KETY: wyniki finansowe

2019-08-07 17:14
publikacja
2019-08-07 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_Z_PRZEGLADU_SRODROCZNEGO_SKROCONEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_Z_PRZEGLADU_SRODROCZNEGO_SKROCONEGO_SKONSOLIDOWANEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze/2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
II. Przychody netto ze sprzedaży 1 610 695 1 423 601 375 480 335 795
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 177 964 169 019 41 486 39 868
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 166 102 158 820 38 721 37 462
V. Zysk (strata) netto 133 754 124 992 31 180 29 483
VI. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 133 496 124 976 31 120 29 479
VII. Całkowity dochód (strata) netto 137 172 126 956 31 977 29 946
VIII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 136 914 126 940 31 917 29 942
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 260 640 120 145 60 759 28 339
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (144 442) (98 254) (33 672) (23 176)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 307) 28 310 (3 568) 6 678
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 100 891 50 201 23 519 11 841
XIII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,97 13,11 3,26 3,09
XIV. Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,94 13,08 3,25 3,09
XV. POZYCJE BILANSU 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa razem 2 986 824 2 779 848 702 452 646 476
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 679 116 1 382 806 394 900 321 583
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 383 459 314 663 90 183 73 177
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 295 657 1 068 143 304 717 248 405
XX. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 306 659 1 396 251 307 305 324 710
XXI. Kapitał akcyjny 67 763 67 763 15 937 15 759
XXII. Liczba akcji 9 552 447 9 545 447 9 552 447 9 545 447
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 136,79 146,27 32,17 34,02
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 136,62 145,95 32,13 33,94
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
XXV. POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży 597 512 559 686 139 290 132 017
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 195 954 186 598 45 680 44 014
XXVIII. Zysk (strata) brutto 191 959 181 591 44 749 42 833
XXIX. Zysk (strata) netto 189 269 175 617 44 122 41 424
XXX. Całkowity dochód (strata) netto 190 751 174 962 44 467 41 269
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 626 (6 048) 9 004 (1 427)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 012) (58 423) (9 327) (13 781)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 656 77 699 619 18 327
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 1 270 13 228 296 3 120
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,83 18,43 4,62 4,35
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,77 18,38 4,61 4,34
XXXVII. POZYCJE BILANSU 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXVIII. Aktywa razem 1 444 545 1 223 056 339 733 284 432
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 790 310 533 466 185 868 124 062
XL. Zobowiązania długoterminowe 166 565 158 326 39 173 36 820
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 623 745 375 140 146 694 87 242
XLII. Kapitał własny 654 235 689 590 153 865 160 370
XLIII. Kapitał zakładowy 67 763 67 763 15 937 15 759
XLIV. Liczba akcji 9 552 447 9 545 447 9 552 447 9 545 447
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 68,49 72,24 16,11 16,80
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 68,40 72,08 16,09 16,76
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny 2019.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny 2019.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny 2019
RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdfRAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego
RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdfRAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-07 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2019-08-07 Piotr Wysocki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki