REKLAMA

Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby dostać kredyt hipoteczny?

2018-05-22 06:00
publikacja
2018-05-22 06:00

Kredyt na własne „M” to dla wszystkich klientów szereg formalności i warunków koniecznych do spełnienia. Banki najchętniej udzielają zobowiązań hipotecznych osobom zatrudnionym na umowę o pracę, inna sytuacja jest w przypadku klientów prowadzących własną działalność gospodarczą. Tu bank wymaga nawet dwuletniego stażu, zanim pożyczy pieniądze.

Nabycie nieruchomości w oparciu o wieloletni kredyt hipoteczny wiąże się z koniecznością udowodnienia bankom stabilizacji finansowej i zdolności do udźwignięcia zobowiązania. Klient, który jest zatrudniony na umowę o pracę oraz taki, który prowadzi własną działalność gospodarczą, muszą przejść podobną ścieżkę – złożyć wniosek kredytowy, przedstawić źródło osiąganych dochodów oraz dokumenty dotyczące kupowanego mieszkania. Jest jednak między nimi istotna różnica. O ile klient zatrudniony na umowę o pracę jest traktowany jako najbardziej pożądany przez instytucje finansowe, tak właściciel firmy musi liczyć się nie tylko z koniecznością udowodnienia swojej wiarygodności jako kredytobiorcy, ale również jako przedsiębiorcy.

fot. / / YAY Foto

W tym celu banki szczególną uwagę przywiązują do długości funkcjonowania firmy na rynku. Im dłuższym stażem przedsiębiorca może się poszczycić, tym lepiej dla niego. Żaden bank nie udzieli bowiem kredytu hipotecznego osobie, która dopiero co założyła działalność. Minimalny okres wymagany przez instytucje finansowe przeważnie wynosi 12 miesięcy.

Własna firma utrudni drogę do mieszkania na kredyt

Przedsiębiorca, który planuje zaciągniecie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości mieszkalnej, musi liczyć się z tym, że nie otrzyma pozytywnej decyzji, jeśli prowadzona przez niego firma nie działa na rynku minimum 12 miesięcy, a niekiedy nawet 2 lata (przy czym dotyczy to nieprzerwanego stażu). Niektóre banki stosują odstępstwa od przyjętych przez siebie reguł. Jednak przeważnie mogą na nie liczyć osoby wykonujące wolne zawody lub których zakres prowadzonej działalności jest kontynuacją wcześniej wykonywanej umowy o pracę, zlecenie czy dzieło.

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wymagany do uzyskania kredytu hipotecznego - jak zmieniało się podejście banków?

Bank

 Minimalny okres działalności

Odstępstwa

2013 r.

2018 r.

Alior Bank

 -

12 mies.

nie dotyczy

Bank Millennium

 -

12 mies.

od 6 do 12 mies. - jeśli zakres działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę, zlecenie czy dzieło

Bank Pekao

12 mies.

12 mies.

indywidualna decyzja banku, np. w sytuacji przejścia z etatu na działalność, która jest kontynuacją pracy z tym samym pracodawcą

Bank Pocztowy

24 mies.

24 mies.

poniżej 24 mies. – jeśli jest kontynuacją wcześniejszego zatrudnienia w danej branży (wówczas do wymaganego okresu 24 miesięcy zalicza się okres wcześniejszego zatrudnienia), preferencyjnie traktowane są grupy wolnych zawodów, dla których minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 mies.

Bank Zachodni WBK

12 mies.

- 12 mies.
- 24 mies. - dla kredytów powyżej 300 tys. zł

indywidualna decyzja banku

BGŻ BNP Paribas

12 mies.

12 mies.

6 mies. - jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji (kolejna działalność gospodarcza o podobnym profilu),
3 mies. - jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę / kontrakt z dotychczasowym pracodawcą

BOŚ

12 mies.

12 mies.

nie dotyczy

BPS

12 mies.

24 mies.

indywidualna decyzja banku

Citi Handlowy

24 mies.

24 mies.

nie dotyczy

Credit Agricole

5 lat

24 mies.

18 mies. - w przypadku wolnych zawodów

Deutsche Bank

2,5 roku

24 mies.

indywidualna decyzja banku; czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem odstępstwa jest prowadzenie działalności przez tzw. profesjonalistów, np. lekarz, prawnik

Euro Bank

24 mies.

24 mies.

indywidualna decyzja banku w przypadku wolnych zawodów, np. lekarz, prawnik, aptekarz, architekt, komornik, specjalista IT

ING Bank Śląski

12 mies.

12 mies.

nie dotyczy

mBank

24 mies.

12 mies.

nie dotyczy

PKO BP

12 mies.

12 mies.

indywidualna decyzja banku

Plus Bank

 -

24 mies.

nie dotyczy

Raiffeisen Polbank

 -

18 mies.

6 mies. - dla przedstawicieli wolnych zawodów, np. lekarze, adwokaci, architekci, jeśli prowadzenie działalności jest kontynuacją dotychczas wykonywanej pracy

SGB-Bank

 -

12 mies.

nie dotyczy

Źródło: Bankier.pl, stan na 15.05.2018 r.

Najkrótszego stażu prowadzenia działalności – 12 miesięcy – wymagają Alior Bank, Bank Pekao, Bank Millennium, BGŻ BNP Paribas, BOŚ, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bp, SGB-Bank i BZ WBK. Przy czym ten ostatni warunek 12 miesięcy stosuje dla kredytów poniżej 300 tys. zł. Jeśli zobowiązanie jest zaciągane na wyższą kwotę, klient musi wykazać, że prowadzona przez niego firma funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 24 miesięcy.

18 miesięcy – taki staż prowadzenia działalności jest wymagany w Raiffeisen Banku. Natomiast 24 miesiące to minimalny okres funkcjonowania firmy przyjęty przez Bank Pocztowy, BPS, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, Euro Bank, oraz Plus Bank.

Dobra wiadomość jest taka, że niektóre banki w ciągu pięciu lat skróciły minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej, jaki jest wymagany w przypadku osób, które wnioskują o kredyt hipoteczny. W Credit Agricole jeszcze w 2013 r. warunkiem udzielenia finansowania było posiadanie firmy przez okres 5 lat, obecnie są to 2 lata. Deutsche Bank skrócił wymagany staż z 2,5 do 2 lat, natomiast mBank - z 24 na 12 miesięcy. Jednak znalazł się i taki bank, który podniósł poprzeczkę, a mianowicie BPS. Pięć lat temu udzielał on kredytu hipotecznego przedsiębiorcom z 12-miesięcznym stażem, natomiast obecnie musi on wynosić 24 miesiące.

Stos dokumentów do złożenia

Minimalny straż prowadzenia działalności gospodarczej to nie jedyny warunek dzielący przedsiębiorcę od uzyskania kredytu hipotecznego. Nie może on zapomnieć o stosie dokumentów, które musi przedłożyć wraz z wnioskiem kredytowym.  

Niezbędne będzie dostarczenie dokumentacji dotyczącej nabywanej nieruchomości, ale również dokumentów rejestrowych firmy. Trzeba także przygotować się na konieczność przedłożenia wszelkich zaświadczeń i potwierdzeń wymaganych przez bank.

Jakich dokumentów wymaga bank od kredytobiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, przy wniosku o kredyt mieszkaniowy?

Bank

Wymagane dokumenty

Bank Millennium

dokumenty tożsamości, dokumenty finansowe (dokumenty uzależnione od sposobu rozliczania się z US), dokumentacja dotycząca celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu

Bank Pekao

zależne od sposobu rozliczania: karta, ryczałt lub książka przychodów, dokumenty rejestrowe, zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US, dokumenty poświadczające wielkość i stabilność dochodów

Bank Zachodni WBK

oświadczenie o braku zaległości wobec US oraz ZUS/KRUS oraz dowody wpłat za ostatni okres lub zaświadczenia z US oraz ZUS/KRUS; informacja finansowa (na druku banku), PIT za ostatni rok podatkowy (KPiR, pełna księgowość, ryczałt), decyzja US w przypadku karty podatkowej

BGŻ BNP Paribas

dokumenty rejestrowe firmy nie starsze niż 30 dni, zaświadczenie o numerze NIP i REGON, PIT za ubiegły rok, dokument potwierdzający opłacenie składek ZUS oraz zaliczek do US, podsumowanie poszczególnych miesięcy z KPiR, decyzja US ustalająca wysokość podatku w przypadku karty podatkowej

BPS

zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS, zaświadczenie o numerze REGON, informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym, PIT za dwa ostatnie lata podatkowe, KPiR, w przypadku pełnej księgowości - rachunek zysku i strat, bilans, wyniki za dwa ostatnie lata podatkowe i bieżący, zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości 

