REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 - uzupełnienie o brakujące dokumenty

2022-06-28 10:53
publikacja
2022-06-28 10:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RN_OF_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WynagrodzeniaOF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Renumeration.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 - uzupełnienie o brakujące dokumenty
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Emitenta niniejszym koryguje raport bieżący nr 22/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu bieżącego o brakujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RN_OF_2021.pdfRN_OF_2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. w roku obrotowym 2021
WynagrodzeniaOF.pdfWynagrodzeniaOF.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Open Finance S.A. o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
Renumeration.pdfRenumeration.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki