3,7500 zł
1,08% 0,0400 zł
Komputronik SA (KOM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_Komputronik_S.A._H1_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Komputronik_H1_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KT_30092018_Raport_przeglad_SSF_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_Komputronik_S.A._H1_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KT_30092018_Raport_przeglad_JSF_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 968 594 954 558 225 727 426 066
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 565 8 249 1 763 3 682
III. Zysk (strata) brutto 4 546 5 689 1 059 2 539
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 893 4 595 674 2 051
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 223 (1 314) 2 382 -587
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 569) (7 681) -1 065 -3 428
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 919 6 384 680 2 849
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 573 -2 611 1 998 -1 165
IX. Aktywa razem 560 017 603 432 131 109 140 037
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 396 488 413 696 92 824 96 005
XI. Zobowiazania długoterminowe 3 441 46 663 806 10 829
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 393 047 367 033 92 018 85 176
XIII. Kapitał własny 163 529 189 736 38 285 44 031
XIV. Kapitał zakładowy 979 979 229 227
XV. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,30 0,47 0,07 0,21
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,30 0,47 0,07 0,21
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 16,70 19,37 3,91 4,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 16,70 19,37 3,91 4,50
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
dane jednostkowe
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 877 941 890 495 204 601 397 471
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 035 7 144 940 3 189
XXIII. Zysk (strata) brutto 3 493 5 902 814 2 634
XXIV. Zysk (strata) netto 3 101 5 456 723 2 435
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 112 (1 657) 958 (740)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 485 (6 527) 346 (2 913)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 199 6 163 746 2 751
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 796 -2 021 2 050 (902)
XXIX. Aktywa razem 552 664 581 079 129 387 134 849
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 368 201 390 732 86 201 90 676
XXXI. Zobowiazania długoterminowe - 46 619 - 10 819
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 368 201 344 113 86 201 79 857
XXXIII. Kapitał własny 179 071 190 347 41 923 44 173
XXXIV. Kapitał zakładowy 979 979 229 227
XXXV. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,32 0,56 0,07 0,25
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,32 0,56 0,07 0,25
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 18,28 19,44 4,28 4,51
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 18,28 19,44 4,28 4,51
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Komputronik S.A. H1 2018.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Komputronik S.A. H1 2018.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Komputronik
Sprawozdanie z działalności GK Komputronik H1 2018.pdfSprawozdanie z działalności GK Komputronik H1 2018.pdf sprawozdanie z działalności Grupy Komputronik
KT_30092018_Raport_przegląd_SSF_podpisane.pdfKT_30092018_Raport_przegląd_SSF_podpisane.pdf raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Komputronik
Sprawozdanie Finansowe Komputronik S.A. H1 2018.pdfSprawozdanie Finansowe Komputronik S.A. H1 2018.pdf jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik SA
KT_30092018_Raport_przegląd_JSF_podpisane.pdfKT_30092018_Raport_przegląd_JSF_podpisane.pdf raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego Komputronik SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-17 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2018-12-17 Krzysztof Nowak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
2018-12-17 Joanna Roeske Głowny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.