można się jednak przed tym zabezpieczyć.

Zabezpieczenia obligacji przedsiębiorstw można podzielić wg kilku kryteriów. Są to między innymi zabezpieczenia rzeczowe i osobiste, udzielane przez emitenta i przez podmioty trzecie, a także alternatywne zabezpieczenia finansowe, które ze względu na skomplikowaną konstrukcje prawną rzadko występują w obrocie.

Na wstępie warto zastanowić się, czym jest tzw. zabezpieczenie obligacji i jaki ma wpływ w rzeczywistości na bezpieczeństwo środków inwestorów.

Wobec braku definicji ustawowej za zabezpieczenie obligacji można uważać dodatkowe źródło spłaty zobowiązań z tych papierów w przypadku utraty płynności przez emitenta, albo określony składnik jego majątku, przeznaczony tylko i wyłącznie na uregulowanie zobowiązań wobec obligatariuszy. W pierwszym przypadku może ono przybrać postać podmiotową (poręczenie osoby trzeciej) lub przedmiotową (hipoteka lub zastaw ustanowione przez podmiot trzeci na jego majątku). W drugim przypadku, dedykowane dla obligatariuszy i niedostępne dla innych wierzycieli zabezpieczenie mogą stanowić należące do majątku emitenta ruchomości, nieruchomości lub papiery wartościowe.

Informacje o tym, czy obligacje są niezabezpieczone, zabezpieczone lub mają zostać zabezpieczone w przyszłości, znaleźć można przede wszystkim w warunkach emisji obligacji, dokumencie nierozerwalnie związanym z procesem emisyjnym.

Istnienie lub brak zabezpieczenia wpływa na ryzyko inwestycyjne a tym samym na wysokość oprocentowania obligacji. Papiery niezabezpieczone (teoretycznie bardziej ryzykowne) będą źródłem wyższych odsetek od tych zabezpieczonych.

Zabezpieczenia rzeczowe

Wśród klasycznych zabezpieczeń rzeczowych wskazać należy przede wszystkim hipotekę i zastaw rejestrowy, najczęściej stosowane zabezpieczenia na polskim rynku długu korporacyjnego. W przypadku obu sposobów na zapewnienie miękkiego lądowania inwestorom na wypadek kraksy emitenta ustawodawca przewidział instytucje administratora, odpowiednio hipoteki (ustawa o obligacjach) oraz zastawu rejestrowego (ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów). Podmiot taki na mocy umowy z emitentem wykonuje uprawnienia wierzyciela hipotecznego, reprezentując w zakresie zabezpieczenia wszystkich uprawnionych z obligacji.

Zabezpieczenie rzeczowe umożliwia obligatariuszom korzystanie z jego przedmiotu tj. np. z nieruchomości obciążonych hipoteką lub z zastawionych linii produkcyjnych, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami właściciela. Tym samym w przypadku, gdy właścicielem przedmiotu zabezpieczenia jest emitent, obligatariusze mogą mieć pewność, że dany składnik majątku emitenta posłuży tylko uregulowaniu ich wierzytelności. Z kolei w sytuacji, gdy właścicielem rzeczy jest podmiot trzeci, obligatariusze zyskują zupełnie nowe źródło spłaty przysługujących im kwot. Natomiast w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości emitenta, na majątku którego ustanowiono zabezpieczenie, przedmiot zabezpieczenia praw z obligacji tworzy osobną masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie praw obligatariuszy.

Zabezpieczenia osobiste

Plusem zabezpieczeń osobistych, czyli niezwiązanych z konkretną rzeczą czy prawem jest fakt, że udzielający zabezpieczenia odpowiada za wykonanie zobowiązania całym swoim majątkiem. Ma to szczególne znaczenie, gdy zabezpieczenie tego typu zapewniane jest przez podmiot trzeci. Wśród zabezpieczeń osobistych warto wymienić poręczenie, weksel in blanco (może występować jako samoistne zabezpieczenie lub jako wzmocnienie zobowiązania poręczyciela) oraz przelew wierzytelności.

Wejście w życie nowej odsłony ustawy o obligacjach upraszcza tę ścieżkę zabezpieczania interesu inwestorów. Zgodnie z niniejszą regulacją, w przypadku ustanowienia zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy, emitent może przed rozpoczęciem emisji obligacji zawrzeć umowę z administratorem zabezpieczeń, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Wprowadzenie tej instytucji pozwala realnie zarządzać zabezpieczeniem, umożliwia przechodzenie zabezpieczenia wraz z przejściem własności obligacji i eliminować ryzyka prawne związane z powierzeniem roli administratora zabezpieczeń bez oparcia ustawowego.

Zabezpieczenia finansowe

Jako trzecią kategorię mechanizmów mogących służyć do zabezpieczenia roszczeń z obligacji wyszczególnić można tzw. zabezpieczenia finansowe w postaci blokady na rachunku papierów wartościowych oraz zastawu finansowego. Po otrzymaniu umowy o ustanowienie blokady finansowej firma inwestycyjna dokonuje na rachunku dłużnika blokady określonych instrumentów finansowych. Dłużnik udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady do sprzedaży zablokowanych instrumentów finansowych i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych.

Zastaw finansowy regulowany ustawą o niektórych zabezpieczeniach finansowych stanowi swoistą odmianę zastawu kodeksowego na prawach. W razie wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia zastawnik może zaspokoić się przez sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia, potrącenie lub kompensatę jego wartości z zabezpieczoną wierzytelnością finansową albo, jeżeli umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego tak stanowi, przez przejęcie przedmiotu zabezpieczenia.

Od 1 lipca bieżącego roku obok rodzajów zabezpieczeń można mówić również o rodzajach zabezpieczonych obligacji. Zgodnie z nową ustawą warunki emisji mogą wskazywać, czy zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji jest już ustanowione, czy też emitent zobowiązuje się do ustanowienia takiego zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia w przyszłości.

Radosław Krzyżak
Dyrektor Departamentu Prawnego
Dom Maklerski Michael / Ström

Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (5)

dodaj komentarz
~Zdzibek
Obligacje zabezpieczone - kto pokrywa wynagrodzenie administratora hipoteki?
Ile jest warte zabezpieczenie gdy wycenysą robione na zlecenie emitenta? (patrz obligacje Mysław S.A.
Jak wygląda egzekwowanie odpowiedzialności karnej zarządu i rady nadzorczej za nieterminowe i nierzetelne sprawozdania lub ich brak?
Jak
Obligacje zabezpieczone - kto pokrywa wynagrodzenie administratora hipoteki?
Ile jest warte zabezpieczenie gdy wycenysą robione na zlecenie emitenta? (patrz obligacje Mysław S.A.
Jak wygląda egzekwowanie odpowiedzialności karnej zarządu i rady nadzorczej za nieterminowe i nierzetelne sprawozdania lub ich brak?
Jak długo trzeba czekać na odzyskanie środków upadłych spółek, ile kosztuje odzyskanie srodków i jaki procent zabezpieczonych kwot można odzyskać?
Upadło już wielu emitentów obligacji zabezpieczonych. Od ilu udało się odzyskać zainwestowane środki wraz z dodatkowycmi kosztami (odsetki, koszty sądowe, obsługa prawna)?
~evil
Znam kilka dobrych obligacji korporacyjnych, np. bankowe można brać w każdej ilości. Polski rynek ma prawie zerową płynność więc od razu trzeba nastawić się na trzymanie do wykupu. Generalnie warto kupować obligacje, które były wprowadzane na rynek przez duże banki, tj. PKO BP, Pekao. Przynajmniej w prospektach jest Znam kilka dobrych obligacji korporacyjnych, np. bankowe można brać w każdej ilości. Polski rynek ma prawie zerową płynność więc od razu trzeba nastawić się na trzymanie do wykupu. Generalnie warto kupować obligacje, które były wprowadzane na rynek przez duże banki, tj. PKO BP, Pekao. Przynajmniej w prospektach jest porządek i dobierają emitentów, którzy mają wysoką zdolność kredytową. Obligi samego GNB też bardzo dobre. Reszta rynku niewarta uwagi.
~plazowicz
Kłania się Religa Development i jego operaty na miliony za kawałek ugoru w szczerym polu. W długiej kolejce do tego "zabezpieczenia" o wartości kilkudziesięciu-kilkuset tysięcy wierzyciele. A to tylko jeden przykład. Ludzie, naprawdę nie warto... Nie tykajcie tego syfu. Ostatnio podobnie wybiło PCZ S.A., a ten Kłania się Religa Development i jego operaty na miliony za kawałek ugoru w szczerym polu. W długiej kolejce do tego "zabezpieczenia" o wartości kilkudziesięciu-kilkuset tysięcy wierzyciele. A to tylko jeden przykład. Ludzie, naprawdę nie warto... Nie tykajcie tego syfu. Ostatnio podobnie wybiło PCZ S.A., a ten rynek składa się praktycznie w całości z takich właśnie byzmesmenuw.
~arel
'Wczoraj doszła do mnie przesyłka :)
Kupiłem nowy SmartTV samsunga za 118,20 dzięki stronie :
www.ShortURL.de/licytuj
Bardzo polecam !.
~debil
to idź teraz pooglądaj niemieckie filmy i sobie ulżyj chłopie, bo napięty jesteś jak gumka w kalesonach

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki