REKLAMA

MIRBUD S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 08:05
publikacja
2021-04-27 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Y2020_-_list_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_MIRBUD_SA_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci__MIRBUD_SA_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_MIRBUD_S.A._za_2020_r_-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_MIRBUD_SA_jednostkowego_sprawozdania_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_MIRBUD_SA_nt._Audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_MIRBUD_SA_nt_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 853 182 551 429 190 691 128 187
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 258 18 983 7 657 4 413
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 587 9 584 5 495 2 228
IV. Zysk (strata) netto 19 425 7 386 4 342 1 717
V. Całkowite dochody za rok obrotowy netto 19 425 7 386 4 342 1 717
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 210 398 82 211 47 025 19 111
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne -45 943 -44 735 -10 268 -10 399
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 532 2 117 -8 836 492
IX. Przepływy pieniężne netto razem 124 923 39 593 27 921 9 204
X. zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO 0,21 0,08 0,05 0,02
XI. zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO 0,21 0,08 0,05 0,02
XII. Aktywa razem 920 747 681 754 199 521 160 092
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 628 274 406 871 136 143 95 543
XIV. Zobowiązania długoterminowe 292 453 200 304 63 373 47 036
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 335 821 206 567 72 771 48 507
XVI. Kapitał własny 292 473 274 883 63 377 64 549
XVII. Kapitał podstawowy 9 174 9 174 1 988 2 154
XVIII. Liczba akcji w sztukach 91 744 200 91 744 200 91 744 200 91 744 200
XIX. Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 3,19 3,00 0,69 0,70
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 3,19 3,00 0,69 0,70


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczane są według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r  1 EUR= 4,4742
zł. Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczane są według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za
okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r  1 EUR= 4,3018 zł Pozycje
aktywów i pasywów przeliczane są według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy 31.12.2020r. 1
euro=4,6148 zł Pozycje
aktywów i pasywów przeliczane są według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy 31.12.2019r. 1
euro=4,2585 zł


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Y2020 - list Prezesa Zarzadu do akcjonariuszy.pdfY2020 - list Prezesa Zarzadu do akcjonariuszy.pdf List Prezesa
Sprawozdanie Finansowe MIRBUD SA za rok 2020.pdfSprawozdanie Finansowe MIRBUD SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok 2020
Sprawozdanie Zarzadu z działalności MIRBUD SA za rok 2020.pdfSprawozdanie Zarzadu z działalności MIRBUD SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności MIRBUD SA za rok 2020
oświadczenie zarządu.pdfoświadczenie zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MIRBUD S.A. za 2020 r_-sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MIRBUD S.A. za 2020 r_-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania MIRBUD SA za rok 2020
Ocena Rady Nadzorczej MIRBUD SA jednostkowego sprawozdania za rok 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej MIRBUD SA jednostkowego sprawozdania za rok 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej MIRBUD SA jednostkowego sprawozdania za rok 2020r
Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt. Audytora.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt. Audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt. Audytora
Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt. Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jerzy MIrgos Prezes Zarządu Jerzy Mirgos
2021-04-27 Sławomir Nowak Wice Prezes Zarządu Sławomir Nowak
2021-04-27 Tomasz Sałata Członek Zarządu Tomasz Sałata
2021-04-27 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu Paweł Korzeniowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Anna Zuchora Główna Księgowa Anna Zuchora
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki