WAŻNE

MOJ S.A.: wyniki finansowe

2020-06-18 08:13
publikacja
2020-06-18 08:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-1Q-2020_-_Pozostale_informacje_do_sprawozdania_kwartalnego.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA-Q1_2020_Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 525 13 437 2 167 3 126
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 864 1 145 876 266
III. Zysk (strata) brutto 3 677 1 126 836 262
IV. Zysk (strata) netto 3 008 876 684 204
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 753 569 -854 132
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 625 -267 825 -62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 -277 4 -64
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -110 25 -25 6
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 492 66 522 15 845 15 466
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 625 26 949 5 629 6 265
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 636 2 170 359 504
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 238 23 337 4 885 5 426
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 867 39 573 9 856 9 200
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 159 2 285
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,09 0,07 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,57 4,03 1,00 0,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-1Q-2020 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdfSA-1Q-2020 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf Pozostałe informasje do SA-Q1/2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2020-06-18 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 941 36 543 36 543 37 433
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 216 2 219 2 219 2 199
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 907 14 221 14 221 14 974
3. Należności długoterminowe 110 110 110 147
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 110 110 110 147
4. Inwestycje długoterminowe 18 636 18 636 18 636 18 629
4.1. Nieruchomości 18 636 18 636 18 636 18 627
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 2
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 2
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 072 1 357 1 357 1 484
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 249 249 249 402
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 823 1 108 1 108 1 082
II. Aktywa obrotowe 35 551 31 977 31 977 29 089
1. Zapasy 14 078 13 382 13 382 12 689
2. Należności krótkoterminowe 20 050 17 902 17 902 15 088
2.1. Od jednostek powiązanych 5 984 7 956 7 956 6 522
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 14 066 9 946 9 946 8 566
3. Inwestycje krótkoterminowe 161 271 271 154
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 161 271 271 154
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161 271 271 154
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 262 422 422 1 158
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 70 492 68 520 68 520 66 522
PASYWA
I. Kapitał własny 44 867 41 860 41 860 39 573
1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827
2. Kapitał zapasowy 28 870 28 871 28 871 27 518
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 162 0 0 1 352
6. Zysk (strata) netto 3 008 3 162 3 162 876
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 625 26 660 26 660 26 949
1. Rezerwy na zobowiązania 1 751 1 528 1 528 1 442
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 896 896 896 864
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 628 632 632 578
a) długoterminowa 576 576 576 505
b) krótkoterminowa 52 56 56 73
1.3. Pozostałe rezerwy 227 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 227 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 1 636 1 708 1 708 2 170
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 1 636 1 708 1 708 2 170
3. Zobowiązania krótkoterminowe 22 238 23 424 23 424 23 337
3.1. Wobec jednostek powiązanych 3 187 4 870 4 870 4 917
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 18 848 18 544 18 544 18 218
3.4. Fundusze specjalne 203 10 10 202
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 70 492 68 520 68 520 66 522
Wartość księgowa 44 867 41 860 41 860 39 573
Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,57 4,26 4,26 4,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe 14 692 14 692 14 692 12 167
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 14 692 14 692 14 692 12 167
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 14 692 14 692 14 692 12 167
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 36 010 36 182 36 182 13 794
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 14 325 14 325 14 325 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 14 325 14 325 14 325 0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 685 21 857 21 857 13 794
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000 10 425
- z tytułu postepowania podatkowego 3 369 3 369 3 369 3 369
- - weksle 15 316 15 488 15 488
3. Inne (z tytułu) 37 777 37 777 37 777 35 761
- hipoteki 35 261 35 261 35 261 31 611
- inne 2 516 2 516 2 516 4 150
Pozycje pozabilansowe, razem 88 479 88 651 88 651 61 722
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 525 9 525 13 437 13 437
- od jednostek powiązanych 4 148 4 148 6 563 6 563
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 520 8 520 12 522 12 522
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 005 1 005 915 915
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 911 6 911 10 547 10 547
- jednostkom powiązanym 2 934 2 934 5 090 5 090
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 130 6 130 9 840 9 840
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 781 781 707 707
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 614 2 614 2 890 2 890
IV. Koszty sprzedaży 303 303 358 358
V. Koszty ogólnego zarządu 1 426 1 426 1 430 1 430
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 885 885 1 102 1 102
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 981 2 981 71 71
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 969 2 969 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 12 12 71 71
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 2 28 28
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 2 2 28 28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 864 3 864 1 145 1 145
X. Przychody finansowe 15 15 187 187
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 36 36
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 15 15 151 151
XI. Koszty finansowe 202 202 206 206
1. Odsetki w tym: 172 172 117 117
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 30 30 89 89
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 3 677 3 677 1 126 1 126
XIV. Podatek dochodowy 669 669 250 250
a) część bieżąca 669 669 250 250
b) część odroczona 0 0 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 3 008 3 008 876 876
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,31 0,09 0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 860 41 860 38 697 38 697
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 859 41 859 38 697 38 697
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827 9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 28 870 28 870 27 518 27 518
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 1 352
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 352
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 1 352
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 28 870 28 870 28 871 27 518
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 162 3 162 1 352 1 352
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 162 3 162 1 352 1 352
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 162 3 162 1 352 1 352
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 352 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 162 3 162 0 1 352
6. Wynik netto 3 008 3 008 3 162 876
a) zysk netto 3 008 3 008 3 162 876
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 867 44 867 41 860 39 573
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 867 44 867 41 860 39 573
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 008 3 008 876 876
II. Korekty razem -6 761 -6 761 -307 -307
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 513 513 513 513
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 172 172 116 116
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 969 -2 969 0 0
5. Zmiana stanu rezerw 223 223 -4 -4
6. Zmiana stanu zapasów -697 -697 6 6
7. Zmiana stanu należności -2 149 -2 149 -1 634 -1 634
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 300 -1 300 1 353 1 353
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -554 -554 -657 -657
10. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 753 -3 753 569 569
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 3 868 3 868 2 2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 868 3 868
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 2 2
II. Wydatki 243 243 269 269
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 243 243 269 269
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 625 3 625 -267 -267
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 403 403 216 216
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 403 403 216 216
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
3. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 385 385 493 493
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 166 166
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 213 213 210 210
8. Odsetki 172 172 117 117
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 18 -277 -277
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -110 -110 25 25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -110 -110 25 25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 271 271 129 129
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 161 161 154 154
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 1 2 2
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-Q1_2020 Informacja dodatkowa.pdfSA-Q1_2020 Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q1/2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki