REKLAMA
Tour de spółki

Jak opodatkowany jest moneyback

2011-09-29 06:00
publikacja
2011-09-29 06:00

W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje oferta banków polegająca na nagradzaniu klientów za dokonywanie płatności z wykorzystaniem kart płatniczych. Wynagrodzenie to przybiera najczęściej formę zwrotu określonej procentowo wartości zakupów dokonanych kartą.

Mechanizm taki znany jest pod nazwą moneyback. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na nadesłane przez Czytelnika portalu pytanie o sposób opodatkowania świadczeń typu moneyback podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie ma wątpliwości co do tego, iż omawiane świadczenie stanowi dla posiadacza karty realne przysporzenie majątkowe, a w konsekwencji przychód podatkowy. Przychód ten zaliczyć należy do tzw. przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz. U. 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej w skrócie: updof).

W zależności od konstrukcji prawnej usługi obejmującej moneyback, przedmiotem kontrowersji może być natomiast możliwość objęcia wspomnianego przychodu przedmiotowym zwolnieniem z opodatkowania. W praktyce w grę wchodzi jedynie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof obejmujące wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową. Zwrot części środków wydatkowanych za zakupy może być zatem tym zwolnieniem objęty, o ile stanowi nagrodę w organizowanej przez bank sprzedaży premiowej usług płatniczych.

Pojęcie sprzedaży premiowej


Przyczyną sygnalizowanych wątpliwości jest trudność w sprecyzowaniu pojęcia sprzedaży premiowej. Pojęcie to nie ma definicji legalnej, jednakże w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży oraz o słownikową definicję premii przyjmuje się z reguły (w oparciu o dawne pisma Ministerstwa Finansów), iż istotą sprzedaży premiowej jest wydanie nagrody na podstawie przyrzeczenia publicznego każdemu, kto dokona określonego zakupu. Przy takim ujęciu sprzedaż premiowa mogłaby dotyczyć wyłącznie rzeczy (przedmiotów sprzedaży w podstawowym, kodeksowym, modelu). Jednakże w nowszych interpretacjach akceptuje się szersze rozumienie analizowanego pojęcia, dopuszczając możliwość premiowej „sprzedaży” usług (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2010 r., IPPB1/415-677/10-3/JB). Można zatem ostatecznie przyjąć (choć z pewną ostrożnością), że sprzedaż premiowa polega na tym, że – przy spełnieniu warunków określonych w odpowiednim regulaminie – nabycie towaru lub usługi w danym okresie łączy się z otrzymaniem nagrody.

Dodatkowym utrudnieniem w stosowaniu zwolnienia są też niejednolite warunki, na których banki świadczą usługę moneyback. Bank, którego kartą płatniczą posługuje się Czytelnik w stosownym regulaminie wprost wskazuje, że klient przystępuje do sprzedaży premiowej, w której każdy zwrot 1% wartości zakupów jest pojedynczą nagrodą. Suma wartości tych nagród wypłacana jest w miesięcznych okresach.

Warunki do zwolnienia z podatku


Tak sformułowany regulamin w sposób wyraźny nawiązuje do wspomnianego wcześniej zwolnienia i wydaje się, że dopuszczalne jest jego zastosowanie, o ile zostaną spełnione warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, tj.
-    wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł,
-    nagroda nie ma związku z działalnością gospodarczą podatnika.

W omawianym przypadku regulamin jasno stanowi, iż pojedynczą nagrodą jest każdy zwrot. Wobec tego, aby przekroczyć ustawowy pułap wyłączający zwolnienie, czytelnik musiałby dokonać jednorazowych zakupów na kwotę powyżej 76000 zł. Z kolei drugi z wspomnianych warunków również powinien być spełniony, ponieważ w przypadku Czytelnika karta płatnicza przyporządkowana jest do konta, które nie może być wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej. Gdyby było inaczej, tj. gdyby wystąpił związek nagrody z działalnością gospodarczą podatnika, nagroda, bez względu na jej wysokość, stanowiłaby przychód z działalności gospodarczej (nieobjęty zwolnieniem).

Biorąc pod uwagę zapisy regulaminu banku, z którym umowę zawarł Czytelnik, istnieją podstawy do stwierdzenia, iż mamy do czynienia ze sprzedażą premiową, a w związku z tym znajduje zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.  

Każda pojedyncza nagroda (w naszym przypadku zwrot gotówki z racji zapłaty za zakupy kartą), której wartość przekroczy 760 zł jest w całości opodatkowana zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem. W takim wypadku bank – jako płatnik – powinien obliczyć podatek, potrącić go od kwoty wypłacanej nagrody i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego. W takim wypadku na kliencie banku nie ciążą żadne formalności. Pobrany przez bank podatek jest rozliczony definitywnie, nie ma potrzeby wykazywania go np. w zeznaniu rocznym.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że postanowienia regulaminów i umów dotyczących korzystania z kart płatniczych w ofertach innych banków mogą być odmienne. Mogą odnosić się do sprzedaży premiowej wprost lub pośrednio, jak również nie odnosić się do niej wcale. Różne świadczenia mogą być wskazywane jako nagroda, różnie też owa nagroda może być nazywana. Nie jest wykluczona sytuacja, w której z pozoru te same oferty dwóch banków ze względu na odmienne postanowienia regulaminów wywołają zupełnie inne skutki na gruncie prawa podatkowego. W każdym wypadku warto zatem przeanalizować postanowienia regulaminu, a w razie wątpliwości zwrócić się w pierwszej kolejności o wyjaśnienia do banku.

Promocja, która nie jest sprzedażą premiową


Zupełnie inaczej rzecz przedstawia się w przypadku tych promocji, które nie spełniają warunków sprzedaży premiowej lub w razie zakwestionowania przez organy podatkowe charakteru danej promocji jako sprzedaży premiowej (w świetle interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 r. sygn. IPPB4/415-339/09-2/PJ  takiej ewentualności również nie można wykluczyć; na marginesie: z tej interpretacji jednakże nie wynika jaki dokładnie stan faktyczny zaistniał, a w szczególności jak sformułowano postanowienia umowy dotyczącej świadczenia moneyback).
Zasadniczo zwrot środków pieniężnych w ramach moneyback nie będzie wówczas objęty zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof. Przychód uzyskany przez posiadacza karty nie będzie również opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem. W takiej sytuacji kwota przychodu ulega bowiem połączeniu z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej. Przychód wykazuje się w składanym za ten rok zeznaniu podatkowym, a wynikający z tego zeznania podatek do zapłaty należy uiścić przed upływem terminu na złożenie zeznania (do końca kwietnia roku następnego).

Co do zasady podatnik nie powinien mieć problemu z określeniem kwoty przychodu. Bank, który w takiej sytuacji nie jest płatnikiem (tak jak przy sprzedaży premiowej), jest bowiem zobowiązany do wystawienia informacji o wysokości przychodów na formularzu PIT-8C. Taka informacja jest przesyłana do podatnika i do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Nawet jednak jeśli bank tego obowiązku nie dopełni podatnik powinien wykazać przychód i uiścić podatek.

Podsumowując, w każdym przypadku warto sprawdzić zapisy bankowych regulaminów i zweryfikować przede wszystkim, czy promocja, z której korzystamy ma charakter sprzedaży premiowej. Osoby, które z wykorzystaniem karty robią duże zakupy i otrzymują w ramach moneyback spore kwoty mogą również rozważyć wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego, celem potwierdzenia, że uzyskany przychód jest objęty zwolnieniem podatkowym.

Krzysztof Groborz, Dominik Goślicki
Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna


Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
michalpiekarz
Dziękuję za ten wpis, jest on bardzo pomocny. Czy mógłbym prosić o uszczegułowienie tego problemu dla mojego przypadku? Rozliczam się w postaci ryczałtu ewidencjonowanego sprzedając usługi na 8,5%. Jakiej wysokości podatek powinienem odprowadzić od 100 zł za założenie konta (mbank)?

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki