329,0000 zł
2,65% 8,5000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_FS_SKONS_III_kw_2018_v.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Q3_Komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 235 201 1 982 320 525 497 465 705
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 278 251 249 923 65 417 58 714
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 262 505 243 927 61 715 57 306
IV. Zysk (strata) netto 208 142 196 635 48 934 46 195
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 208 147 196 757 48 935 46 224
VI. Całkowity dochód (strata) netto 202 747 196 173 47 666 46 087
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 202 752 196 295 47 667 46 115
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 208 868 193 612 49 105 45 485
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -160 752 -108 821 -37 793 -25 565
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 410 -62 791 -4 798 -14 751
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 27 706 22 000 6 514 5 168
XII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,83 20,74 5,13 4,87
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,78 20,69 5,12 4,86
POZYCJE BILANSU
XIV. Aktywa razem 2 754 965 2 499 376 644 979 599 241
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 412 866 1 135 998 330 774 272 363
XVI. Zobowiązania długoterminowe 324 918 270 103 76 068 64 759
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 087 948 865 895 254 705 207 604
XVIII. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 342 099 1 363 378 314 206 326 879
XIX. Kapitał akcyjny 67 763 67 704 15 864 16 232
XX. Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 140,60 143,19 32,92 34,33
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 140,31 142,63 32,85 34,20
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 0,00 5,74
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 874 251 788 208 205 537 185 173
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 206 534 254 197 48 556 59 718
XXVI. Zysk (strata) brutto 200 555 253 251 47 151 59 496
XXVII. Zysk (strata) netto 190 748 244 714 44 845 57 490
XXVIII. Całkowity dochód (strata) netto 186 940 245 390 43 950 57 649
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 171 469 93 549 40 312 21 977
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94 347 -41 226 -22 181 -9 685
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54 032 -22 454 -12 703 -5 275
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 23 090 29 869 5 428 7 017
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,00 25,79 4,70 6,06
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,96 25,73 4,69 6,04
POZYCJE BILANSU
XXXV. Aktywa razem 1 246 783 1 081 130 291 891 259 208
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 555 379 352 641 130 023 84 548
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 149 184 59 957 34 926 14 375
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 406 195 292 684 95 096 70 173
XXXIX. Kapitał własny 691 404 728 489 161 868 174 660
XL. Kapitał zakładowy 67 763 67 704 15 864 16 232
XLI. Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,43 76,51 16,96 18,34
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,29 76,21 16,92 18,27
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 0,00 5,74


Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2018 i 2017 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2018r. – 4,2714 PLN/EUR oraz na
dzień 31.12.2017r. – 4,1709 PLN/EUR;


- pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni
miesiąca: 3 kwartały 2018 - 4,2535 PLN/EUR; 3 kwartały 2017 – 4,2566
PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK FS SKONS_III_kw_2018 v.pdfGK FS SKONS_III_kw_2018 v.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartały
2018_Q3_Komentarz_Zarządu.pdf2018_Q3_Komentarz_Zarządu.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 kwartały

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-24 Dariusz Mańko Prezes Zarzadu
2018-10-24 Adam Piela Członek Zarządu


Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Andrzej Stempak
Prezes Zarządu Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.


Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.