REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: wyniki finansowe

2021-03-31 06:23
publikacja
2021-03-31 06:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Informacja_Zarzadu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mgt-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mgt-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Oswadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Oswiadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Oswiadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SBR_-_Mangata_Holding_Group_2020_ESEF_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SBR_-_Mangata_Holding_Group_2020_ESEF_final.xhtml.sig  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 566 137,00 675 759,00 126 534,00 157 087,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 978,00 64 518,00 8 935,00 14 998,00
III. Zysk (strata) brutto 39 747,00 60 120,00 8 884,00 13 976,00
IV. Zysk (strata) netto 34 543,00 50 537,00 7 720,00 11 748,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 107,00 98 083,00 17 010,00 22 800,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 224,00 -38 938,00 -10 108,00 -9 052,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 703,00 -58 257,00 -7 980,00 -13 542,00
VIII. Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych) -4 820,00 888,00 -1 077,00 206,00
IX. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 5,07 7,40 1,13 1,72
X. Aktywa razem 730 980,00 733 049,00 158 399,00 172 138,00
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 290 730,00 314 273,00 62 999,00 73 799,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 145 683,00 150 619,00 31 569,00 35 369,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 145 047,00 163 654,00 31 431,00 38 430,00
XIV. Kapitał własny 440 250,00 418 776,00 95 400,00 98 339,00
XV. Kapitał zakładowy 1 335,00 1 335,00 289,00 313,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję 65,94 62,72 14,29 14,73
XVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854,00 6 676 854,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesInformacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań - podpis
List_Prezesa.xhtmlList_Prezesa.xhtml List Prezesa Zarządu
mgt-2020-12-31.zipmgt-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
mgt-2020-12-31.zip.xadesmgt-2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 - podpis
RN_Ośwadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtmlRN_Ośwadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RN_Oświadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlRN_Oświadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RN_Oświadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtmlRN_Oświadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok - podpis
SBR - Mangata Holding Group 2020_ESEF final.xhtmlSBR - Mangata Holding Group 2020_ESEF final.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
SBR - Mangata Holding Group 2020_ESEF final.xhtml.sigSBR - Mangata Holding Group 2020_ESEF final.xhtml.sig Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki