3,7100 zł
-0,27% -0,0100 zł
Komputronik SA (KOM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_KT_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 560 148 1 593 711 363 129 376 773
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 222 14 691 4 008 3 473
III. Zysk (strata) brutto 12 395 10 703 2 885 2 530
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 660 9 295 2 016 2 197
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 681 33 335 7 141 7 881
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 365) (10 249) -4 740 -2 423
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 371) 291 -552 69
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 945 23 377 1 849 5 527
IX. Aktywa razem 570 763 640 350 132 736 153 528
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 401 655 445 997 93 408 106 931
XI. Zobowiazania długoterminowe 5 173 47 700 1 203 11 436
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 396 482 398 297 92 205 95 494
XIII. Kapitał własny 169 108 194 353 39 327 46 597
XIV. Kapitał zakładowy 979 979 228 235
XV. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,88 0,95 0,21 0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,88 0,95 0,21 0,22
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 17,27 19,84 4,02 4,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 17,27 19,84 4,02 4,76
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
dane jednostkowe
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 401 019 1 474 010 326 091 348 474
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 747 11 916 2 501 2 817
XXIII. Zysk (strata) brutto 9 214 9 496 2 145 2 245
XXIV. Zysk (strata) netto 7 816 9 253 1 819 2 188
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 304 25 034 4 260 5 918
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 430) (10 085) (2 195) (2 384)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 516) 833 (353) 197
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 358 15 782 1 713 3 731
XXIX. Aktywa razem 555 613 603 767 129 212 144 757
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 372 035 409 623 86 520 98 210
XXXI. Zobowiazania długoterminowe 6 924 45 903 1 610 11 006
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 365 111 363 720 84 910 87 204
XXXIII. Kapitał własny 183 578 194 144 42 693 46 547
XXXIV. Kapitał zakładowy 979 979 228 235
XXXV. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,80 0,94 0,19 0,22
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,80 0,94 0,19 0,22
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 18,74 19,82 4,36 4,75
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 18,74 19,82 4,36 4,75
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF KT 31.12.2018.pdfSSF KT 31.12.2018.pdf kwartalne rozszeżone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Komputronik na 31.12.2018r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-08 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2019-02-08 Krzysztof Nowak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.