Citi Handlowy

wpis do CEIDG/KRS (wydruk z www), historia rachunku firmowego z 3 ostatnich miesięcy, zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości, PIT za ubiegły rok wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku, oświadczenie o dochodach za ubiegły i bieżący rok, KPiR w ujęciu miesięcznym za ubiegły i bieżący rok

Credit Agricole

informacja o prowadzonej działalności, tj. KPiR lub pełna księgowość (załącznik do wniosku kredytowego), zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu, zaświadczenie z US o niezaleganiu, PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia dokumentu w US

Deutsche Bank

dokumenty potwierdzające tożsamość, dokumenty dotyczące nieruchomości, PIT za ostatnie 2 lata potwierdzone przez US, KPiR lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (podsumowanie książki oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 mies.), potwierdzenie zapłaty podatku, zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu, wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 mies.

ING Bank Śląski

dokumenty rejestrowe firmy, dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek ZUS i US, potwierdzenie osiąganego dochodu w zależności na formy podatkowej

PKO BP

deklaracja podatkowa za rok ubiegły, KPiR albo bilans oraz rachunek zysków i strat, decyzja US ustalająca wysokość podatku w przypadku działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie karty podatkowej

Plus Bank

kopie deklaracji podatkowej PIT za rok ubiegły i poprzedzający go rok opatrzone pieczęcią US, oryginał zaświadczenia z US o wysokości dochodu uzyskanego w roku ubiegłym oraz w roku poprzedzającym rok ubiegły

Raiffeisen Polbank

dokumenty potwierdzające rejestrację przedsiębiorcy (wydruk z CEIDG lub z KRS ważny 3 miesiące od daty wydania), oryginał zaświadczenia z US potwierdzającego prawidłowe regulowanie podatku, kopia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu (ważne 2 miesiące od daty wydania), podsumowanie KPiR za ostatnie 12 miesięcy, kopia lub wydruk KPiR ze szczegółowym opisem transakcji z ostatniego rozliczonego miesiąca

SGB-Bank

oświadczenie o wysokości dochodu z dokładnością do podania przychodu, kosztów działalności, składek ubezpieczeniowych, zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US, dokumentacja księgowa KPiR oraz PIT

Źródło: Bankier.pl, stan na 15.05.2018 r.

Najistotniejsze są oczywiście dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód przez przedsiębiorcę. W tym celu zostanie on poproszony o dostarczenie, w zależności od przyjętej formy rozliczania z US, deklaracji podatkowej co najmniej za ubiegły rok, KPiR, ewidencje przychodów lub bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący czy decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej. Nie obejdzie się również bez zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS oraz zaliczkami na podatek w stosunku do US.

Oczywiście to nie cała lista dokumentów, jakie należy złożyć w banku, starając się o kredyt hipoteczny. Nie można również zapomnieć, że bank w trakcie analizy wniosku może poprosić przedsiębiorcę o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, dostarczenie umów, licencji czy tabel amortyzacyjnych.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (6)

dodaj komentarz
dawidszymczok
najlepiej to iść do doradcy kredytowego i nie tracic czasu i energii
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
arces
Banki mają różne zasady i warunki ale kto by tam myślał żeby to sprawdzać, jak się firmę prowadzi to inne rzeczy są na głowie, umówiłem się w galerii finansowej p. Lewandowskiego i zaniosłem mu papiery a on mi porównał różne opcje
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
martinez3123
No taki trochę absurd z tymym etatem vs działalność.
Pracowałem w dużym Banku na wysokim stanowisku i nie czułem się pewniejszy swojej sytuacji finansowej i stałości zatrudnienia vs działalność która teraz prowadzę!!!
Pomimo że duuuużo lat przepracowałem w różnych bankach to nigdy nie zrozumiem niektórych polityk udzielania
No taki trochę absurd z tymym etatem vs działalność.
Pracowałem w dużym Banku na wysokim stanowisku i nie czułem się pewniejszy swojej sytuacji finansowej i stałości zatrudnienia vs działalność która teraz prowadzę!!!
Pomimo że duuuużo lat przepracowałem w różnych bankach to nigdy nie zrozumiem niektórych polityk udzielania finansowania.

Powiązane: Tylko u nas

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki