REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2021-05-25 05:24
publikacja
2021-05-25 05:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
210525_Raport_za_IQ2021_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 371 24 009 6 643 5 461
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 961 2 497 2 397 568
III. Zysk (strata) brutto 10 733 2 499 2 347 568
IV. Zysk (strata) netto 8 682 2 095 1 899 477
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 8 682 2 095 1 899 477
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 295 5 193 3 126 1 181
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 130 -3 340 -466 -760
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 839 -2 081 -2 371 -473
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 326 -228 290 -52
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020
X. Aktywa, razem 232 318 231 315 49 850 50 125
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 078 125 166 25 766 27 123
XII. Zobowiązania długoterminowe 91 004 93 347 19 528 20 228
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 074 31 819 6 239 6 895
XIV. Kapitał własny 112 240 106 149 24 084 23 002
XV. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 373 376
XVI. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,50 0,12 0,11 0,03
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,12 0,11 0,03
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,46 5,75 1,39 1,26
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,35 0,20 0,29 0,04
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 954 23 443 6 333 5 333
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 584 2 602 2 315 592
XXV. Zysk (strata) brutto 10 400 2 648 2 275 602
XXVI. Zysk (strata) netto 8 345 2 240 1 825 509
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 147 4 987 3 094 1 134
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 073 -3 273 -453 -745
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 748 -1 942 -2 351 -442
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 326 -228 290 -52
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020
XXXI. Aktywa, razem 227 312 226 548 48 776 49 092
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 090 121 066 24 910 26 234
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 89 782 92 002 19 265 19 936
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 307 29 064 5 645 6 298
XXXV. Kapitał własny 111 223 105 482 23 866 22 857
XXXVI. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 373 376
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,48 0,13 0,11 0,03
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,48 0,13 0,11 0,03
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,40 5,73 1,37 1,26
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,35 0,20 0,29 0,04
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
210525 Raport za IQ2021_do publikacji.pdf210525 Raport za IQ2021_do publikacji.pdf 210525 Raport za IQ2021_do publikacji

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2021-05-25 Paweł Narcyz Kołakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki