REKLAMA

MCI CAPITAL ASI S.A.: wyniki finansowe

2022-11-17 20:02
publikacja
2022-11-17 20:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220930_MCI_SSF_JSF_17_11_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody z tytułu zarządzania 12 715 27 713 2 712 6 079
II. Zysk z działalności operacyjnej 44 898 399 492 9 577 87 637
III. Zysk przed opodatkowaniem 27 409 390 518 5 847 85 668
IV. Zysk netto 59 362 506 901 12 663 111 199
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 026 82 796 5 338 18 163
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 016) (940) (1 070) (206)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 503) (99 147) (534) (21 750)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 507 (17 291) 3 734 (3 793)
IX. Liczba akcji (w szt.) 52 461 033 51 432 385 52 461 033 51 432 385
X. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 51 473 832 49 914 003 51 473 832 49 914 003
XI. Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,15 10,16 0,24 2,23
XII. Stan na dzień 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XIII. Aktywa razem 2 137 137 2 064 233 438 855 448 805
XIV. Zobowiązania długoterminowe 104 698 137 096 21 499 29 807
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 200 314 118 890 41 134 25 849
XVI. Kapitał własny 1 832 125 1 808 247 376 222 393 148
XVII. Kapitał podstawowy 52 461 51 432 10 773 11 182
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 52 461 033 51 432 385 52 461 033 51 432 385
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 34,92 35,16 7,17 7,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20220930_MCI_SSF_JSF_17 11 2022.pdf20220930_MCI_SSF_JSF_17 11 2022.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2022-11-17 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki