NOVITA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2020-07-13 09:07
publikacja
2020-07-13 09:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_SPOLKI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 20
Data sporządzenia: 2020-07-13
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 roku powziął wiadomość o rejestracji w dniu 8 lipca 2020 roku przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwałą nr 17 w zakresie §29.
Dotychczasowy §29 Statutu o brzmieniu:
㤠29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

otrzymuje następujące brzmienie :
„ § 29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3.Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu.

4.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

Ponadto, Uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu NOVITA S.A.

Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 13/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu „NOVITA” S.A. uwzgledniający ww. zmianę.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Załączniki
Plik Opis
STATUT SPÓŁKI.pdfSTATUT SPÓŁKI.pdf Statut Spółki - tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-13 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2020-07-13 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki