REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-23 17:54
publikacja
2021-09-23 17:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1310_MEX_Polska_30.06.2021_Raport_jednostkowy-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jedn_SF_MexPolska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_Zarzadu_Grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 130 1 605 249 361
II. Koszt własny sprzedaży 524 596 115 134
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 606 1 010 133 227
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (990) (496) (218) (112)
V. Zysk (strata) brutto (1 096) (2 898) (241) (652)
VI. Zysk (strata) netto (873) (2 957) (192) (666)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,11) (0,39) (0,03) (0,09)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 295) 547 (285) 123
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 940 (996) 207 (224)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 105) 536 (243) 121
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ na 30.06.2021 r. na 31.12.2020 r. na 30.06.2021 r. na 31.12.2020 r.
dane dot. śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XI. Aktywa razem 20 517 22 083 4 538 4 785
XII. Zobowiązania razem 9 554 10 246 2 113 2 220
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 041 4 931 894 1 068
XIV. Kapitał własny 10 963 11 836 2 425 2 565
XV. Kapitał podstawowy 767 767 170 166
XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,43 1,54 0,32 0,33
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
1310_MEX_Polska_30.06.2021_Raport_jednostkowy-sig.pdf1310_MEX_Polska_30.06.2021_Raport_jednostkowy-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SF MEX POLSKA S.A. W ŁODZI
Jedn_SF_MexPolska.pdfJedn_SF_MexPolska.pdf JEDNOSTKOWE SF MEX POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
Spraw_Zarzadu_Grupy.pdfSpraw_Zarzadu_Grupy.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI MEX POLSKA S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-09-23 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-09-23 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
2021-09-23 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki