REKLAMA
BADANIE

Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

2014-04-29 21:14
publikacja
2014-04-29 21:14
Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje
Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje
fot. iStockphoto / / Thinkstock

Chociaż opiewa na znacznie mniejszą kwotę niż kredyt mieszkaniowy, generuje szereg dodatkowych kosztów. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, żeby pożyczone od banku pieniądze nie stały się kosztownym kłopotem.

Zabezpieczenie kredytu

Większość banków wymaga minimalnego zestawu zabezpieczeń – z reguły tylko oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Część instytucji oczekuje od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu, uzależniając od wniesienia składki warunki kredytowania.

Rzadziej zdarzają się kredytodawcy oczekujący poręczyciela (żyranta), współkredytobiorcy lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku. Na bankowym rynku oferowane są także specjalistyczne typy pożyczek gotówkowych, np. zabezpieczonych zastawem rejestrowym na samochodzie.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej – np. zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków.

Koszty kredytu

Podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Wysokość dodatkowych kosztów zależna jest od oferty banku. Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty.

Osobną kategorię kosztów stanowią ubezpieczenia. Zabezpieczają one przede wszystkim bank. Zakres ochrony bywa bardzo zróżnicowany. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe, w zamian za otrzymaną składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci, trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy. Ubezpieczenie może także mieć szerszy charakter – np. obejmować ryzyko utraty pracy czy czasowej niezdolności do zarobkowania.

Kredytodawcy często oferują niższe oprocentowanie i/lub obniżenie prowizji klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. Nie zawsze jednak taka operacja będzie opłacalna. Koszt składki może być wyższy niż korzyści związane z obniżonym oprocentowaniem kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie (RRSO)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko koszty odsetek, opłaty przygotowawczej oraz dodatkowych opłat, bierze również pod uwagę wartości przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania umowy kredytowej. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy.

Dzięki temu, że metodologia obliczania jest identyczna w przypadku każdego banku i kredytu, RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytu.

Raty równe i malejące

Raty równe są stałej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. Zawierają one w sobie zarówno spłacany dług, jak i odsetki. Proporcje tych elementów zmieniają się w czasie – początkowo spłacamy więcej odsetek, a mniej kapitału. Później proporcje te odwracają się.

Raty malejące stają się coraz niższe wraz z upływem czasu. W ich skład wchodzi stała kwota kapitału (spłacanego długu) oraz odsetki naliczane od pozostałego do spłaty zobowiązania (malejące).

Raty malejące są korzystniejsze – szybciej spłacany jest kapitał i suma odsetek będzie niższa niż w przypadku rat równych.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Oprocentowanie stałe jest niezmienne w całym okresie spłaty kredytu gotówkowego. Otrzymany na początku obowiązywania umowy kredytowej harmonogram spłat nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Oprocentowanie zmienne jest najczęściej sumą elementu stałego (marży) i jakiegoś punktu odniesienia (np. oprocentowania obowiązującego na rynku międzybankowym – wskaźnik WIBOR). Przykładowo, oprocentowanie kredytu opartego na WIBOR 3M (4,73%) i z pięcioprocentową marżą wynosi 9,73%.

Bank po podpisaniu umowy przekaże nam harmonogram spłaty kredytu, zawierający kwoty spłacanych rat obliczonych dla aktualnie obowiązującej stawki oprocentowania. W określonych odstępach czasu (np. co miesiąc) bank będzie sprawdzać, czy cena pieniądza na rynku międzybankowym nie uległa znaczącej zmianie. Jeśli tak się stało, oprocentowanie kredytu ulegnie zmianie, a klient otrzyma nowy harmonogram spłat. Warunki, w których bank będzie aktualizować oprocentowanie kredytu, powinny być szczegółowo określone w umowie (np. co miesiąc, jeśli wskaźnik WIBOR 3M zmieni się o co najmniej 0,75 pp.). 

Oprocentowanie zmienne może być bardziej korzystne, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Można wtedy spodziewać się, że spłacany przez nas kredyt będzie coraz tańszy. Oprocentowanie stałe oferowane jest przez banki najczęściej w przypadku kredytów krótkoterminowych, a zmienne – długoterminowych.

Wypłata kredytu

Kredyt gotówkowy wypłacany jest najczęściej, wbrew nazwie, bezgotówkowo, przelewem na wskazany przez kredytobiorcę rachunek. Dostępność wypłaty w gotówce uzależniona jest od banku, niektóre banki (np. internetowe) nie prowadzą obsługi kasowej.

Harmonogram spłaty kredytu

Harmonogram spłaty kredytu to zestawienie terminów spłaty rat i kwot, które powinniśmy wpłacić na rachunek banku. Niektóre banki do harmonogramu dołączają wypełnione druki polecenia przelewu, których można użyć, jeśli kredyt spłacamy gotówką w kasie banku lub na poczcie.

Rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy

Ustawa o kredycie konsumenckim daje konsumentom prawo zmiany decyzji już po podpisaniu umowy. Zrezygnować z kredytu można w terminie 14 dni od zaciągnięcia zobowiązania. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną, najlepiej wysłać ją listem poleconym, aby mieć dowód jej złożenia. Oświadczenie takie można wysłać najpóźniej w ostatnim dniu przed upłynięciem ustawowego terminu.

Jeśli kwota kredytu już została przelana na nasz rachunek, należy ją zwrócić kredytodawcy bezzwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do tej kwoty doliczyć trzeba będzie odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zobowiązania. Kredytodawca nie ma prawa zatrzymać żadnych innych pobranych od nas opłat, za wyjątkiem opłat notarialnych i poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.

Jeśli kredytodawca nie poinformował nas o możliwości rezygnacji z umowy, to możemy wykorzystać zapisy art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim i spłacić kredyt bez odsetek i innych kosztów.

Spłata kredytu przed terminem

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim możemy w każdym czasie spłacić całość lub część kredytu. Bank może pobrać dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem, ale tylko jeśli:

  • Spłacamy kredyt w okresie, kiedy stopa oprocentowania jest stała;
  • Kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Prowizja za wcześniejszą spłatę nie może być wyższa niż 1 procent spłacanej części kredytu, gdy do końca spłat pozostał więcej niż jeden rok lub 0,5 procent w pozostałych przypadkach.

Możliwość wcześniejszej spłaty dotyczy kredytów do kwoty 255.550 zł. Bank ma obowiązek rozliczyć kredyt w terminie 14 dni od dokonania przez nas całkowitej wcześniejszej spłaty.

Banki różnią się sposobem przeliczania harmonogramu po nadpłacie. Niektóre skracają okres kredytowania, inne natomiast obniżają pozostałe do spłaty raty.

Opóźnienie w spłacie raty

W przypadku opóźnienia w spłacie raty bank naliczy odsetki za nieterminową spłatę oraz upomni się o uregulowanie należności. Za upomnienia kredytodawcy najczęściej pobierają dodatkowe opłaty. Jeśli mamy w tym samym banku rachunek osobisty, to bank może pobrać z niego należność.

Dokumenty potrzebne do kredytu

Bank będzie oczekiwał przede wszystkim dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty) oraz wysokość dochodów kredytobiorcy. Pracujący na umowę o pracę powinni dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia. Emeryci i renciści - kopię dokumentu przyznającego świadczenia oraz odcinek ostatniego przelewu. Nieco więcej formalności czeka osoby prowadzące działalność gospodarczą. Będą one musiały dostarczyć m.in. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego i dokumenty potwierdzające wysokość przychodów (np. zestawienie przychodów i rozchodów w przypadku osób prowadzących KPiR).

W przypadku mniejszych kwot pożyczki lub stałych klientów niektóre banki decyzję o przyznaniu kredytu opierają na oświadczeniu kredytobiorcy o jego dochodach.

Czym pożyczka gotówkowa różni się od kredytu w koncie?

Kredyt gotówkowy może zostać udzielony osobie, która nie posiada konta osobistego w danym banku. W przypadku kredytu w ROR nie jest to możliwe. Inaczej wygląda także sposób spłaty. Kredyty gotówkowe mają najczęściej ustalony harmonogram, podczas gdy kredyt w koncie ma charakter limitu kredytowego. Oznacza to, że można go spłacać w dowolnym momencie, a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanego salda.

Kredyty w koncie są z reguły oprocentowane nieco niżej niż kredyty gotówkowe, ale bank pobiera co roku prowizję za „gotowość”, niezależnie od tego czy z możliwości zadłużania się korzystamy czy nie.

Czym pożyczka gotówkowa różni się od karty kredytowej?

Karta kredytowa ma przypisany limit zadłużenia, który można spłacać co miesiąc w całości albo tylko w minimalnej wymaganej kwocie. Nie ma zatem sztywnego harmonogramu spłaty – można pozostawać na minusie cały czas.

Kredyt w karcie kredytowej należy do najdroższych, lecz przy odpowiednim jego użyciu można nigdy nie zapłacić odsetek. Karta kredytowa posiada bowiem tzw. okres bezodsetkowy. Jeśli w czasie jego trwania korzystamy z karty tylko bezgotówkowo (płacąc w sklepach) i pod koniec spłacimy cały wykorzystany limit, to odsetki od długu nie zostaną przez bank naliczone.

Bankier.pl

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (20)

dodaj komentarz
~janek
Szukasz kredytu?... To... nie szukaj! Nie szukaj, tylko zastanów się, czy Ci ten kredyt jest rzeczywiście niezbędny! Czy warto wpędzać się w kłopoty, bo branie kredytów rodzi kłopoty. Zastanów się 100 razy, zanim podpisze umowę kredytową, może jednak lepi9ej zrezygnować z zakupu i postarać się najpierw na to coś zarobić, zamiast Szukasz kredytu?... To... nie szukaj! Nie szukaj, tylko zastanów się, czy Ci ten kredyt jest rzeczywiście niezbędny! Czy warto wpędzać się w kłopoty, bo branie kredytów rodzi kłopoty. Zastanów się 100 razy, zanim podpisze umowę kredytową, może jednak lepi9ej zrezygnować z zakupu i postarać się najpierw na to coś zarobić, zamiast dawać zarobić tym, którzy kręcą kredytowymi biznesami i nie jeden pałac sobie z tego wybudowali...
~elina
Szukasz kredytu? Potrzebujesz kredytu biznesowe, pożyczki osobiste, kredyt mieszkaniowy, Albo ty odmówił kredytu przez bank lub instytucję finansową dla jednego lub więcej powodów? Masz odpowiednie miejsce dla swoich rozwiązań kredytowych tutaj! Firma pożyczki Elina Johnson jesteśmy ograniczeni w rozdawać pożyczek dla firm i osób Szukasz kredytu? Potrzebujesz kredytu biznesowe, pożyczki osobiste, kredyt mieszkaniowy, Albo ty odmówił kredytu przez bank lub instytucję finansową dla jednego lub więcej powodów? Masz odpowiednie miejsce dla swoich rozwiązań kredytowych tutaj! Firma pożyczki Elina Johnson jesteśmy ograniczeni w rozdawać pożyczek dla firm i osób prywatnych na niskim i niedrogie oprocentowaniem 2%. Proszę skontaktować się z nami poprzez e-mail dzisiaj poprzez elinajohnson22@gmail.com

Dajemy pożyczki w przedziale od minimalnej kwoty 5,000 do 500.000.000,00 w następującej walucie: Wielka State dolarów, Europie i Wielkiej funtów brytyjskich (GBP).

DANE WNIOSKODAWCY:

  1) Imię i nazwisko:
  2) Państwo:
  3) Adres: a
  4) Stan:
  5) Płeć:
  6) Stan cywilny:
  7) Miejsce pracy:
  8) Numer telefonu:
  9) Pozycja Obecnie w miejscu pracy:
  10) Miesięczny dochód:
  11) Kwota kredytu potrzebne:
  12) Kredyt Czas trwania:
  13) Cel pożyczki:
  14) Religia:
  15) Czy zastosowane wcześniej;
  16) data urodzenia;
  dzięki,
Pani Johnson Elina
~Paterson
Do Andjez - Jak na samochód to nie bierz kredytu tylko wypożycz. Brałem z leasetake.pl i jest spoko.
~Andjez
Witam wszystkich znasz szukając jakiejkolwiek pilnej pożyczki zapłacić dług kupić samochód, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zbudować dom? czym martwić, ponieważ nie więcej Wczoraj otrzymała kwoty pożyczki 300,000zloty od Stella Rene firma informatyczna firma, która pomaga potrzebującym bez stresu i bez zwłoki bo dzisiaj Witam wszystkich znasz szukając jakiejkolwiek pilnej pożyczki zapłacić dług kupić samochód, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zbudować dom? czym martwić, ponieważ nie więcej Wczoraj otrzymała kwoty pożyczki 300,000zloty od Stella Rene firma informatyczna firma, która pomaga potrzebującym bez stresu i bez zwłoki bo dzisiaj natknąłem się na blogu, aby odwoływać się do firmy tutaj, w Polsce, bo to bardzo pomogło firmie ja i moja firma już od problemu i dziękuję Panu za to, a tu na dole jest adres poczty elektronicznej {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} dziś błogosławię Boga Stworzyciela nieba i ziemi za wielkie rzeczy uczynił dzięki pomocy ten bardzo firmą.

Andjez
~Sean_Kent
Szukasz bardzo prawdziwego kredytu? W przystępnej stopy procentowej? Przetworzone w ciągu 2 do 5 dni roboczych. Czy zostały odrzucone stale przez swoich banków i innych instytucji finansowych? Oto legit ofertę, ponieważ kwestia kredytu i bezpieczeństwa jest czymś, że klienci są coraz bardziej zaniepokojeni, Gratuluję wam Oprocentowanie Szukasz bardzo prawdziwego kredytu? W przystępnej stopy procentowej? Przetworzone w ciągu 2 do 5 dni roboczych. Czy zostały odrzucone stale przez swoich banków i innych instytucji finansowych? Oto legit ofertę, ponieważ kwestia kredytu i bezpieczeństwa jest czymś, że klienci są coraz bardziej zaniepokojeni, Gratuluję wam Oprocentowanie naszej oferty jest 3%, jeżeli zainteresowany w uzyskaniu pomocy finansowej, skontaktuj się z nami pod adresem: seankentco-operative@hotmail.com.

Wnioskodawca dane osobowe.

Twoje imię:
Kwota potrzebna:
Twój kraj:
Kredyt Czas trwania:
Twój adres:
Numer telefonu:
Miesięczny przychód:
Seks:
Twój numer faksu:
Twój wiek:

Osoba kontaktowa: Sean Kent.
Tel: +14404904414
E-mail: seankentco-operative@hotmail.com
~Elżbieta
Jestem klientem banku Bgż od lat.Co roku biorę regularnie kredyt w tym banku,jakie było moje zdziwienie gdy dziś nie wiedzieć dlaczego odmówiono mi udzielenia kredytu na niewielką kwotę bo 2tys złotych,nic w kwestii zatrudnienia nie zmieniło sie bo umowa o pracę jeszcze 2 lata,regularnie co miesiąc spłacałam raty, które bank pobierał Jestem klientem banku Bgż od lat.Co roku biorę regularnie kredyt w tym banku,jakie było moje zdziwienie gdy dziś nie wiedzieć dlaczego odmówiono mi udzielenia kredytu na niewielką kwotę bo 2tys złotych,nic w kwestii zatrudnienia nie zmieniło sie bo umowa o pracę jeszcze 2 lata,regularnie co miesiąc spłacałam raty, które bank pobierał z mojego konta,jestem bardzo rozczarowana bo skończyłam spłacać akurat stary kredyt aby wziąć nowy, a tu taka niespodzianka,chyba pora pożegnać sie z tym bankiem.
~tonia
czasem trzeba wziąć kredyt bez gadania, tak też zrobiłam ;) wzięłam gotówkowy w getinie i dobrze zrobiłam bo potem byłoby jeszcze gorzej. warunki mam dobrane pode mnie, na tyle że mogę sobie spłacać na spokojnie a tamte zobowiązania zostały spłacone.
~kamila
Kredyt gotówkowy jest ok, jak można go spłacić szybko. Z mojego doświadczenia wynika, że opłaca się on na max 2 lata. Zawsze korzystam z ofert kredytów przed świętami, bo banki wtedy fajnie obniżają oprocentowanie lub dają ulgi w terminie spłaty pierwszej raty. Teraz znalazłam taką ofertę, w której im większa kwota kredytu, tym mniejsze Kredyt gotówkowy jest ok, jak można go spłacić szybko. Z mojego doświadczenia wynika, że opłaca się on na max 2 lata. Zawsze korzystam z ofert kredytów przed świętami, bo banki wtedy fajnie obniżają oprocentowanie lub dają ulgi w terminie spłaty pierwszej raty. Teraz znalazłam taką ofertę, w której im większa kwota kredytu, tym mniejsze oprocentowanie. Dodatkowo można kupić mega tanio sprzęt elektroniczny (AGD, RTV, tablety)
~ela
kredyt gotówkowy to nie zawsze dobre rozwiązanie. sama niedawno wzięłam pożyczkę ale była ona potrzebna na szybko, więc zdecydowałam się na ekspres kasę i pożyczkę online. w 10 minut wysłali pieniądze. formalności mało, sprawdzają w KRD więc się nie było co zastanawiać.
~Kredytgotowkowy48
Kredyty gotówkowe to zazwyczaj ograniczone kwoty kredytu, od kilku do kilkunastu tysięcy. A średni czas spłaty to ok 24 miesięcy. Jednak koszty zobowiązania, które musi być systematycznie spłacane przez kilkanaście miesięcy. Mogą okazać się na tyle kosztowne że może się okazać że nasze kalkulację a często ich brak. Doprowadziły Kredyty gotówkowe to zazwyczaj ograniczone kwoty kredytu, od kilku do kilkunastu tysięcy. A średni czas spłaty to ok 24 miesięcy. Jednak koszty zobowiązania, które musi być systematycznie spłacane przez kilkanaście miesięcy. Mogą okazać się na tyle kosztowne że może się okazać że nasze kalkulację a często ich brak. Doprowadziły nas do problemów finansowych. Dzieje się tak częstą np. kiedy korzystamy z tzw oferty promocyjnej, oferowanej dla stałych klientów banku. Mniej wyedukowani finansowo kredytobiorcy, słysząc o specjalnej czy promocyjnej ofercie kredytu dla klientów banku. I preferencyjnych warunkach oprocentowania kredytu, nie zastanawiają się długą nad wyborem ,,tak korzystnej oferty kredytu,,. Jednak często nawet z promocyjnymi warunkami, owa oferta jest zdecydowanie droższa od innych produktów, które oferują inne banki nawet dla nowych klientów. Warto o tym pamiętać i nie przyjmować bezkrytycznie wszystkich zapewnień i promocji. Zanim nie poznamy i porównamy wszystkich kredytów. Pozdrawiam Kredytgotowkowy48.pl

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki