REKLAMA

Jak odzyskać nadpłatę niewykazaną w PIT za 2015 r.?

2016-06-09 08:15
publikacja
2016-06-09 08:15

Podatnik, który podatek dochodowy za ubiegły rok rozliczył na swoją niekorzyść, może odzyskać należne pieniądze, składając korektę zeznania podatkowego wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Urząd skarbowy ma prawo zweryfikować poprawność nowych wyliczeń, ale nie musi wydawać w tej sprawie decyzji. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia podatku.

Jak odzyskać nadpłatę niewykazaną w PIT za 2015 r.? / fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Korekta i wniosek

Podatnicy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadzie samoobliczenia. Często już po złożeniu zeznania podatkowego okazuje się, że mogli zapłacić mniejszy podatek lub uzyskać wyższą nadpłatę, gdyby skorzystali z ulg podatkowych, zastosowali przysługujące im wyższe koszty uzyskania przychodów czy nie popełnili błędów rachunkowych.

Zwrot pieniędzy można w takich przypadkach uzyskać w trybie stwierdzenia nadpłaty. Trzeba złożyć skorygowane zeznanie podatkowe i wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Stanowi tak art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej.

Druk wniosku o stwierdzenie nadpłaty jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

Zeznanie korygujące to nowa wersja rozliczenia podatku dochodowego, wypełniona zgodnie ze stanem rzeczywistym, zawierająca prawidłowe dane i wartości. Składa się je wraz z wymaganymi załącznikami. Trzeba je dołączyć niezależnie od tego, czy zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do pierwotnej wersji, czy nie. Załączniki stanowią bowiem integralną część rozliczenia i tylko z nimi zeznanie podatkowe jest kompletne. We wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy natomiast podać kwotę nadpłaty w podatku dochodowym oraz okoliczności jej powstania. Wskazane jest dołączenie dokumentów potwierdzających istnienie nadpłaty.

Procedury stwierdzenia nadpłaty nie można wykorzystać, aby po upływie terminu złożenia zeznania rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Z wnioskiem o opodatkowanie dochodów na preferencyjnych zasadach nie wolno wystąpić po terminie złożenia rozliczenia za dany rok podatkowy.

Procedura zwrotu

Urząd skarbowy weryfikuje wniosek i skorygowane rozliczenie w pierwszej kolejności w ramach czynności sprawdzających. Celem tych działań jest zbadanie formalnej poprawności zeznania podatkowego i ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Jeżeli prawidłowość zmienionego rozliczenia nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. Stanowi o tym art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej. Nadpłata powinna być zwrócona podatnikowi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem podatkowym, ale nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnego rozliczenia. Jeżeli okaże się, że nadpłatę zwrócono w trybie bezdecyzyjnym nienależnie lub w zawyżonej wysokości, podatnik nie poniesie z tego powodu odpowiedzialności karnej skarbowej. W zakresie nadpłaty będącej przedmiotem wniosku nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Wątpliwości co do prawidłowości skorygowanego zeznania podatkowego są rozpatrywane w postępowaniu podatkowym kończącym się decyzją. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie jest pełnym postępowaniem wymiarowym - prowadzi się je w granicach wyznaczonych przez żądanie podatnika i korektę rozliczenia. Urząd skarbowy w decyzji stwierdzającej nadpłatę określa wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości tylko w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. W zakresie, w jakim wniosek jest niezasadny, następuje odmowa stwierdzenia nadpłaty. Wynika to z art. 75 § 4a Ordynacji podatkowej. Nadpłata wynikająca z decyzji stwierdzającej nadpłatę podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji.

Przed przedawnieniem

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje w zasadzie po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. upłynie więc 31 grudnia 2021 r. (chyba że wystąpią okoliczności wydłużające termin przedawnienia wskazane w art. 70 § 2-8 lub art. 70a Ordynacji podatkowej). Decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek złożony przed końcem terminu przedawnienia może być wydana po jego upływie.

Wyjątkowo traktowane są nadpłaty, których istnienie wynika z porozumienia zawartego w trybie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. Wniosek o stwierdzenie takiej nadpłaty wolno złożyć po upływie terminu przedawnienia podatku.

Przykład wniosku o stwierdzenie nadpłaty
Anna Kos 
ul. Spokojna 18/2
66-300 Międzyrzecz
PESEL: 48121274185
Międzyrzecz, 8.06.2016 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.

Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości 150 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.

Uzasadnienie

PIT-37 za 2015 r., złożonym 1 marca 2016 r., wykazałam nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 120 zł. Wynikała ona z odliczenia w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup leków. Urząd skarbowy zwrócił mi nadpłatę, przelewem na rachunek bankowy, 20 maja 2016 r.

Dowiedziałam się jednak, że w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej mogłam odliczyć również opłaty za turnus rehabilitacyjny i zabiegi rehabilitacyjne, zlecone przez lekarza w związku z moją niepełnosprawnością (zgodnie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). W PIT-37 za 2015 r., złożonym 1 marca 2016 r., wykazałam więc nadpłatę w wysokości niższej od należnej. Sporządziłam w związku z tym korektę zeznania podatkowego oraz załącznika PIT/O, w wyniku czego nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. wynosi 270 zł, a nie 120 zł.

W związku z powyższym wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości 150 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.

Anna Kos

Załączniki:

1) korekta PIT-37 za 2015 r. (wraz z załącznikiem PIT/O),
2) kopie faktur potwierdzających opłacenie turnusu rehabilitacyjnego i zabiegów rehabilitacyjnych w 2015 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 2016-06-09

VAT w wyjaśnieniach Izb Skarbowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki