REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2023-03-31 06:47
publikacja
2023-03-31 06:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
mlsystem_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlsystem_2022-12-31_pl.BES.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenieRNdotKA_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenieRNdotAud_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mls_ocena_rn_sf_2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 281 664,00 188 805,00 60 078,00 41 246,00
II. Zysk brutto ze sprzedaży 37 025,00 26 584,00 7 897,00 5 808,00
III. Zysk operacyjny 7 093,00 4 412,00 1 513,00 964,00
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem 890,00 3 174,00 190,00 693,00
V. Zysk/strata netto 215,00 1 746,00 46,00 381,00
VI. Całkowite dochody ogółem 210,00 1 746,00 45,00 381,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 320,00 10 205,00 2 201,00 2 229,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 853,00 -55 367,00 -9 780,00 -12 095,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 845,00 49 373,00 8 072,00 10 786,00
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 2 312,00 4 211,00 493,00 920,00
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 484,00 6 484,00 6 484,00 6 484,00
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 484,00 6 385,00 6 484,00 6 385,00
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,03 0,27 0,01 0,06
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 0,03 0,27 0,01 0,06
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. Aktywa razem 431 190,00 390 215,00 91 940,00 84 840,00
XVII. Zobowiązania długoterminowe 133 801,00 146 929,00 28 530,00 31 945,00
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 150 982,00 97 086,00 32 192,00 21 108,00
XIX. Kapitał własny 146 407,00 146 200,00 31 218,00 31 787,00
XX. Kapitał zakładowy 6 484,00 6 484,00 1 383,00 1 410,00
XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 484,00 6 484,00 6 484,00 6 484,00
XXII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 484,00 6 385,00 6 484,00 6 385,00
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,58 22,90 4,81 4,98
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,58 22,90 4,81 4,98
Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899
w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5775
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
mlsystem_2022-12-31_pl.zipmlsystem_2022-12-31_pl.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. na
dzień 31 grudnia 2022 roku
mlsystem_2022-12-31_pl.BES.zip.xadesmlsystem_2022-12-31_pl.BES.zip.xades Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. na
dzień 31 grudnia 2022 roku _podpisy
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtmlSSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2022
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml.XAdESSSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok
2022_podpisy
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2022.xhtmlsprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2022.xhtml Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego 2022
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2022.xhtml.XAdESsprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2022.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego 2022_podpisy
oswiadczenieRNdotKA_2022-12-31_pl.xhtmloswiadczenieRNdotKA_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie Komitetu Audytu
oswiadczenieRNdotAud_2022-12-31_pl.xhtmloswiadczenieRNdotAud_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie wyboru firmy
audytorskiej
mls_ocena_rn_sf_2022_2022-12-31_pl.xhtmlmls_ocena_rn_sf_2022_2022-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. dotycząca sprawozdań za 2022
rok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki