PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., Katowice Silesia Business Park, ul. Chorzowska 146, 40-101 Katowice, Polska, T: +48 (32) 604 0200, F: +48 (32) 604 0300, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
Image should be here
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej Mangata Holding S.A. ("Grupa"), w której jednostką dominującą jest Mangata Holding S.A. ("Jednostka dominująca") na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mangata Holding S.A., które zawiera:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
skonsolidowane sprawozdanie z dochodów;
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów;
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, oraz
dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415), a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE
L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
2
Image should be here
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na poziomie 4.200 tys. zł, co stanowi 0,75% przychodów z umów z klientami.
Przeprowadziliśmy badanie Jednostki dominującej oraz 5 spółek zależnych:
Kuźnia Polska S.A., Śrubena Unia Sp. z o. o., Zetkama Sp. z o. o., MCS Sp. z o. o. oraz Masterform Sp. z o. o..
Zakres naszego badania objął 98% przychodów Grupy oraz 94% wartości absolutnej wyniku finansowego wszystkich skonsolidowanych spółek Grupy przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych.
Kluczowe sprawy badania dotyczyły:
o ryzyka oszustwa w procesie ujmowania przychodów,
o utraty wartości dla wartości firmy.
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Jednostki dominującej dokonał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Dostosowaliśmy zakres naszego badania w celu wykonania wystarczającej pracy umożliwiającej nam wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako całości, biorąc pod uwagę strukturę Grupy, procesy księgowe i kontrole oraz branżę, w której działa Grupa.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną istotność w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, którą przedstawiamy poniżej. Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość.
Image should be here
3
Image should be here
Ogólna istotność dla Grupy
4.200 tys. zł
Podstawa ustalenia
0,75 % przychodów z umów z klientami
Uzasadnienie przyjętej podstawy
Przyjęliśmy wartość przychodów z umów z klientami Grupy jako podstawę określenia istotności ze względu na dużą zmienność wyniku finansowego Grupy w bieżącym roku, wynikającą z czynników będących poza kontrolą Grupy, w tym z wpływu COVID-19 na branże, w których funkcjonuje Grupa i branże, z którymi współpracuje. Istotność przyjęliśmy na poziomie 0,75% ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się w zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności.
Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Jednostki dominującej, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas badania zniekształceniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego o wartości większej
niż 420 tys. zł, a także zniekształceniach poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ryzyko oszustwa w procesie ujmowania przychodów
W roku 2020 przychody ze sprzedaży wyniosły 566.137 tys. zł (w 2019 r.: 675.759 tys. zł). Polityki rachunkowości i ujawnienia dotyczące przychodów przedstawiono w notach 2 d), 4 oraz 18 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Przychody ze sprzedaży są jedną z kluczowych wielkości świadczących o rezultatach działalności operacyjnej Grupy, wskazują na stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, pokrycia kosztów stałych prowadzonej działalności oraz są wyznacznikiem udziału w rynku.
Z tego względu istnieje ryzyko zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na skutek intencjonalnego zawyżenia przychodów ze sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poprzez np. ujęcie fikcyjnych transakcji sprzedaży, ujęcie transakcji w nieprawidłowej wartości oraz nieprawidłowym okresie sprawozdawczym lub za pośrednictwem pozasystemowych księgowań zawyżających wartość przychodów.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
zrozumienie i ocenę systemu kontroli wewnętrznej w procesie sprzedaży;
analizę polityki rachunkowości dotyczącej ujmowania przychodów ze sprzedaży i jej przestrzegania;
analizę wybranych losowo umów sprzedaży;
test, na wybranej próbie, rozpoznanych w trakcie roku obrotowego przychodów poprzez niezależne potwierdzenia z odbiorcami wystąpienia wybranych transakcji sprzedaży, ich wartości oraz zapłaty przez odbiorcę;
niezależne potwierdzenie istnienia i wartości wybranych pozycji należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy (dla wybranej próby);
test, na wybranej próbie, dokumentów korygujących wartość przychodów ze sprzedaży po zakończeniu badanego roku obrotowego;
4
Image should be here
Mając na uwadze powyższe, uznaliśmy że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
kierując się kryterium wielkości transakcji oraz ich ryzyka wykonano test szczegółowy dla wybranej próby transakcji sprzedaży na przełomie roku bilansowego, upewniając się, że zostały one ujęte w odpowiednim okresie;
test wszystkich istotnych księgowań wpływających na przychody ze sprzedaży w ciągu roku spełniających określone, zdefiniowane przez nas kryteria.
Utrata wartości dla wartości firmy
W nocie 5 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa przedstawiła ujawnienia dotyczące przeprowadzonych testów na utratę wartości, w tym wyniki testu, analizę ich wrażliwości i opis przyjętych założeń.
Saldo wartości firmy na dzień 31 grudnia 2020 r. w sprawozdaniu finansowym Grupy wynosi 31.826 tys. zł. Zgodnie ze standardami, Zarząd przeprowadza testy na utratę wartości co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.
Przeprowadzenie testu na utratę wartości związane jest z koniecznością przyjęcia szeregu założeń i dokonania osądów przez Zarząd Jednostki dominującej, dotyczących między innymi przyjętej strategii Grupy, planów finansowych i prognoz przepływów pieniężnych na kolejne lata, w tym po okresie objętym szczegółowymi prognozami, oraz założeń makroekonomicznych i rynkowych.
W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości nie ujęto odpisu dla wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Mając na uwadze istotność pozycji w sprawozdaniu finansowym, a także ze względu na wrażliwość wyników ww. testu na przyjęte założenia kwestia ta była przedmiotem naszych analiz.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
zrozumienie i ocenę prawidłowości zastosowanej metody przeprowadzenia testu zgodnie z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej, w tym ocenę zasadności ustalenia ośrodka wypracowującego środki pieniężne zgodnie z wymogami standardu MSR 36;
sprawdzenie poprawności matematycznej i spójności metodologicznej sporządzonego przez Zarząd Jednostki dominującej modelu wyceny na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
krytyczną ocenę przyjętych przez Zarząd Jednostki dominującej założeń i dokonanych szacunków służących określeniu wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych, obejmującą między innymi:
o pięcioletni okres projekcji przyszłych przepływów pieniężnych oraz założony w nim poziom przychodów, marży operacyjnej i przyszłe nakłady inwestycyjne,
o skumulowaną średnioroczną stopę wzrostu przychodów,
o zastosowaną stopę dyskontową (w oparciu o średnioważony koszt kapitału),
o rezydualną stopę wzrostu po okresie prognozy;
ocenę przeprowadzonej przez Zarząd analizy wrażliwości przyjętych założeń na wynik wyceny;
ocenę poprawności i kompletności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
5
Image should be here
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli
6
Image should be here
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu Jednostki dominującej odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu eliminowania tych zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności, a także odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust 2b Ustawy o rachunkowości (razem „Inne informacje”). Inne informacje nie obejmują sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi częściami
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy Sprawozdanie z działalności zostało
7
Image should be here
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje oraz do poinformowania czy Grupa sporządziła odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Grupy:
zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz.757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Grupa sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.
Sprawozdanie o zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego („ESEF”)
Zarząd Spółki zaangażował nas do przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność polegającej na weryfikacji zgodności z obowiązującymi wymogami formatu elektronicznego raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. („Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego”).
Opis przedmiotu zlecenia i mające zastosowanie kryteria
Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany przez Zarząd Jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów art. 3 i 4 Rozporządzenia (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego Dyrektywę 2004/109/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”). Obowiązujące
wymagania dotyczące Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawarte są w Rozporządzeniu ESEF.
Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę stosowania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i naszym zdaniem stanowią odpowiednie kryteria do sformułowania wniosku dającego racjonalną pewność.
Zostaliśmy zaangażowani przez Zarząd Jednostki dominującej do wydania sprawozdania na temat zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami Rozporządzenia ESEF. Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest do publikacji wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy.
8
Image should be here
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zastosowanie Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, który jest zgodny z wymogami Rozporządzenia ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich oznaczeń iXBRL z wykorzystaniem taksonomii ESEF oraz zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej odpowiedniej do sporządzania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, który nie zawiera istotnych niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku dającego racjonalną pewność, że Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z Rozporządzeniem ESEF.
Naszą usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionym) „Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych”, w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) wydanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KSUA 3000 (Z)). Standard ten nakłada na nas obowiązek przestrzegania wymogów etycznych, planowania i wykonywania procedur w celu uzyskania racjonalnej pewności, że Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Podsumowanie wykonanej pracy
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury miały na celu uzyskanie racjonalnej pewności, czy Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
został zastosowany, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi wymogami i nie zawiera istotnych błędów lub przeoczeń. Nasze procedury obejmowały głównie:
zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej i procesów właściwych dla stosowania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym zastosowania formatu XHTML oraz oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
weryfikację poprawności zastosowania formatu XHTML;
uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów na skuteczność działania odpowiednich kontroli nad procesem oznakowania, gdy ocena ryzyka istotnego zniekształcenia obejmuje oczekiwanie, że takie kontrole wewnętrzne działają skutecznie lub procedury inne niż testowanie kontroli nie mogą same dostarczyć wystarczających i odpowiednich dowodów;
ocenę kompletności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu znaczników iXBRL zgodnie z wymogami wdrożenia formatu elektronicznego opisanymi w Rozporządzeniu ESEF;
ocenę stosowności wykorzystania przez Grupę znaczników XBRL wybranych z taksonomii ESEF oraz stworzenia znaczników rozszerzeń, w przypadku gdy nie zidentyfikowano odpowiedniego elementu w taksonomii ESEF;
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszego wniosku.
Wniosek
Naszym zdaniem, na podstawie przeprowadzonych procedur, Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z Rozporządzeniem ESEF .
9
Image should be here
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz
Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie 29 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2020 r. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r., to jest przez 3 kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Tomasz Reinfuss.
Tomasz Reinfuss
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 90038
Katowice, 30 marca 2021 r.