REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 17:51
publikacja
2022-09-30 17:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_Grupa_Mercator_Medical_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przeglądu_SSF_Mercator_Medical_30062022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przeglądu_JSF_Mercator_Medical_30062022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_MM_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 286 076 1 087 304 61 618 239 115
II. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -9 115 410 616 -1 963 90 301
III. EBITDA* 2 316 420 079 499 92 382
IV. Zysk / strata brutto 3 349 419 001 721 92 145
V. Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -4 189 402 080 -902 88 424
VI. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 770 435 10 358 626 9 770 435 10 358 626
VII. Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych 0 40 293 0 40 293
VIII. Zysk / strata na jedną akcję -0,43 38,82 -0,09 8,54
IX. Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję -0,43 38,67 -0,09 8,50
X. Rzeczowe aktywa trwałe 380 703 224 372 81 336 49 631
XI. Zapasy 258 756 367 157 55 283 81 215
XII. Należności 104 822 240 849 22 395 53 276
XIII. Środki pieniężne 264 868 361 256 56 588 79 910
XIV. Aktywa razem 1 276 453 1 693 649 272 711 374 635
XV. Kapitał własny 1 173 006 1 399 323 250 610 309 530
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103 447 294 326 22 101 65 105
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 150 347 354 1 325 76 389
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -82 970 -369 830 -17 871 -81 331
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 007 -21 972 -217 -4 832
XX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych -74 738 -38 584 -16 098 -8 485
(*) wynik na działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o amortyzacji
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_skrócone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1H2022.pdfSkonsolidowane_skrócone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1H2022.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Jednostkowa_skrócona_informacja_finansowa_Mercator_1H2022.pdfJednostkowa_skrócona_informacja_finansowa_Mercator_1H2022.pdf Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
Raport półroczny Grupa Mercator Medical 2022.pdfRaport półroczny Grupa Mercator Medical 2022.pdf Sprawozdanie z działalności
Raport z przeglądu SSF_Mercator Medical_30062022-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF_Mercator Medical_30062022-sig-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skonsolidowanego SF
Raport z przeglądu JSF_Mercator Medical_30062022-sig-sig.pdfRaport z przeglądu JSF_Mercator Medical_30062022-sig-sig.pdf Raport audytora z przeglądu jednostkowego SF
Oświadczenie Zarządu MM_1H2022.pdfOświadczenie Zarządu MM_1H2022.pdf Oświadczenia Zarządu Grupy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu
2022-09-30 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Dariusz Krezymon Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki